Pasek dekoracyjny

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego – nabór wniosków do 31 lipca 2020 r.

Informujemy, iż w dniu 26 maja 2020 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął decyzję o  zmianach w regulaminach stypendialnych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Zmiany te są wynikiem dostosowania regulaminów stypendialnych do ogłoszenia  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a tym samym wprowadzeniem ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz wprowadzenia zmian dotyczących przebiegu konkursów, turniejów i olimpiad o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym w roku szkolnym 2019/2020.

 

Zakres wprowadzanych zmian w regulaminach stypendialnych obejmuje  w szczególności:

a) wydłużenie terminu składania wniosków,

b) zrównanie tytułu laureata i finalisty na szczeblu ponadwojewódzkim, a także rezygnacji z oceny osiągnięć na szczeblu międzynarodowym,

c) rezygnację z nagród w ramach stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego,

d) uporządkowanie nazewnictwa wynikającego ze zmiany systemu oświaty.

 

Mając na uwadze czas potrzebny Państwu do zebrania danych  niezbędnych do przygotowania wniosków stypendialnych, przesyłamy informacyjnie ujednolicone wersje regulaminów stypendialnych wraz z graficznymi schematami obrazującymi proces przygotowania wniosków  z zakresie czterech form pomocy stypendialnej:

Regulamin przyznawania stypendiów z budżetu województwa pomorskiego – nabór wniosków do 31.07.2020 roku,

Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu_Zdolni z Pomorza– nabór wniosków do 31.07.2020 roku,

Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu_Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych – nabór do wniosków do 15.09.2020 roku,

Jednocześnie informujemy, że generatory wniosków stypendialnych zostaną uruchomione po opublikowaniu ww. uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i jej uprawomocnieniu. Informacja o uruchomieniu generatorów stypendialnych zostanie przesłana Państwu odrębnym mailem, a także będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: https://pomorskie.eu/.

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego_info_grafika

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer