Pasek dekoracyjny

WNIOSKI NA ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy, głosując w trakcie zebrań wiejskich.

Aby wniosek Sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301).

Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, którzy podpiszą się pod danym wnioskiem.

Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z ich uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów (koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego).

Spośród zgłoszonych wniosków, mieszkańcy na zebraniu wiejskim poprzez głosowanie dokonają wyboru planowanej do realizacji inwestycji.

Po uchwaleniu wniosku przez zebranie wiejskie – Sołtys do dnia 30 września 2020 roku przekazuje wniosek Wójtowi celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Wnioski należy składać najpóźniej na 1 dzień przed planowanym zebraniem wiejskim (harmonogram zebrań wiejskich poniżej) do Sołtysa wsi bądź kancelarii Urzędu Gminy Luzino przy ul. Ofiar Stutthofu 11.

 

Nazwa Sołectwa Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
Barłomino 54 574,98 zł
Dąbrówka 42 177,24 zł
Kębłowo 62 300,21 zł
Kochanowo 44 108,55 zł
Luzino 62 300,21 zł
Milwino 46 351,35 zł
Robakowo 62 300,21 zł
Sychowo 36 757,12 zł
Tępcz 29 592,60 zł
Wyszecino 46 226,75 zł
Zelewo 46 039,85 zł
Zielnowo 16 945,66 zł
Łącznie 549 674,73 zł

 

Wniosek – do pobrania

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH – WRZESIEŃ 2020 r.

LP. SOŁECTWO DATA GODZINA MIEJSCE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
1. BARŁOMINO 15.09.2020 r. 19.00 SZKOŁA  PODSTAWOWA  W BARŁOMINIE – SALA GIMNASTYCZNA
2. DĄBRÓWKA 16.09.2020 r. 19.00 ŚWIETLICA  WIEJSKA  W  DĄBRÓWCE
3. KĘBŁOWO 16.09.2020 r. 19.00 SZKOŁA PODSTAWOWA W KĘBŁOWIE
4. KOCHANOWO 24.09.2020     18.oo         ŚWIETLICA WIEJSKA W                                                            KOCHANOWIE
5. LUZINO 23.09.2020 18.00
ŚWIETLICA PRZY REMIZIE OSP LUZINO
6. MILWINO 16.09.2020 r. 19.00 REMIZA  OSP  MILWINO
7. ROBAKOWO 16.09.2020 r. 19.00 BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROBAKOWIE
8. SYCHOWO 16.09.2020 r. 19.00 SZKOŁA PODSTAWOWA W SYCHOWIE
9. TĘPCZ 16.09.2020 r. 17.00 ŚWIETLICA WIEJSKA W TĘPCZU
10. WYSZECINO 15.09.2020 r. 18.00 SZKOŁA  PODSTAWOWA W WYSZECINIE
11. ZELEWO 22.09.2020      19.00        ŚWIETLICA WIEJSKA W                                                              ZELEWIE
12. ZIELNOWO 19.09.2020      17.00          BUDYNEK MIESZKALNY, ZIELNOWO 5

 

Porządek obrad zebrań wiejskich:

  1. Otwarcie zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Rozdysponowanie środków Funduszu Sołeckiego, w tym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
  3. Zakończenie zebrania.

UWAGA!

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, program zebrań wiejskich przewiduje jedynie rozdysponowanie środków funduszu  i podjęcie uchwały w tym zakresie, a czas trwania samego zebrania wynosi maksymalnie 1 godzinę.

Wszystkich uczestników zebrania obowiązują maseczki zasłaniające usta i nos, dezynfekcja rąk przy wejściu do pomieszczenia oraz dystans 1,5 m między uczestnikami zebrania.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer