- Gmina Luzino - http://luzino.eu -

Odwołano stan zagrożenia epidemicznego – wprowadzono stan epidemii

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wiąże się z nim szereg zakazów i nakazów. Wśród nich znaleźć można m.in.:

– wstrzymanie przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

– odbycie, po przekroczeniu granicy państwowej obowiązkowej kwarantanny, trwającej 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy; osoba odbywająca kwarantannę jest zobowiązana o tym fakcie poinformować pracodawcę za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

– ograniczenie lub zakazy obrotu i używania określonych przedmiotów;

– ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności  polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, z wyłączeniem  realizacji  usług  polegających  na  przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki;

– ograniczenie związane z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce;

– ograniczenie w prowadzeniu działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;

– ograniczenie działalności związanej  ze  sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness;

– ograniczenie związane z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych;

– ograniczenie związane z konsumpcją i podawaniem napojów;

– ograniczenie związane z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;

– ograniczenie działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą;

– ograniczenie sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego;

– czasowo ograniczono działalność obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

– w powyższym okresie zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach. Tego zakazu nie stosuje się, w przypadku gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Całość aktu: isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000491 [1]

Ważne informacje: https://www.gov.pl/web/koronawirus [2]

Bądźcie na bieżąco z aktualnymi informacjami. Chrońcie siebie i innych!