Pasek dekoracyjny

Projekt pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku realizuje projekt pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

§  Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu(tzw. Młodzież NEET)

 

§  Okres realizacji projektu: 01.09.2017   –   31.08.2018

 

Projekt skierowany jest do 140 osób (84 kobiety i 56 mężczyzn) biernych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia, nie uczących się i nie szkolących w wieku 18-24 lata (tzw. młodzież NEET), o niskich kwalifikacjach, nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, zamieszkujących teren województwa pomorskiego. Wsparcie w ramach projektu adresowane jest przede wszystkim do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi. Zakłada się, że udział w projekcie wezmą osoby niepełnosprawne, spełniające kryteria kwalifikowalności określone we wniosku o dofinansowanie. W województwie pomorskim będzie to minimum 17 osób.

 

Działania przewidziane do realizacji w projekcie:

·         wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,

·         indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,

·         grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego,

·         wsparcie psychologiczne,

·         kursy zawodowe wraz z pokryciem kosztów egzaminów oraz niezbędnych badań lekarskich,

·         kursy językowe dla 40% uczestników,

·         zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych dla 50% uczestników,

·         kurs komputerowy o standardzie ECDL lub kurs równoważny dla 20% uczestników,

·         kurs prawa jazdy kat. B dla 40% uczestników,

·         warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników,

·         indywidualne pośrednictwo pracy / pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych,

·         staż zawodowy,

·         kreowanie wizerunku – przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy i zakup strojów niezbędnych do zaprezentowania siebie na rozmowie kwalifikacyjnej u potencjalnego pracodawcy.

 

Zajęcia w ramach kursów prawa jazdy, podstawowych kursów komputerowych, kursów ECDL oraz kursów językowych przewidziane zostały dla niepełnej liczby uczestników jako zajęcia fakultatywne, przeznaczone jedynie dla tych osób, którym udział w  danej formie wsparcia będzie niezbędny dla poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Kursy prawa jazdy i kursy językowe zostały zaplanowane dla 40% uczestników projektu, kursy ECDL – dla 20%, natomiast kursy dot. obsługi programów komputerowych – dla 50% uczestników projektu.

 

Wsparcie dodatkowe uczestników:  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnienie wyżywienia w trakcie odbywania zajęć,  dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia i staż, stypendium w trakcie odbywania kursów zawodowych i staży, koszty niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

 

Jednostki zaangażowane w realizację projektu:

11- 19 Hufiec Pracy w Słupsku (1 grupa projektowa – 10 osób)
ul. Przemysłowa 100

tel. 59 840 27 50, e-mail: 11-19hp@ohp.pl

Koordynator projektu: Wojciechowski Piotr – Komendant Hufca 11-19

Opiekun grypy: Małgorzata Piekarek

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku (2 grupy projektowe po 10 osób)
ul. Dunikowskiego 3

tel. 59 840 35 71, e-mail: ceipm.slupsk@ohp.pl

Koordynator projektu: Skutecka Danuta – Dyrektor CEiPM w Słupsku

Opiekun grypy: Małgorzata Wysocka i Celina Kuźnicka

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Chojnicach (2 grupy projektowe po 10 osób)
ul. Lichnowska 5

tel. 52 334 34 84, e-mail: mck.chojnice@ohp.pl

Koordynator projektu: Matis Anna – Doradca zawodowy w CEiPM w Słupsku

Opiekun grupy: Magdalena Kamowska i Magdalena Pruszak

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Lęborku (1 grupa projektowa – 10 osób)
ul. Krzywoustego 1

tel. 59 841 26 61, e-mail: ppp.lebork@ohp.pl

Koordynator projektu: Skutecka Danuta – Dyrektor CEiPM w Słupsku

Opiekun grupy: Anna Wiśniewska – Rój

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Człuchowie (1 grupa projektowa – 10 osób)
ul. Wojska Polskiego 1

tel. 59 834 33 19, e-mail: ppp.czluchow@ohp.pl

Koordynator projektu: Matis Anna – Doradca zawodowy w CEiPM w Słupsku

Opiekun grupy: Agnieszka Gappa

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Wejherowie (1 grupa projektowa – 10 osób)
ul. Św. Jacka 18

tel. 58 672 18 68, e-mail: ppp.wejherowo@ohp.pl

Koordynator projektu: Skutecka Danuta – Dyrektor CEiPM w Słupsku

Opiekun grupy: Paula Ciecholińska

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim (2 grupy projektowe po 10 osób)
ul. Polskich Kolejarzy 4

tel. 58 305 43 78, e-mail: mck.pruszcz@ohp.pl

Koordynator projektu: Czechowicz Alina – Dyrektor CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Dorota Botkowska, Anna Schindler

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Pelplinie (1 grupa projektowa – 10 osób)
Plac Grunwaldzki 8 a

tel. 58 532 19 15, e-mail: ppp.pelplin@ohp.pl

Koordynator projektu: Malinowska Katarzyna Pośrednik pracy w CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Małgorzata Łepek

 

Punkt Pośrednictwa Pracy w Tczewie (1 grupa projektowa – 10 osób)
ul. Jana Sobieskiego 10

tel. 58 531 64 62, e-mail: ppp.tczew@ohp.pl

Koordynator projektu: Rokita Jacek Doradca zawodowy w CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Magdalena Stańczak – Łepek

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Gniewie (1 grupa projektowa – 10 osób)
Plac Grunwaldzki 16/17

tel. 58 532 18 79, e-mail: mck.gniew@ohp.pl

Koordynator projektu: Czechowicz Alina – Dyrektor CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Emilia Szafraniec

 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Sztumie (1 grupa projektowa – 10 osób)
ul. Reja 12

tel. 55 246 00 78, e-mail: mck.sztum@ohp.pl

Koordynator projektu: Czechowicz Alina – Dyrektor CEiPM w Gdańsku

Opiekun grupy: Magdalena Empel

 

Koordynator wojewódzki projektu:

Marta Rychel

m.rychel@ohp.pl

tel. 58 3017916 wew.44