Pasek dekoracyjny

WÓJT GMINY LUZINO o g ł a s z a IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność GMINY LUZINO wieś Kochanowo, obręb Kębłowo,

WÓJT  GMINY  LUZINO

o g ł a s z a

IV przetarg ustny, nieograniczony

na sprzedaż działki niezabudowanej,

stanowiącej własność GMINY  LUZINO

wieś Kochanowo, obręb Kębłowo,

– Działka nr 309/3 obszaru 1561 m2 – cena wywoławcza 47.000 zł (bez podatku VAT)

 

  • Działka położona we wsi Kochanowo, przy ul. Spokojnej.
  • Dojazd do nieruchomości odbywa się asfaltową drogą powiatową, a następnie drogą gruntową stanowiącą własność Gminy Luzino.
  • Na teren w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gmina Luzino, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. Nr XIII/130/2015 (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 285 z dnia 27 stycznia 2016 r.). Zgodnie z obowiązującym planem działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.
  • Jednostka rejestrowa G480.
  • Księga wieczysta KW GD1W/00031760/8 jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

 

Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podanym do publicznej wiadomości w dniach 08.04.2017 r. – 29.04.2017 r. oraz przeznaczona do sprzedaży uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XLII/478/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się dnia 27 czerwca 2017 roku, 12 września 2017 roku,            14 listopada 2017 r. Wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  27  lutego 2018 roku o godz. 10.00

 w Urzędzie Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11

(Referat Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Gminy Luzino nr 81834900020012881820000090 – BS Krokowa o/Luzino do dnia 23.02.2018 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Luzino.

 

Minimalne postąpienie w przetargu – 1 % ceny wywoławczej. Kwota osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Jednocześnie informuje się, że wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Osoby przystępujące do przetargu przedłożą komisji przetargowej:

– dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

dowód wpłaty wadium, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

 

Warunki dla nabywcy:

  1. W ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, organizator zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie stawi się w miejscu podanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwienia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości, ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej oraz stabilizacją granic pokrywa nabywca nieruchomości.

 

Informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Luzino w budynku  przy ul. 10 Marca 11 w godzinach pracy urzędu (Referat Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska), tel. (58) 678-20-68 wew. 53 lub 54.

 

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147).