Pasek dekoracyjny

Dobry start – program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino

1.Tytuł projektu

Dobry start – program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino

2.Typ projektu

1 Projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego

2 Projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego

 3. Grupa docelowa

  • dzieci w wieku przedszkolnym
  • nauczyciele

Wnioskowane dofinansowanie: 882 257,27 zł

Wkład własny: 155 692,46 zł

Koszty ogółem: 1 037 949,73 zł

Celem głównym projektu jest utworzenie 10 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Luzino od roku szkolnego 2018/2019. Ponadto w projekcie zaplanowano działania mające na celu podniesienie wiedzy i potencjału edukacyjnego dzieci wszystkich ośrodków wychowania przedszkolnego podlegających pod Gminę Luzino poprzez objęcie ich wsparciem w postaci dodatkowych zajęć, a także trwała poprawa atrakcyjności i efektywności zajęć dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kompetencji nauczycieli. Powyższe cele zostaną osiągnięte do 28.02.2021r. poprzez realizację celów szczegółowych uwzględniających potrzeby i oczekiwania dzieci, rodziców oraz kadry pedagogicznej: a)utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dzięki adaptacji pomieszczeń w Kębłowie (oddział Zelewo) i Sychowie (oddział Robakowo); b) realizację dodatkowych zajęć dla 431 dzieci  – w tym rozwijających kompetencje kluczowe, dostosowanych do potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym 2 z niepełnosprawnością), wykorzystujących nowe formy i programy nauczania w celu rozbudzenia kreatywności dzieci przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych; c) realizację szkoleń dla 16 nauczycieli  pozwalających na zdobycie kompetencji w zakresie zidentyfikowanych potrzeb edukacyjnych dzieci; d) doposażenie przedszkoli w narzędzia dydaktyczne i technologie informacyjno-komunikacyjne – projekt zakłada wykorzystanie technologie informacyjno-komunikacyjne we wszystkich zadaniach obejmujących proces kształcenia dzieci i nauczycieli.

W dniu 28.08.2018 została zamieszczona informacja na temat  zakwalifikowania się wniosku gminy Luzino do dofinansowania:

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-3-1-edukacja-przedszkol-1

 

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.