Pasek dekoracyjny

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, w związku z realizacją rządowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie
    ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
    w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niekorzystających z innych form usług

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Gmina Luzino jest realizatorem programu w zakresie Modułu I, polegającego na możliwości uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie, ul. Młyńska 7, tel. 58 678 20 68 wew. 60 w godz. 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Luzinie

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer