Pasek dekoracyjny

Przetargi na sprzedaż działek niezabudowanych

WÓJT  GMINY  LUZINO

o g ł a s z a

 

 II przetargi  ustne, nieograniczone

na sprzedaż działek niezabudowanych,

położonych na terenie gminy Luzino,

stanowiących własność GMINY  LUZINO

wieś Dąbrówka, obręb Dąbrówka

–   Działka nr 49/3 obszaru 1509 m2 – cena wywoławcza  34.300 zł (bez podatku VAT).

–   Działka nr 49/4 obszaru 1509 m2 – cena wywoławcza  34.300 zł (bez podatku VAT).

 • Działki położone są we wsi Dąbrówka przy ulicy Łąkowej.
 • Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki położone są w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego zespołu ruralistycznego oraz w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
 • Jednostka rejestrowa G6.
 • Księga wieczysta KW GD1W/00046085/0 jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

wieś Kochanowo, obręb Kębłowo,

– Działka nr 309/3 obszaru 1561 m2 – cena wywoławcza 47.000 zł (bez podatku VAT)

– Działka nr 309/5 obszaru 1593 m2 – cena wywoławcza 47.900 zł (bez podatku VAT)

– Działka nr 309/7 obszaru 1469 m2– cena wywoławcza 48.200 zł (bez podatku VAT)

 • Działki położone są we wsi Kochanowo, przy ul. Spokojnej – obręb Kębłowo
 • Na teren w/w działek obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gmina Luzino, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. Nr XIII/130/2015 (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 285 z dnia 27 stycznia 2016 r.). Zgodnie z obowiązującym planem działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Przez działkę nr ewid. 309/7 biegnie istniejąca napowietrzna linia energetyczna 15 kV oraz pas ograniczeń po 7 metrów od osi linii.
 • Jednostka rejestrowa G480.
 • Księga wieczysta KW GD1W/00031760/8 jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Przedmiotowe nieruchomości zostały ujęte w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podanym do publicznej wiadomości w dniach 08.04.2017 r. – 29.04.2017 r. oraz przeznaczone do sprzedaży uchwałami Rady Gminy Luzino Nr XLII/478/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. oraz Nr XXV/225/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r.

Pierwsze przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się dnia 27 czerwca 2017 roku i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetargi odbędą się w dniu  12 września 2017 roku o godz. 10.00

w Urzędzie Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11

(Referat Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Gminy Luzino nr 81834900020012881820000090 – BS Krokowa o/Luzino do dnia 08.09.2017 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Luzino.

Minimalne postąpienie w przetargu – 1 % ceny wywoławczej. Kwota osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Jednocześnie informuje się, że wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Osoby przystępujące do przetargu przedłożą komisji przetargowej:

– dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

dowód wpłaty wadium, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

 

Warunki dla nabywcy:

 1. W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie stawi się w miejscu podanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwienia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej oraz stabilizacją granic pokrywa nabywca nieruchomości

Informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Luzino w budynku  przy ul. 10 Marca 11 w godzinach pracy urzędu (Referat Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska), tel. (58) 678-20-68 wew. 53

                Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147).