Pasek dekoracyjny

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne rozpoczęło realizację kolejnego projektu dofinansowanego ze środków UE

Działające przy GOSRiT Luzino, Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne (KTSK) jako Partner Społeczny realizuje projekt „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w powiecie wejherowskim I – drugi etap” w ramach Osi Priorytetowej VI Integracja, Działania 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 6.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT, Regionalny  Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego.

KTSK zostało przyznane 940 083,12 zł na realizację zadań w projekcie.

Wnioskodawcą projektu jest Powiat Wejherowski natomiast partnerami są: Fundacja Phenomen oraz KTSK z Luzina .

Wartość wydatków w ramach projektu wynosi 3 620 863,09 zł, z czego 3 077 733,63 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich.

Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPPM.06.01.01-22-0005/19-00 z dnia 14.02.2020, której stronami są Województwo Pomorskie oraz Powiat Wejherowski.

Celem głównym projektu jest aktywne włączenie oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej. Programem zostaną objęte 242 osoby: 148 kobiet i 94 mężczyzn zamieszkujących powiat wejherowski, w tym co najmniej 37 (22 kobiet i 15 mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami.

Zadania projektu to:

 • realizacja indywidualnej ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika projektu,
 • wsparcie dla motywacji do zmiany,
 • reintegracja psychospołeczna i zawodowa,
 • pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób uzależnionych,
 • aktywizacja społeczna,
 • aktywizacja zawodowa,
 • podwyższenie kompetencji i kwalifikacji,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych i przedsiębiorczych,
 • asystentura i wsparcie osób z  niepełnosprawnościami.

Cel i zadania projektu będą realizowane poprzez: warsztaty motywacyjne, spotkania tematyczne i animacyjne, poradnictwo zawodowe (w tym diagnoza i IPD),  poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, coaching, treningi, terapię, szkolenia, kursy zawodowe, warsztaty, pośrednictwo pracy, poradnictwo specjalistyczne, staże i praktyki zawodowe, kursy i treningi zaradności życiowej.

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 31.03.2021 r.), do dnia 15 kwietnia 2021 r. w wybrany sposób:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer