Pasek dekoracyjny

Zarządzenie Nr 41/2018 WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 5 września 2018 roku

Zarządzenie Nr 41/2018

WÓJTA GMINY LUZINO

z dnia 5 września 2018 roku

 

w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089),

W ó j t  G m i n y  L u z i n o

 

przeznacza do sprzedaży najemcom samodzielne lokale mieszkalne usytuowane w budynku przy ulicy Wejherowskiej 61, we wsi Milwino. Budynek położony jest na działce nr 279, obręb Milwino, obszaru 0,1593 ha. Nieruchomość jest objęta KW GD1W/00046086/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Luzino.

 

Opis lokali:

—————————————————————————————————————–

Lokal mieszkalny nr 1 – o powierzchni użytkowej 63,34 m2 wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi o łącznej powierzchni 49,05 m2 oraz z udziałem przypadającym przedmiotowemu lokalowi, w wysokości 3576/10000 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 279 obręb Milwino KW nr GD1W/00046086/7, o powierzchni 1 593 m2 oraz częściach wspólnych budynku mieszkalnego, wielolokalowego i budynku gospodarczego będących jej częścią składową.

  • Wartość rynkowa wycenianego lokalu wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi oraz udziałem przypadającym przedmiotowemu lokalowi w prawie własności nieruchomości gruntowej – 000,00 zł
  • Wartość nakładów określona według zasad rynkowych – 000,00 zł

—————————————————————————————————————–

Lokal mieszkalny nr 2 – o powierzchni użytkowej 57,34 m2 wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi o łącznej powierzchni 64,18 m2 oraz z udziałem przypadającym przedmiotowemu lokalowi, w wysokości 3866/10000 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 279 obręb Milwino KW nr GD1W/00046086/7, o powierzchni 1 593 m2 oraz częściach wspólnych budynku mieszkalnego, wielolokalowego i budynku gospodarczego będących jej częścią składową.

  • Wartość rynkowa wycenianego lokalu wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi oraz udziałem przypadającym przedmiotowemu lokalowi w prawie własności nieruchomości gruntowej – 000,00 zł
  • Wartość nakładów określona według zasad rynkowych – 000,00 zł

—————————————————————————————————————–

Lokal mieszkalny nr 3 – o powierzchni użytkowej 50,13 m2 wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi o łącznej powierzchni 30,25 m2 oraz z udziałem przypadającym przedmiotowemu lokalowi, w wysokości 2558/10000 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 279 obręb Milwino KW nr GD1W/00046086/7, o powierzchni 1 593 m2 oraz częściach wspólnych budynku mieszkalnego, wielolokalowego i budynku gospodarczego będących jej częścią składową.

  • Wartość rynkowa wycenianego lokalu wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi oraz udziałem przypadającym przedmiotowemu lokalowi w prawie własności nieruchomości gruntowej – 000,00 zł
  • Wartość nakładów określona według zasad rynkowych – brak nakładów.

 

Na działkę o numerze ewidencyjnym 279 położoną w miejscowości Milwino nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino działka położona jest na obszarach zabudowanych – istniejące zagospodarowanie dla terenów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

 

Rada Gminy Luzino uchwaliła zasady sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych Uchwałą XXXIX/355/2010 z dnia 24.03.2010 r.

 

Na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

– przysługuje jej roszczenie o nabycie z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

– jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,

– jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

 

Warunkiem uprawniającym do nabycia wymienionych w wykazie nieruchomości przez w/w osoby jest złożenie wniosku o jego nabycie w siedzibie Urzędu Gminy Luzino (ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino) do dnia 20.10.2018 roku.

Najemca lokalu mieszkalnego w w/w budynku, w celu skorzystania z prawa pierwszeństwa, winien złożyć oświadczenie o zamiarze zakupu oraz wyrażenie zgody na podaną cenę, z uwzględnieniem możliwej do uzyskania bonifikaty.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach objętych niniejszym wykazem można uzyskać  w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11, tel. (58) 678-20-68 wew. 53.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 08.09.2018 r. do dnia 28.09.2018 r.

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.