Pasek dekoracyjny

Zjazdowé wspòminczi

36776605_2100684100255872_7791555606816489472_o (1)Data 7 lëpińca 2018 rokù niewątplëwie zapisze sã w historii Lëzëna. Tegò dnia do naszi wsë przëjachało tësące gòscy. Wszëtkò za sprawą XX Swiatowégò Zjôzdu Kaszëbów. Ùroczëstosc zaczãła sã òd przëjazdu banë – Transcassubii. Ten cug wzął na swój pòkłôd bëtników Zjôzdu z kaszëbsczich môlów – m.jn. Chòniców, Brusów, Lëpùsza, Kòscérzënë, Żukòwa, Wieżëcë, Somònina Gduńska, Gdyni, Rëmi, Wejrowa, Gòscëcëna. Òkróm banë przëjachało wiele autobùsów i autółów z wszëtczich zakątków Pòmòrzô.  Na ten snôżi lëpińcowi dzéń Lëzëno stało sã stolëcą Kaszëb. Zawitalë do naji lëdze z całego swiata. Bëlë Kaszëbi z Americzi, Ekwadoru, Niemców, gòsce z Ùkrajinë i Biôłorusëji. Òsoblëwim bëtnikã Zjôzdu béł Prezydeńt Pòlsczi Andrzej Duda. Nie zafelało państwòwëch i samòrządowëch wëszëznów z wòjewództwa i wejrowsczégò krézu, bëlë pòsélcowie i senatorowie z całégo Pòmòrzô. Mszô Swiãtą w Parafii pw. św. Wawrzyńca òdprawił Biskup Gduńsczi Zbigniew Zieliński w kòncelebrze z ksãżama z  Gduńsczi Archidiecezji i Pelplińsczi Diecezji, a snôżim spiéwã ùroczëstosc ùbògacył chùr Lutnia z Tomaszã Fópką jakno dirigentã. Pò mszi wszëtcë przeszlë na plac przed spòrtową halą, gdze rozpòcza sã czãsc rozriwkòwô Zjôzdu. W drodze na nen môl Prezydent złożił wińc przë tôfli pòmòrdowónëch w Marszu Smiercë, dokònano ùroczëstigò òdsłoniãco Òbeliskù, chtëren ùpamiãtniô profesora Gerata Labùdã – Patrona Spòdleczny Szkòłë nr 2 w Lëzënie. Òbelisk pòswiãcył biskup Zbigniew Zieliński.

Zjôzd w Lëzënie na długò òstónie w naji pamiãcy. Bëł to snôżi czas dlô mieszkańców Lëzëna. Wszëtczim nôleżą sã pòdzãkòwania za robòtã wkół Zjôzdu, a òsoblëwo  Òrganizacjowimù Kòmitetowi, w skłôd chtërnégò weszlë: wójt Gminë Lëzëno Jarosław Wejer, prowôdnik Radzëznë Gminë Bartłomiej Formela, ks. Waldemar Waluk, Maria Krośnicka, Krystyna Potrykus, Łukasz Richert (reprezentowôł prof. Edmunda Wittbrodta- przédnika Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô), Kazimierz Bistroń, Piotr Klecha, Dariusz Rompca, Alicja Klinkosz, Tomasz Fopke, Teofil Sirocki, Zygmunt Brzeziński i Mieczysław Bistroń.  XX Swiatowi Zjôzd Kaszëbów béł nôwikszą pòdjimizną w historii Lëzëna. Baro jesmë rôd, że tak wiele lëdzy odwiedzało najã kaszëbską wies. To béł czas, chtëren w nas ùwòlnił chãc pòspólnégo dzejaniô dlô naji spòleznë. Wórt pòdzãkòwac za kaszëbsczé czëtania na Mszi Swiãti, za złożony darë, za tematiczné zale w Szkole prof. Gerata Labudë, za grã w kaszëbską baszkã, za rozegracje w balã, za nôwiãkszi chléb zjazdowi, za 100 zjazdowëch drzéwiąt, chtërne rozeszłë sã jak cepłé kòłôcze, za pierszé pòspólne spiéwanié trzech kaszëbsczich piesniów, za snôżi òdjimczi, za smaczną zjazdową zùpã i za wiele, wiele jinëch ùdbów. W miono Zarządu lëzyńsczégò Partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô skłôdóm Wszëtczim Bëtnikóm Zjôzdu pòdzãkã za przëjôzd do Lëzëna.

                                                                              Prezes Partu KPZ w Lëzënie Mieczysław Bistroń

 

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.