Pasek dekoracyjny

Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Luzino z dnia 10.08.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 37/2018

WÓJTA GMINY LUZINO

z dnia 10 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089).

Wójt Gminy Luzino

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lp. Nr działki, obręb Powierzchnia w ha Nr księgi wieczystej Cena sprzedaży

nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 461/55

z podatkiem VAT (zł)

1. 461/55

Kębłowo

0,0052 GD1W/00031760/8 5.239,80  

 

Opis nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży:

Działka nr ewid. 461/55 o pow. 0,0052 ha, położona jest w Kębłowie przy ul. Gen. Andersa.

Działka gruntu niezabudowana, w kształcie kwadratu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XIII/130/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo), gmina Luzino, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego pod poz. 285 z dnia 27 stycznia 2016 r., działka przeznaczona została na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Przedmiotowa nieruchomość podlega sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 461/50 położonej w Kębłowie, gmina Luzino w trybie bezprzetargowym. Nie może być ona zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, ponieważ jej powierzchnia jest zbyt mała i nie ma możliwości posadowienia na niej obiektu budowlanego.

Rada Gminy Luzino Uchwałą Nr XLIV/501/2018 z dnia 21.06.2018 r. wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

Na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

– przysługuje jej roszczenie o nabycie z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

– jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Warunkiem uprawniającym do nabycia wymienionych w wykazie nieruchomości przez w/w osoby jest złożenie wniosku o jej nabycie w siedzibie Urzędu Gminy Luzino (ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino) do dnia 12.10.2018 roku.

Szczegółowych informacji o nieruchomości objętej niniejszym wykazem można uzyskać             w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11, tel. (58) 678-20-68 wew. 53.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 31.08.2018 r. do dnia 21.09.2018 r.

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.