- Gmina Luzino - https://luzino.eu -

Gmina Luzino – obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków – aktualizacja z 15.03.2021 r.

Na mocy rozporządzenia Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 985)

za obszar zagrożony grypą ptaków, uznano cały powiat wejherowski,

a także miasto Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiaty gdański, kartuski, nowodworski, malborski i pucki.

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt „Wysoce zjadliwej grypy ptaków”, Wojewoda Pomorski wprowadził  na okres 30 dni następujące zakazy i nakazy:

W części miejscowości powiatu kartuskiego i wejherowskiego wprowadzono dodatkowe obostrzenia. W gminie Luzino dotyczy to miejscowości Tępcz i Wyszecino, gdzie:

  1. nakazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

  1. zakazuje się:

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Formularze zgłoszenia utrzymywania drobiu można pobrać w Urzędzie Gminy Luzino, ze strony www.luzino.eu [1] (aktualności)
lub u sołtysów. Po wypełnieniu można je przesłać do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub przekazać do Urzędu Gminy Luzino lub sołtysom.

Treść rozporządzenia Wojewody Pomorskiego została opublikowana na stronie internetowej gminy Luzino: www.luzino.eu [1].

 

Opracował: GZZK gminy Luzino

 

Zgloszenie-miejsca-utrzymywania-drobiu-aktualne [2]

Rozp. Wojewody z dnia 12.03.2021 [3]