Pasek dekoracyjny

Załatwianie spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie informuje, iż w celu zapewnienia wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom gminy Luzino,   działając zgodnie z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 878) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie utworzone zostało stanowisko obsługi petentów, w szczególności w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Bezpośrednia obsługa petenta może nastąpić, po uprzednim skontaktowaniu się
z pracownikiem Ośrodka oraz ustaleniu dnia i godziny,
za pośrednictwem:

 • telefonu do kancelarii (0 – 58) 678 20 68 wew. 60 lub (0 – 58) 506 56 46;
 • poczty elektronicznej na adres mailowy: gops@luzino.pl;
 • domofonu, znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

Ze względu na warunki lokalowe, aby zachować bezpieczną 2 metrową odległość, petenci przyjmowani będą pojedynczo, przy zachowaniu następujących zasad:

 • pomiar temperatury za zgodą petenta (na obszarze czoła lub dolnej części szyi).

Osoby, które nie zgodzą się na pomiar, a także z temperaturą powyżej 36,6 stopnia,

nie wejdą do siedziby Ośrodka;

 • zachowanie odległości minimum 2 metrów między petentem a pracownikiem Ośrodka;
 • zasłonięcie ust i nosa;
 • dezynfekcja dłoni przed wejściem do siedziby Ośrodka (korzystając z dozownika umieszczonego po prawej stronie drzwi wejściowych do siedziby GOPS) i po wejściu (dozownik umieszczony na wprost schodów wejściowych);
 • ograniczenie czasu bezpośredniego kontaktu (do max. 15 minut).

 

Jednocześnie, dla zachowania zasad bezpieczeństwa, wszystkie osoby korzystające  i zamierzające korzystać z pomocy Ośrodka, w tym ze świadczeń pieniężnych, proszone są, aby wszelkie możliwe sprawy do załatwienia (wnioski, zapytania) przekazywać:

 1. drogą elektroniczną przez:
 • ogólnopolską, Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • Portal Informacyjno – Usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://empatia.mpips.gov.pl/

Szczegółowe informacje dotyczące składania dokumentów drogą elektroniczną znajdują się na stronie internetowej https://gopsluzino.bip.gov.pl/ w zakładce „Elektroniczna Skrzynka Podawcza”.

 1. wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównych drzwiach wejściowych do siedziby GOPS od ulicy 10 Marca lub przesłać pocztą na adres Ośrodka, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, ul. Młyńska 7, 84-242 Luzino

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie dodatkowo wyjaśnia, iż powyższe zasady obsługi petentów na nowo utworzonym stanowisku,  ustalone zostały zgodnie z wytycznymi Centralnego Instytutu Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy, zawartymi w dokumencie pod nazwą „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19” opublikowanym na stronie: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/110129,bezpieczenstwo-i-ochrona-zdrowia-osob-pracujacych-w-czasie-epidemii-covid-19.html.

Powyższy dokument opracowany został z wykorzystaniem materiałów Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales).

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Luzinie 

Ewa Walczak       

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer