Pasek dekoracyjny

230 000,00 zł dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Luzino przyznał 230.000,00 zł organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Gminy Luzino w 2022 roku

             Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, 1834) oraz na podstawie art. 15 ust 1, 2g, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z 2019r. poz. 2020 z 2021r. poz. 1038, 1243, 1535) Wójt Gminy zadecydował przyznać dofinansowanie realizacji zadania publicznego Gminy Luzino:

 

Zadanie Nr 1 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym

aktywizacja  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:

 

 1. socjoterapię dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – brak ofert,
 2. działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez promocję trzeźwego i zdrowego stylu życia – kwotę 39.000 dla Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo Kulturalnego,
 3. udzielanie wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym i członkom ich rodzin poprzez prowadzenie klubu abstynenta – kwotę 48.000 zł dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Luzino”,
 4. realizację ponadpodstawowej pomocy terapeutycznej w ośrodkach zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – kwotę 19.000 zł dla Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego  Rozwiązywania Problemów alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”.

Zadanie Nr 2 – Sport poprzez:

 1. upowszechnienie Kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

związanych z  organizacją zajęć sportowych:

 •     kwotę 10.000 zł dla Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo Kulturalnego,
 •     kwotę 20.000 zł dla Akademii Piłkarskiej Karol Piątek,
 1.   b) organizacja imprez sportowych dla społeczności lokalnej:
 •     kwotę 7.000zł dla Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo Kulturalnego
 1. c) promocję Gminy:
 •    kwoty 20.000 zł, 56.000 zł, dla Kaszubskiego Towarzystw Sportowo

Kulturalnego.

Zadanie Nr 3 – działalność na rzecz opieki paliatywnej – kwotę 11.000 zł dla Puckiego

Hospicjum pw. Św. Ojca Pio,

W/w oferty zostały złożone w terminie tj. do dnia 27 stycznia 2022r., do godz. 15.00.