Pasek dekoracyjny

Zarządzenie Nr 21/2018 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650).

Wójt Gminy Luzino

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lp. Nr działki, obręb Powierzchnia w ha Nr księgi wieczystej Cena sprzedaży

nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 194/3

z podatkiem VAT (zł)

1. 195/5,

Barłomino

0,0216 GD1W/00012811/2 9.768,66  

 

Opis nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży:

Działka nr ewid. 195/5 o pow. 0,0216 ha, położona jest w Barłominie przy ul. Ks. Twardowskiego.

Działka gruntu niezabudowana, w kształcie prostokąta. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino, zatwierdzonym uchwałą nr XX/137/2000 Rady gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2000 r., w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino, której tekst jednolity zatwierdzono uchwałą XVI/172/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 z późn. zm., w kierunkach zagospodarowania, obszarze zabudowanym, istniejącym zagospodarowaniu – teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

Przedmiotowa nieruchomość podlega sprzedaży na poprawienie  warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 194/3 położonej w Barłominie, gmina Luzino w trybie bezprzetargowym. Nie może być ona zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, ponieważ jej powierzchnia jest zbyt mała i nie ma racjonalnej możliwości posadowienia na niej obiektu budowlanego. Ponadto (według mapy ewidencyjnej) niewielka część budynku posadowionego na działce przyległej nr ewid. 194/3, znajduje się na działce nr ewid. 195/5.

Rada Gminy Luzino Uchwałą Nr XXXIX/443/2018 z dnia 23.03.2018 r. wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

Na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

– przysługuje jej roszczenie o nabycie z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

– jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Warunkiem uprawniającym do nabycia wymienionych w wykazie nieruchomości przez w/w osoby jest złożenie wniosku o jej nabycie w siedzibie Urzędu Gminy Luzino (ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino) do dnia 06.07.2018 roku.

Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem można uzyskać             w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11, tel. (58) 678-20-68 wew. 53.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 25.05.2018 r. do dnia 15.06.2018 r.