Pasek dekoracyjny

Stypendia motywacyjne rozdane

Dnia 2 września br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer wręczył decyzje w sprawie przyznania stypendiów motywacyjnych na rok szkolny 2019/2020.

Komisja Stypendialna w składzie: Marzena Meyer, Mirosława Kąkol, Bartłomiej Formela, Wiesław Trepczyk oraz Sylwester Piątek przyznała granty następującym uczniom: Magdalenie Sielaff, Zuzannie Marii Tobias, Julii Ryńskiej, Maksymilianowi Meyer, Amelii Antoninie Nowakowskiej oraz Agacie Klawikowskiej.

Warunki otrzymania stypendium reguluje Uchwała Nr XLVII/564/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Luzino. Celem programu jest motywowanie uczniów, słuchaczy osiągających wysokie wyniki oraz wybitne osiągnięcia w nauce, do dalszego rozwijania swoich uzdolnień, reprezentowania szkół w konkursach oraz promowania Gminy.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer