Pasek dekoracyjny

Otwarcie ofert w ramach przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, związanego z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”.

logotypy Rafała

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje iż, w dniu 25 lipca 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach  przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, związanego z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym wzięło udział 15 Wykonawców, którzy złożyli na 6 części postępowania przetargowego łącznie 33 oferty. Planowany termin wyłonienia potencjalnych Wykonawców na realizację wyżej wymienionego zamówienia to III kwartał 2017 r.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.