Pasek dekoracyjny

Regulamin „Stoisk Regionalnych” obowiązujący podczas XX Zjazdu Kaszubów w Luzinie, karta zgłoszenia

Zarządzenie Nr 13/2018

Wójta Gminy Luzino

z dnia 19 marca 2018 roku

 

w sprawie  wprowadzenia Regulaminu „Stoisk Regionalnych” obowiązujący podczas

XX Zjazdu Kaszubów w Luzinie

 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130)

 

Wójt Gminy Luzino

zarządza, co następuje:

 

 • 1

Wprowadza się Regulaminu „Stoisk Regionalnych” obowiązujący podczas XX Zjazdu Kaszubów w Luzinie, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2018
Wójta Gminy Luzino z dnia 19 marca 2018 r.

Regulamin ,,Stoisk Regionalnych’’

obowiązujący podczas XX Zjazdu Kaszubów w Luzinie

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Stoisk Regionalnych w trakcie XX Zjazdu Kaszubów jest Gmina Luzino.
 2. W charakterze Wystawcy mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej w tym przedsiębiorcy.
 3. Celem ,,Stoisk Regionalnych’’ jest promocja regionalnych wyrobów, przedmiotów użytkowych oraz artystycznych związanych z Regionem Kaszub lub kulturą kaszubską.
 4. ,,Stoiska Regionalne’’ odbędą się w dniu 7 lipca 2018 r. na terenie Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie.

 

 • 2 Zasady udziału

 

 1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia:
 2. pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie

 1. Ofiar Stutthofu 14

84-242 Luzino

 1. osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie
 2. Wzór karty zgłoszenia określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
 4. Karta zgłoszenia nie jest traktowana jako umowa między Organizatorem a Wystawcą.
 1.  Nadesłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem do uczestnictwa. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r.
 1. Po skompletowaniu wszystkich kart zgłoszenia, wystawcy zakwalifikowani do udziału otrzymają potwierdzenie udziału.
 2. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane na adres mailowy Wystawcy wskazany w karcie zgłoszenia.
 3. Jeśli liczba zgłoszeń jest większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje Organizator o udziale decyduje oryginalność i unikatowość oferowanego asortymentu.
 4. Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Organizatora, Wystawca otrzyma przepustkę, która umożliwi mu wjazd na teren wydarzenia w dniu 7 lipca 2018 r. Przepustka umożliwi również wjazd na parking dla Wystawców.

 

 • 3 Zasady wystawiania stoisk

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału stoiska i jego położenia według własnego uznania.
 2. Wystawiający nie może bez zgody Organizatora odstąpić lub udostępnić całego lub części stoiska innemu wystawiającemu.
 3. Organizator zapewnia każdemu Wystawcy jedno miejsce o przybliżonej powierzchni 2mx2m. Stoisko nie jest wyposażone w krzesła ,stoły ani namioty. Wystawcy mogą je sami dostawić.
 4. Wystawca bez zgody Organizatora nie może dostawiać dodatkowego wyposażenia stoiska.

 

 • 4 Obowiązki i prawa Wystawców

 

 1. Wystawca ma obowiązek utrzymania porządku wewnątrz i na zewnątrz stoiska.
 2. Wystawca prowadzi stoisko przez cały czas trwania XX Zjazdu Kaszubów, które udostępnione jest dla Odwiedzających w dniu 7 lipca 2018 r. w godz. 11.00-22.00.
 3. Wystawca nie może emitować na stoisku żadnej indywidualnej muzyki.
 4. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, w szczególności przeciwpożarowych i bezpieczeństwa.
 5. Odpowiedzialność prawną za eksponowane przedmioty ponosi Wystawca.
 6. Wystawca jest odpowiedzialny za nadzorowanie swojego stanowiska.
 7. Wystawca ma prawo udekorować swoje stoisko. Organizator ma prawo w każdym momencie nakazać usunięcie elementów dekoracyjnych ekspozycji lub elementów wystawionych do sprzedaży nie stosownych do powagi imprezy.
 8. Wystawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia i wyposażenie w zakresie sanitarnym do prowadzenia stoiska.
 9. Wystawca oświadcza, że akceptuje warunki udziału w kiermaszu.
 • 5 Przekazanie i odbiór stanowisk

 

 1. Przekazanie stoisk Wystawcom nastąpi w dniu 7 lipca 2018 r. od godz. 09.00. Wystawca ma obowiązek zająć miejsce o numerze porządkowym Wystawcy.
 2. Teren udostępniony jest dla odwiedzających w dniu 7 lipca 2018 r. w godzinach od 11.00 do 22.00. O ewentualnych zmianach godzin otwarcia ze względów organizacyjnych, Organizator będzie informować Wystawiających na bieżąco.
 3. Wystawca nie ma prawa rozpocząć składania stoiska wcześniej niż po godzinie 22.00.

nawet, gdy wyprzedał cały asortyment.

 1. Przygotowanie stoiska przez Wystawcę powinno być zakończone do godz. 11.00.
 2. Dojazd samochodem do stoiska w celu za- i wyładunku możliwy będzie wyłącznie we wskazanych przez Organizatora godzinach: do godz. 10.30, po godz. 22.00.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz parkowania samochodów na terenie ,,Stoisk Regionalnych”

 

 • 6 Ubezpieczenie

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie ,,Stoisk Regionalnych”.
 2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wody, przerwą w dostawie prądu i innymi zdarzeniami losowymi.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdyby wydarzenie nie doszło do skutku lub uległo skróceniu z przyczyn niezależnych od Organizatorów.
 4. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.

 

 • 7 Promocja

 

 1. W czasie trwania ,,Stoisk Regionalnych” dozwolone jest robienie zdjęć i filmowanie ekspozycji poszczególnych Wystawców, na co Wystawcy wyrażają zgodę poprzez podpisanie oświadczenia.
 2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.

 

 • 8 Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia  Wójta o wprowadzeniu Regulaminu ,,Stoisk Regionalnych”

 

KARTA ZGŁOSZENIA – do pobrania – kliknij

 

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.