Pasek dekoracyjny

Badanie opinii mieszkańców dotyczące krajobrazu

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy samorządu województwa zobligowane są do sporządzenia audytu krajobrazowego. W województwie pomorskim jednostką odpowiedzialną za jego przygotowanie jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.

Jednym z celów audytu jest przeprowadzenie charakterystyki i oceny stanu krajobrazów występujących na obszarze całego województwa, a także wskazanie krajobrazów szczególnie cennych, ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe, tzw. krajobrazów priorytetowych. Wyniki audytu będą stanowić nie tylko najbardziej kompleksową analizę przestrzeni regionu, ale przede wszystkim, będą znajdowały odzwierciedlenie w instrumentach planowania lokalnego, a także będą mogły również wzmocnić istniejące już narzędzia ochrony oraz kształtowania krajobrazu.

Z uwagi na złożoność procedury a także szeroki zakres i poziom szczegółowości tych prac, są one rozłożone na kilka lat. Poza szeregiem analiz eksperckich oraz prac terenowych, jakie wykonuje biuro, zespół sporządzający audyt chce włączyć mieszkańców do dyskusji na temat krajobrazu i jego pomorskiej specyfiki. Przekazane wskazówki i opinie będą cennym źródłem informacji, w szczególności w zakresie takich zagadnień jak tożsamość i swojskość krajobrazu.

Uwarunkowania związane z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego uniemożliwiają prowadzenie spotkań i warsztatów, dlatego głównym miejscem interakcji staje się Internet i narzędzia oraz formuły, które ma on do zaoferowania. Jednym z takich narzędzi jest krótka anonimowa ankieta internetowa, która została przygotowana, aby umożliwić mieszkańcom podzielenie się swoimi opiniami i odczuciami dotyczącymi otaczającej ich przestrzeni. Pytania w ankiecie ukierunkowane są na lokalny kontekst – tożsamość i swojskość krajobrazu, identyfikowanie się z nim, przywiązanie do jego specyfiki. Są to zagadnienia, których poza obiektywnymi analizami walorów krajobrazowych i ich zagrożeń, również dotyczyć ma audyt, a które trudno zidentyfikować bez czynnego udziału mieszkańców.

Wyniki badania, które potrwa do 15 czerwca 2021 roku, wraz z wynikającymi z nich informacjami dotyczącymi krajobrazów identyfikowanych w obrębie miejsca zamieszkania użytkowników ankiety, będą wykorzystane w trakcie prac nad audytem krajobrazowym. Bardzo dziękujemy za każdy głos!

Poza badaniem dotyczącym perspektywy mieszkańców dotyczącej postrzegania swojego miejsca zamieszkania, odrębne badanie jest realizowane wśród przedstawicieli samorządów lokalnych zajmujących się kształtowaniem przestrzeni. Podsumowanie badań zostanie przedstawione na stronie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego po jego zakończeniu.

W celu prawidłowego wyświetlenia ankiety należy zezwolić na udostępnienie swojej lokalizacji. Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Firefox. W razie jakichkolwiek pytań czy problemów technicznych związanych z ankietą prosimy o kontakt na adres: ankiety.krajobraz@pbpr.pomorskie.pl

Formularz ankiety

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.06.2021 r.), do dnia 15 lipca 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer