Pasek dekoracyjny

Podatki

Podatki i opłaty lokalne na 2018 rok


Podatek rolny

Wysokość stawki podatku rolnego wynosi:

  1. a) dla gruntów powyżej 1 ha – 130 zł od 1 ha przeliczeniowego
  2. b) dla gruntów do 1 ha – 260 zł
  3. c) grunty klasy V i VI są ustawowo zwolnione z podatku

    Podatek leśny

Wysokość stawki podatku leśnego za 1ha wynosi 43,35 zł

Podatek od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od samochodów ciężarowych:

1)  o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 410,00 zł,

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 620,00 zł, powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton: 820,00 zł,

2) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: 1130,00 zł,  równej lub wyższej niż 18 ton: 1650,00 zł,

3) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:  równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton: 1330,00 zł, równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton: 1750,00 zł, równej lub wyższej niż 29 ton: 2570,00 zł;

 

Wysokość stawek podatku od ciągników siodłowych i balastowych:

1) przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony: 410,00 zł, od 5,5 tony i poniżej 9 ton: 620,00 zł, od 9 ton i poniżej 12 ton: 820,00 zł,

2) przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton: 1330,00 zł, równej lub wyższej niż 18 ton: 1700,00 zł,

3) przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton: 1800,00 zł,  równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie: 2050,00 zł, powyżej 36 ton: 2670,00 zł.

 

Wysokość stawek podatkowych od przyczep i naczep:

1) które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 210,00 zł,

2)  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton: 720,00 zł, równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie: o liczbie osi – jedna: 870,00 zł, o liczbie osi – dwie: 850,00 zł, o liczbie osi – trzy i więcej: 820,00 zł,  powyżej 36 ton: o liczbie osi – jedna: 1180,00 zł, o liczbie osi – dwie: 1200,00 zł, o liczbie osi – trzy i więcej: 1100,00 zł,

3) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton: 1030,00 zł, równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie: o liczbie osi – jedna: 620,00 zł, o liczbie osi – dwie: 1390,00 zł, o liczbie osi – trzy i więcej: 1030,00 zł, powyżej 36 ton: o liczbie osi – jedna: 1440,00 zł, o liczbie osi – dwie: 1850,00 zł, o liczbie osi – trzy i więcej: 1800,00 zł;

 

Wysokość stawek podatkowych od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: mniejszej niż 22 miejsca: 342,00 zł, równej lub większej niż 22 miejsca: 684,00 zł.

 

Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku zwiększa się i określa się je w wysokości: 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 460,00 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 670,00 zł, powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton: 870 zł,

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony: 460,00 zł, od 5,5 tony i poniżej 9 ton: 670,00 zł, od 9 ton i poniżej 12 ton: 870,00 zł,

3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 260,00 zł.

Dla pojazdów  posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa się je w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 360,00 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 560,00 zł, powyżej 9 ton a poniżej 12 ton: 770,00 zł,

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton: 360,00 zł, od 5,5 tony i poniżej 9 ton: 560,00 zł, od 9 ton i poniżej 12 ton: 770,00 zł.

 

Podatek od nieruchomości:

od gruntów:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –  0,88 zł od 1m2 powierzchni;

– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł  od 1m2 powierzchni;

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje działalności pożytku publicznego – 0,46 zł od 1m2 powierzchni;

– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,  o których mowa w ustawie z dnia 09 października  2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777) i położonych  na terenach, dla których miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego przewiduje  przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową  albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym  obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od  dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych  gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa  budowlanego –    3,04 zł od 1m2 powierzchni.

od budynków lub ich części:          
– mieszkalnych – 0,71 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarcze – 20,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej;

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  – 6,25 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

– od budowli –  2% ich wartości.

 

Opłata za wodę i ścieki:

– opłata abonamentowa dla odbiorców, dla których podstawą rozliczenia opłat za wodę jest wskazanie wodomierza – 3,35 zł/ m-c;

– opłata abonamentowa dla odbiorców, dla których podstawą rozliczenia opłat za wodę i ścieki jest rozliczenie ryczałtowe na podstawie przeciętnych norm zużycia wody – 2,80 zł/ m-c;

– opłata za 1m3 zużytej wody – 3,16 zł;

– opłata za 1m3 zrzuconych ścieków – 5,98 zł.

 

Stawki opłat dodatkowych:

– za dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego lub  wodomierza i instalacji dla wody bezpowrotnie zużytej wraz z plombowaniem wodomierza – 100,00 zł;

-za odcięcie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i ponowne podłączenie  do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 350,00 zł;

-za plombowanie wodomierza i urządzenia pomiarowego w przypadku zerwania plomby – 100,00 zł;

-za wymianę, demontaż lub ponowny montaż wodomierza i urządzenia  pomiarowego z plombowaniem, który uległ uszkodzeniu z winy właściciela nieruchomości – 100,00 zł.

Uwaga: stawki opłat, w tym dodatkowych, są cenami netto – dolicza się do nich obowiązującą stawkę podatku VAT

 

 

Filtr nie dostępnypost_type:events

Biuletyn nr 148 Rady i Wójta Gminy Luzino

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

ePUAP logotyp

fe_is_rgb-1_02