Pasek dekoracyjny

XLI Sesja Rady Gminy Luzino

DSC00228Dnia 9 maja 2018 r. odbyła się XLI sesja Rady Gminy Luzino, podczas której m.in. udzielono wójtowi Jarosławowi Wejer absolutorium. 12 radnych głosowało „za”, radna Katarzyna Szczepaniak wstrzymała się od głosu, zaś radny Zdzisław Koszałka głosował „przeciw”.  

Podczas sesji radni m.in. przyjęli sprawozdania finansowe z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017 oraz rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdania finansowe za 2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie, Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie  oraz Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki.

Podjęte zostały uchwały w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2033,
 2. zmiany budżetu gminy na 2018 rok,
 3. zmiany uchwały nr IX/77/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Luzino oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 4. nadania nazw ulic w miejscowości Kochanowo,
 5. nadania nazw ulic w miejscowości Luzino,
 6. nadania nazwy ulicy w miejscowości Milwino,
 7. nabycia nieruchomości w Tępczu, (działki nr nr: 179/1, 180/1, 216/1; 170/1, 184/1; 185/1, 186/1 i 188/1),
 8. nabycia nieruchomości w Tępczu  (działki nr nr : 70/1, 75/1, 75/2, 77/1, 78/1),
 9. nieodpłatnego nabycia nieruchomości w Kębłowie (działki nr nr: 379/14, 379/6),
 10. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Luzinie, stanowiącej własność Gminy Luzino na rzecz użytkownika wieczystego
 11. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Luzino na lata 2018-2021,
 12. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gm. Luzino, w zakresie działki nr 351/58 położonej w Kębłowie,
 13. uchwalenia zmiany miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb Kębłowo), Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, Zelewo w gminie Luzino, w zakresie działki 44/48 położonej w Milwinie,
 14. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb Luzino) gm. Luzino, w zakresie dz. nr 132,
 15. przystąpienia do zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino,
 16. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Luzino,
 17. zmiany Statutu Żłobka,
 18. zmiany wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Luzino, ustalonych uchwałą Nr XXVI/276/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2017 r.,
 19. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Luzino  przedszkolach  i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Fotorelacja: https://www.facebook.com/pg/GminaLuzino/photos/?tab=album&album_id=2051475441843405