Pasek dekoracyjny

OSP Zelewo dołączyła do Krajowego Systemu Ratowniczno-Gaśniczego

W dniu 3 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Luzino podpisano Porozumienie pomiędzy Gminą Luzino, Ochotniczą Strażą Pożarną w Zelewie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, dotyczące włączenia OSP Zelewo do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Oznacza to, że strażacy z Zelewa będą dysponowani do pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń, według potrzeb na terenie powiatu wejherowskiego oraz całego województwa pomorskiego w przypadku włączenia do wojewódzkiego odwodu operacyjnego. Trzeba zaznaczyć, że OSP Zelewo mimo dotychczasowego niefunkcjonowania w strukturach KSRG, ze względu na położenie miejscowości w północnej części Gminy Luzino, praktycznie corocznie bierze udział w działaniach ratowniczych na terenie gmin sąsiednich. Korzyścią z włączenia do KSRG jest fakt, że OSP działająca w systemie może być dofinansowana z budżetu państwa w zakresie zapewnienia gotowości bojowej.
W imieniu stron Porozumienie podpisali Wójt Gminy Jarosław Wejer, Prezes OSP Zelewo Ryszard Groth oraz Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Jacek Niewęgłowski.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer