Pasek dekoracyjny

URZĄD GMINY W LUZINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycyjno-Eksploatacyjnym w wymiarze 1 etatu

URZĄD GMINY W LUZINIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycyjno-Eksploatacyjnym  w wymiarze 1 etatu

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe kierunek inżynieria środowiska,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia.
 7. znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową i ochroną środowiska,
 8. znajomość procesów uzdatniania wody,
 9. znajomość procesów oczyszczania ścieków.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. ogólna znajomość zagadnień dotyczących zadań samorządu gminnego,
 2. dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

 

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Realizacja powierzonych przez kierownika referatu zadań inwestycyjnych gminy, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, polegająca na:
 • zlecanie opracowania technicznej dokumentacji projektowej,
 • współpraca i nadzór przy opracowaniu dokumentacji,
 • przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do postępowań o zamówienia publiczne,
 • przygotowanie i kompletowanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem i zakończeniem procesu inwestycyjnego,
 • nadzór nad realizacją inwestycji, w tym współpraca z inspektorami nadzoru i wykonawcami robót,
 • rozliczenie finansowe inwestycji,
 • sprawozdawczość w zakresie realizacji inwestycji.
 1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową, w tym:
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczość w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki ściekowej,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczość w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodnej,
 • zlecanie badań i analiza wyników badań wody i ścieków,
 • ewidencja zbiorników bezodpływowych na terenie gminy i kontrola ich opróżniania,
 • rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • udział w pracach związanych z opracowywaniem planów rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • przygotowanie i opracowanie wniosków taryfowych, lub pomoc w sporządzeniu wniosków taryfowych opracowywanych przez podmioty zewnętrzne,
 • nadzorowanie procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • współpraca z organami kontroli w zakresie zadań prowadzonych na stanowisku.
 1. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku.
 2. Warunki pracy na stanowisku m.in.:
 1. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,
 2. miejsce pracy znajduje się w pokoju na piętrze. Budynek nie jest wyposażony w podjazd umożliwiający poruszanie się na wózku inwalidzkim. Brak windy  z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne w budynku urzędu uniemożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim,
 3. wykonywanie pracy  również w terenie w celu wykonywania zadań objętych zakresem pracy na danym stanowisku, w szczególności przebywanie w stacjach uzdatniania wody  oraz oczyszczalni ścieków w celu monitorowania i modyfikowania procesów uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków komunalnych.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w marcu 2018 r. wyniósł powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty (poz. 3, 6, 7 do pobrania):
 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym w Referacie Inwestycyjno-Eksploatacyjnym (kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zostanie  skierowany na badania wstępne) oraz o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Urząd Gminy w Luzinie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922, z 2018 r. poz. 138) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 992 z  2017 poz. 60, 1930),
 8. w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

VII.  Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie urzędu, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@luzino.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko: urzędnicze w Referacie Inwestycyjno-Eksploatacyjnym” do dnia 27.04.2018 r. do godz. 10.00,
 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina wpływu do urzędu),

VIII. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
 2. kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności,
 3. lista osób, które spełniły wymagania formalne oraz informacje o dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym i o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.luzino.eu/ oraz na tablicy informacyjnej urzędu przy ul. Ofiar Stutthofu 11.

 

 

Luzino,  16.04.2018 r.                                                                      Wójt

(-) Jarosław Wejer

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.