Pasek dekoracyjny

Zarządzenie Nr2/2019WÓJTA GMINY LUZINO z dnia 11 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Nr2/2019

WÓJTA GMINY LUZINO

z dnia 11 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2017 r. poz. 1509).

zarządzam, co następuje:
§1

Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową wymienionąw wykazie nieruchomości, stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Luzinie, a informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także zamieszczenie na stronach internetowych: www.luzino.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Luzino Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia

 

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.