Pasek dekoracyjny

ZMIANY W SYSTEMIE SEGREGACJI ODPADÓW

Wójt Gminy Luzino, informuje, iż od 01 stycznia 2020 roku,  Mieszkańcy gminy będą zobowiązani do zbierania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tzw. odpadów BIO kuchennych. Obowiązek ten wynika z art. 4a  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.). Odpady ulegające biodegradacji będą dzielone na tzw. odpady BIO kuchenne i odpady zielone.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów  (Dz.U. z 2017, poz. 19) –  odpady „BIO” kuchenne należy gromadzić w odrębnych pojemnikach w kolorze brązowym oznaczonych napisem „BIO”  lub poddawać je kompostowaniu we własnych przydomowych kompostownikach*.

Odpady „BIO” kuchenne będą selekcjonowane już w kuchni do małych woreczków biodegradowalnych/kompostowalnych o pojemności 8-10 l. Woreczki będzie dostarczała firma wywozowa w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zapełnione woreczki będą wrzucane do brązowego pojemnika z napisem BIO, bądź do kompostownika, jeśli nieruchomość jest wyposażona w przydomowy kompostownik.

Odpady „BIO” z pojemników będą odbierane z nieruchomości zamieszkałych co dwa tygodnie, w terminach ustalonych dla odbioru odpadów zmieszanych i popiołu.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie posiadają przydomowych kompostowników proszeni są o wyposażenie na własny koszt, z dniem 01 stycznia 2020 r. nieruchomości w brązowe pojemniki oznaczone napisem „BIO”.

Brązowe pojemniki na odpady „BIO” kuchenne są dostępne na rynku,  można je zakupić w marketach remontowo-budowlanych oraz w firmach zajmujących się wywozem odpadów.

Do pojemnika na odpady „BIO”  będziemy wrzucać:

Odpady żywnościowe pochodzące zarówno z przygotowania posiłków, jak i resztek pokonsumpcyjnych tj.:

 • resztki żywności pochodzenia roślinnego,
 • obierki z warzyw i owoców,
 • przetwory mączne: makaron, pierogi, pizza, pieczywo,
 • przeterminowane słodycze,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie.

Do pojemnika na odpady „BIO” nie będzie można wrzucać:

 • mięsa, wędlin, ryb, kości (które wrzucamy do odpadów zmieszanych),
 • nabiału i jego przetworów (które wrzucamy do odpadów zmieszanych),
 • olei i tłuszczy jadalnych (które wrzucamy do odpadów zmieszanych),
 • trawy, liści, gałęzi (które wrzucamy do odpadów zielonych),
 • trocin, żwirku z kuwety i innych zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi (które wrzucamy do odpadów zmieszanych).

 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą zagospodarowywać odpady „BIO” kuchenne we własnych przydomowych kompostownikach, zobowiązani są do złożenia w terminie od 04 do 30 listopada 2019 r. nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący odpady BIO kuchenne we własnych przydomowych kompostownikach, będą zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w wysokości określonej uchwałą Rady Gminy Luznio. (DRUK DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2020)

Ponadto znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziły
z dniem 01 stycznia 2020 r. obowiązek prowadzenia przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wobec tego,  właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas zbierali odpady komunalne w sposób nieselektywny, w związku ze złożoną deklaracją o nieselektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, zobowiązani są do złożenia w terminie od 04 do 30 listopada 2019 r.  nowej deklaracji  o ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związanej
z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Druki deklaracji dostępne będą na stronie internetowej gminy, jak też w Kancelarii Urzędu Gminy
w Luzinie przy ul. Of .Stutthofu 11 (pok. nr 3),  w  Referacie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy w Luzinie przy ul.10 Marca 11 (pok. nr 14) oraz u sołtysów gminy od 3 listopada 2019 r.

Deklarację  będzie można składać osobiście  w  Referacie Gospodarki Komunalnej  Urzędu Gminy
w Luzinie przy ul.10 Marca 11 lub przesłać za pośrednictwem poczty na  adres urzędu, bądź za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, po podpisaniu bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w terminie od 4 do 30 listopada 2019 r.

 

Z dniem 01 stycznia 2020 r., zmianie również ulegną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki opłat będą znacznie wyższe od obecnie obowiązujących.

Po uchwaleniu nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez Radę Gminy Luzino, właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną zawiadomieni o jej wysokości. Zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z obowiązkiem złożenia nowej deklaracji (z wyjątkiem właścicieli nieruchomości, którzy do tej pory zbierali odpady komunalne w sposób nieselektywny oraz właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi odpady BIO kuchenne we własnych przydomowych kompostownikach).  Opłata będzie uiszczana przez właścicieli nieruchomości w wysokości podanej
w zawiadomieniu.

Dodatkowych informacji w sprawie zmian w systemie segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Luzino (budynek urzędu przy ul. 10 Marca 11), u p. Aleksandry Radka, nr telefonu (58) 678 20 68 wew. 78.

 

*Kompostownik – pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego otrzymujemy kompost. Wyróżniamy m.in. kompostowniki otwarte i zamknięte.

Otwarte, np. składają się z belek i tworzą rodzaj skrzyni bez dna. Otwarty kompostownik z drewna jest stosunkowo łatwy w budowie. Należy wykonać cztery ściany kompostownika z drewnianych desek. Po wkopaniu do ziemi czterech pionowych narożników, deski stopniowo układamy wraz ze wzrostem wysokości pryzmy. Można też zastosować gotowy otwarty kompostownik plastikowy lub metalowy.                    

Zamknięte – najczęściej plastikowe, zapewniają optymalne warunki do rozkładu biomasy. Często stosowane systemy szczelin przewietrzających oraz termoizolacja powodują, że humus można otrzymywać kilka razy do roku. Kompostownik zamknięty nazywany jest również termokompostownikiem i zazwyczaj wykonany jest z surowców wtórnych.

 

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.