Pasek dekoracyjny

Podsumowanie kadencji 2014-2018

Obecna Kadencja Rady Gminy Luzino dobiega końca. Dokonano wiele zmian mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Polityka inwestycyjna Gminy prowadzona była w kierunku zabezpieczenia potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowej i technicznej, jak również wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego. Działalność władz samorządowych gminy Luzino była niejednokrotnie wyróżniana.

Minione cztery lata upłynęły pod znakiem wielu inwestycji i sukcesów. Obecnie Gmina Luzino realizuje największą i  najbardziej kosztowną inwestycję w swojej historii. W wyniku jej realizacji m.in. zostanie wybudowane 54,21 km kanalizacji sanitarnej, przebudowana zostanie również sieć wodociągowa. Gmina Luzino zadbała również o najmłodszych mieszkańców. Na budowę żłobka samorząd otrzymał największe dofinansowanie w kraju, bo aż 3 mln. złotych. Park Profesora Gerarda Labudy, w którym odsłonięty został pomnik wybitnego uczonego został doceniony przez Związek Urbanistów Polskich. Podczas XX Światowego Zjazdu Kaszubów, który po raz pierwszy odbył się w gminie wiejskiej gościliśmy w Luzinie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudę.

 

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I WYDARZENIA MINIONEJ KADENCJI

ROK 2015

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Luzino”, którego wartość wyniosła 1 045 953,16 zł brutto realizowany był w okresie od 3 lutego 2014 r. do 2 lutego 2015 r. Jego głównym założeniem była poprawa jakości w oddziałach  przedszkolnych w 5 szkołach podstawowych położonych na terenie Gminy Luzino poprzez ich doposażenie w celu dostosowania oddziałów do potrzeb dzieci 3-4 letnich. W ramach projektu zostały wybudowane place zabaw przy szkołach, wykonano nawierzchnie, ogrodzenia i zamontowano urządzenia zabawowe. Zmodernizowane zostały toalety i łazienki, a także w ramach projektu szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt komputerowy i tablice multimedialne.

REWITALIZACJA CENTRUM WSI – PARK PROF. GERARDA LABUDY

Teren, na którym został zrealizowany projekt przez wiele lat był torfowiskiem i szpecił centrum wsi Luzino, gdyż niejednokrotnie był składowiskiem odpadów komunalnych. Dziś, w tym samym miejscu do dyspozycji mieszkańców oraz przyjezdnych jest ogólnodostępny park z alejkami spacerowymi, ławkami, stawem i roślinnością. Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę alejek (ciągów pieszych), budowę stawu oraz małej architektury: montaż ławek i koszy na śmieci, wykonanie instalacji i sieci elektrycznych poprzez montaż opraw oświetleniowych oraz nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów. W centrum mieszkańcy mogą korzystać z darmowego WiFi. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 194 264, 89 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 825 305, 00 zł. W 2015 r. Otwarcie „Centrum Luzina” rozpoczęło uroczystości 25-lecia istnienia luzińskiego samorządu. Rok później Gmina Luzino otrzymała za utworzenie tzw. Centrum Luzina – I Wyróżnienie w XI „Konkursie na Najlepszą przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2016”. W 2017 r. Związek Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich uznał, że luziński projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Luzino” zasługuje na wyróżnienie w kategorii „Przestrzeń Publiczna w zieleni, w ramach XII edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce”, organizowanego we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Ceremonia wręczania nagród odbyła się 16 października 2017 r. podczas trwania Kongresu Polityki Miejskiej w Krakowie.

BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO

Zakres rzeczowy prac obejmował rozbudowę Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Luzinie, wybudowanie wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi na terenie Kębłowa i Luzina, a także wywiercenie otworów dla studni na ujęciach wody w Kębłowie i Luzinie. Wybudowany został również odcinek sieci wodociągowej w ul. Ofiar Stutthofu w Luzinie pomiędzy ul. Koralową i Ofiar Grudnia 1970, a także wykonana została obudowa studni nr 3 na terenie ujęć wody Kębłowo i Luzino II. Łączny koszt inwestycji wyniósł 3 122 743,88 zł.

ROK 2016

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO”

Dnia 22 września 2016 r.,  w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer podpisał umowę dot. dofinansowania realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Luzino” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowane 54,21 km kanalizacji sanitarnej, przebudowane 17,38 km sieci wodociągowej oraz przebudowane zostaną 3 ujęcia wody: w Sychowie, w Kębłowie oraz 2  w Luzinie. Gmina Luzino otrzymała na ten cel 32 333 221,56 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 62 280 598,07 zł. W wyniku realizacji projektu m.in. 4800 gospodarstw przyłączy się do sieci kanalizacyjnej.  Warto zaznaczyć, że projekt ten jest największą w historii gminy inwestycją. Jej zakończenie zaplanowano na czerwiec 2019 r.

ODSŁONIĘCIE POMNIKA PROFESORA GERARDA LABUDY

W październiku 2016 r. mieszkańcy Gminy Luzino oddali hołd wielkiemu uczonemu, wyjątkowemu człowiekowi, profesorowi zwyczajnemu, który edukację rozpoczął w Luzinie, stąd wyruszył w świat nauki, także w Luzinie, zgodnie ze swoją wolą spoczął na nekropolii. Pomnik Profesora Gerarda Labudy udało się postawić nie tylko dzięki wkładowi własnemu gminy, ale także dzięki darczyńcom. Inicjatywę budowy pomnika podjęto z okazji obchodzonego w Gminie Luzino Roku Profesora Gerarda Labudy. Jest to  pierwszy pomnik profesora w Polsce.

ROK 2017

OTWARCIE ŻŁOBKA „TUPTUSIE”

Na budowę żłobka który został uroczyście otwarty  30 marca 2017 r. Gmina Luzino otrzymała 3 mln. z rządowego programu „Maluch”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4 250 198,20 zł. Jest to placówka, która pomieści 100 dzieci. Inwestycja została doceniona również przez Instytut Certyfikacji i Jakości Gospodarczo-Samorządowego „HIT” Regionów wręczając przyznając Gminie Tytuł „Rubinowy HIT” 2017 za wzorcową budowę żłobka.

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Modernizacją energetyczną zostały objęte: Szkoła Podstawowa im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie oraz oddział przedszkolny w Robakowie, Szkoła Podstawowa w Wyszecinie oraz budynek oddziału przedszkolnego w Zelewie. W ramach realizacji inwestycji została m.in.: wymieniona stolarka okienna, wykonana instalacja gazowa oraz instalacja elektryczna dla potrzeb zasilania kotłów gazowych oraz wykonano docieplanie dachów, a w Wyszecinie w Zelewie wykonano pompy ciepła. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 977 000,00 zł.

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE

Przedmiotem inwestycji była modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Luzino, poprzez wykonanie dostawy opraw wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi, polegającej na zainstalowaniu opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED, na wybranych, istniejących konstrukcjach wsporczych linii energetycznych i słupach oświetleniowych sieci kablowej. Zakres prac obejmował w szczególności demontaż istniejących i montaż w miejsce zdemontowanych, opraw LED w ilości 851 szt. Gmina Luzino otrzymała na ten cel unijne dofinansowanie w kwocie 1 501 733,83 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 766 745,68 zł.

ROK 2018

ŚWIATOWY ZJAZD KASZUBÓW W LUZINIE Z UDZIAŁEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W lipcu 2018 r. Luzino było współorganizatorem XX Światowego Zjazdu Kaszubów. Zaproszenie na tę uroczystość przyjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda, który wspólnie z mieszkańcami regionu uczestniczył w obchodach.  Po raz pierwszy w historii Gminy Luzino mieliśmy okazję gościć w Luzinie Głowę Państwa.

AKTYWNE SOŁECTWO POMORSKIE

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności miejscowości Tępcz poprzez utworzenie miejsca w centrum wsi, z którego korzystać będą mogli mieszkańcy sołectwa. W ramach projektu wyrównany został teren za świetlicą wiejską, wykonana została nawierzchnia trawiasta na powierzchni ok. 280 m2, oraz nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 46 m2. Zamontowane zostały urządzenia siłowni zewnętrznej: wiosło podwójne na pylonie, biegacz podwójny na pylonie oraz orbitrek podwójny na pylonie. Dodatkowo zamontowano elementy małej architektury: 2 stoły z ławkami, stół do tenisa oraz grill betonowy.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LUZINIE

Przedmiotem projektu jest budowa przyszkolnej sali gimnastycznej o wymiarach 18x36m. Dodatkowo obiekt będzie zawierał salę korekcyjną, salę do tańca, 4 zespoły szatniowe, 1 zespół  szatniowo-sanitarny dla nauczycieli, pomieszczenie magazynowe, gabinet kultury fizycznej, ogólnodostępne węzły sanitarne, pomieszczenia komunikacyjne i rekreacyjne, pomieszczenia pomocnicze oraz łącznik komunikacyjny wiodący do istniejącego budynku szkoły. Obiekt jest w pełni przystosowany do osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosła 2 000 000, 00 zł. Planowane oddanie sali do użytku nastąpi do końca listopada 2018 r.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ORAZ INSTALACJE  SOLARNE

Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i instalacje solarne, które będą montowane na nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gmin Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na obszarze Gmin biorących udział w projekcie, w celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń środowiska, powstających w wyniku spalania węgla lub koksu. Wykorzystanie OZE spowoduje znaczne korzyści ekologiczne dla środowiska naturalnego oraz ekonomiczne dla społeczeństwa. Okres realizacji projektu trwa od października 2018 r. do stycznia 2020 r.

DOBRY START – PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLI GMINY LUZINO

Celem głównym projektu jest utworzenie 10 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Luzino od roku szkolnego 2018/2019. Ponadto w projekcie zaplanowano działania mające na celu podniesienie wiedzy i potencjału edukacyjnego dzieci wszystkich ośrodków wychowania przedszkolnego podlegających pod Gminę Luzino poprzez objęcie ich wsparciem w postaci dodatkowych zajęć, a także trwała poprawa atrakcyjności i efektywności zajęć dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kompetencji nauczycieli. W dniu 28.08.2018 r. Urząd Gminy w Luzinie został poinformowany o  zakwalifikowaniu się wniosku gminy Luzino do dofinansowania.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rok 2018 jest rokiem szczególnym w zakresie doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Luzino. Zakupiono sprzęt ratowniczy w ramach projektu „Bezpieczny Powiat” za kwotę 328 656 zł, z czego 80% pokryły środki zewnętrzne oraz sprzęt z Funduszu Sprawiedliwości za kwotę 24 387,27 zł. Największym wydatkiem będzie tegoroczne pozyskanie na rzecz OSP Luzino nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, którego zakup gmina dofinansowuje w wysokości 400 000 zł, przy czym kwota dotacji może ulec zwiększeniu nawet o 50 000 zł ze względu na całkowity koszt pojazdu, który po przetargu wyniósł 824 100 zł.

WAŻNIEJSZE REMONTY ULIC I CHODNIKÓW
ZREALIZOWANE W LATACH 2014-2018:

Łącznie (stan na wrzesień 2018 r.) na remonty ulic i chodników wydatkowano:
w 2015 r.: 1 021 704,49 zł
w 2016 r.: 1 701 003,06 zł
w 2017 r.: 3 189 896,87 zł
w 2018 r.: 2 209 656,69 zł

Ul. Tartaczna i Przemysłowa w Luzinie: w ramach inwestycji wybudowano chodnik w ciągu ulicy Tartacznej oraz ulicy Przemysłowej w Luzinie, o długości ok. 1 km oraz szerokości od 1,5 do 2 m wraz z obrzeżami betonowymi. Utwardzono płytami betonowymi typu JOMB ulicę Tartaczną na odcinku ok. 800 mb. oraz ulicę Przemysłową na odcinku ok. 700 mb.

Ul. Kwiatowa w Luzinie: w ramach inwestycji utwardzono ulicę gruntową, przebudowano i wymieniono istniejącą sieć wodociągową, wybudowano kanalizację deszczową.

Ul. Podgórna, ul. Okólna, ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Polna, ul. Krótka, ul. Chabrowa, ul. Piękna, ul. 10 Marca w Luzinie, ul. Ks. Jana Twardowskiego w Barłominie, ul. Wspólna w Kochanowie, ul. Klonowa w Zelewie – w ramach inwestycji utwardzono ulice gruntowe.

Ul.  Okólna w Luzinie: zadanie polega na utwardzeniu istniejącej jezdni gruntowej o poprzez budowę nawierzchni mineralno-asfaltowej, budowę zjazdów indywidualnych do przyległych zabudowań, budowę chodników obustronnych na całej długości drogi, odwodnienie drogi poprzez wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej.

Co istotne, wspólnym nakładem sił powiatu wejherowskiego i gminy Luzino w Luzinie w 2018 r. powstał dodatkowy prawoskręt w kierunku DK 6. Gmina Luzino przekazała również 300 tys. zł. Powiatowi Wejherowskiemu na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1450 G Kniewo- DK nr 6- Luzino- Łebno”.

BUDOWA CHODNIKÓW:

– rozbudowa chodnika przy ul. Lipowej w Luzinie (520 mb.);
– rozbudowa chodnika przy ul. Robakowskiej w Luzinie – od ul. Rzecznej do ul. Młyńskiej (267 mb.);
– budowa chodnika przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Luzinie – od ul. Wilczka do działki nr 191/73 (424 mb.);
– budowa chodnika w Sychowie w ciągu ul. Jana Pawła II o dł. 380 mb.;
– budowa chodnika w Milwinie o dł. 220 mb. wraz zatoką autobusową w ciągu ul. Wejherowskiej;
– budowa chodnika w Wyszecinie przy ul. Zachodniej o dł. 180 m i przy ul. Of. Stutthofu 250 mb.;
– budowa chodnika w Tępczu przy ul. Ks. Rotty o dł. 220 mb.


Ważniejsze projekty zrealizowane w latach 2014-2018  w Gminie Luzino w liczbach:

 

Zadanie

Wartość projektu
w złotych

Dofinansowanie zewnętrzne w zł

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

1 045 953,16

1 045 953,16

Budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz ujęć wody na terenie Gminy Luzino

3 122 743,88

1 167 115,00

Remont nawierzchni płyty boiska sportowego w Kębłowie

58 666,08

24 802,00

Wykonanie dojazdu, parkingu i ciągu pieszo-jezdnego obsługującego zespół boisk Orlik i centrum wsi Luzino w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej w miejscowości Luzino.

120 671,00

83 390,52

„Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino – Etap II”

748 486,57

748 486,57

Modernizacja infrastruktury drogowej na potrzeby funkcjonowania Izby Regionalnej w miejscowości Luzino

120 823,85

74 960,00

Rewitalizacja centrum wsi Luzino

1 194 264,89

825 305,00

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Luzino (zakończenie projektu w 2019 r.)

62 280 598,07

32 333 221,56

Budowa żłobka „Tuptusie” w Luzinie

4 250 198,20

3 000 000,00

Program „MALUCH +”

306 000,00

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

1 977 000,00

1 219 416,37

Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”.

105 000,00

74 960,00

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne

1 766 745,68

1 501 733,83

Zakup pojazdu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Luzino

824 100,00

369 100,00

Zakup sprzętu dla OSP w ramach projektu „Bezpieczny Powiat”

328 656,00

262 924,00

Modernizacja 2 boisk piłkarskich w Luzinie

263 308,75

100 300,00

Aktywne sołectwo Tępcz

40 449,00

10 000,00

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Luzinie

6 995 914,69

2 000 000,00

Remonty ulic i chodników w latach
2014-2018.

8 122 261,08

1 241 733,00

RAZEM

93 365 840,90

46 389 401,01

Projekty w toku:

 

Zadanie

Wartość

Dofinasowanie

Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne

12 658 019,00

8 350 345,93

Dobry start – program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino

1 037 949,73

882 257,27

Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych w Luzinie

750 000, 00

150 000,00

Budowa otwartych stref aktywności

304 794,00

426 035,00

RAZEM

14 750 752,73

9 808 638,20

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.