Pasek dekoracyjny

Dotacja na likwidację pieców i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska

REGULAMIN KONKURSU

„CZYSTE POWIETRZE POMORZA”

– EDYCJA 2018

 

WFOSiGW 1476px-POL_Luzino_COA.svg

Gmina Luzino, w związku z konkursem realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2018”, zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie dotacji na likwidację pieców i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska. Celem konkursu jest redukcja emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

 

 1. O dofinansowanie na modernizację źródeł ciepła, za pośrednictwem Gminy Luzino, mogą ubiegać się właściciele budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których aktualnie użytkowane są piece i kotły węglowe. Dofinansowanie mogą uzyskać te inwestycje, które będą polegały na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem poprzez zastąpienie ich:

 

 1. kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym lub,
 2. źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą).

UWAGA:

Właściciel budynku jednorodzinnego, czy też wielorodzinnego, w chwili składania wniosku o dofinansowanie wymiany kotła na kocioł opalany gazem, powinien być w trakcie załatwiania niezbędnych dokumentów, dla przeprowadzenia tej inwestycji, tj.:

 1. posiadać lub co najmniej ubiegać się o warunki przyłączenia do sieci gazowej u gestora sieci
 2. posiadać projekt techniczny lub być w trakcie jego realizacji,
 3. posiadać pozwolenie Starostwa Powiatowego w Wejherowie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej lub posiadać potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie tego pozwolenia.

Na etapie podpisywania umów, wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie będą zobowiązani przedstawić co najmniej jeden, z wyżej wymienionych dokumentów.

 

 1. Kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu i wynosi do 30% kosztów kwalifikowalnych, w zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:
 1. kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
 1. do 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
 2. do 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
 1. pompy ciepła – do 10.000 zł na jedno źródło ciepła.
 1. Koszty kwalifikowalne zadania stanowią wydatki poniesione w szczególności na:
 1. dokumentację i nadzór techniczny
 2. demontaż istniejącego źródła ciepła,
 3. zakup fabrycznie nowych (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:
 1. kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą
 2. pomp ciepła,
 1. wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.
 2. do  kosztów  kwalifikowalnych  zadania  nie  zalicza  się  robót  wykonanych  siłami  własnymi odbiorcy ostatecznego.
 1. W ramach realizacji projektu mieszkańcy Gminy Luzino uzyskają dofinansowanie z budżetu gminy w wysokości 5% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
 2. Realizacja inwestycji musi zostać zakończona w terminie nieprzekraczalnym do 28.12.2018r.
 3. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego. Realizacja wydatków i prac związanych z wymianą pieców może rozpocząć się dopiero po decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przyznaniu dofinansowania. Wnioskodawca, ubiegający się o dofinansowanie wyraża również zgodę na przeprowadzenie oględzin w budynku przez przedstawicieli Urzędu Gminy Luzino.
 4. Prawidłowo wypełnione wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino, w terminie do dnia 23.04.2018 r. Liczy się kolejność wpływu. Po wyczerpaniu maksymalnej kwoty dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wynoszącej 300.000 zł, zostanie utworzona lista rezerwowa.
 5. Urząd Gminy  Luzino  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  konkursu, w przypadku unieważnienia  konkursu  przez  Wojewódzki Fundusz  Ochrony  Środowiska   i   Gospodarki   Wodnej w Gdańsku bądź w przypadku nie uzyskania dofinansowania.
 6. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie:

https://wfos.gdansk.pl/konkursy/czyste-powietrze-pomorza-edycja-2018

 1. W celu uzyskania dokładnych informacji zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Luzino, przy ulicy 10 marca 11 oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem: tel. (58) 678-20-68 wew. 54.

 

Do pobrania: