Pasek dekoracyjny

Nabór na wolne stanowisko pracy: Asystent Rodziny

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUZINIE

zatrudni z dniem 1 grudnia 2021 r. asystenta rodziny.

Praca asystenta rodziny może być wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy albo umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z ustawą    z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Termin do składania aplikacji – 26 listopada 2021 r.

 

 1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

 

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:
  1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  2. posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy  z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony rozporządzeniem właściwego ministra  do spraw rodziny   i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  3. posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego/niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 1. 2. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość w stopniu podstawowym przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym;
 • posiadać takie cechy jak: rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność;

 

 1. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych oraz psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U., poz.1860)
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny dyrektorowi;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
 • współpraca z rodzinami wspierającymi w przedmiocie pomocy rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych;
 • bieżąca praca w systemie informatycznym „POMOST ” w aplikacji „ASYSTENT RODZINY”;
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 1. 4. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany ,
 • list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy, potwierdzających staż pracy,
 • kopie innych dokumentów stanowiących o przebytych szkoleniach, uprawnieniach, itp.
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie na okoliczność określoną w ust.1 pkt 4,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

 • brak podpisu na oświadczeniach i innych wskazanych w ogłoszeniu dokumentach, będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;
 • kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności;
 • Ośrodek nie publikuje wzorów oświadczeń, o których mowa w ust. 4 ogłoszenia;

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów :

 

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne, trwale złączone, należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem o treści: Asystent rodziny do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Luzinie przy ul. 10 Marca lub wysłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie, 84-242 Luzino, ul. Młyńska 7, lub on-line    z wykorzystaniem platformy internetowej na adres ePUAP, w terminie  do dnia 11.2021 r. do godz. 12,00.
 • W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do Ośrodka, a nie datę nadania w urzędzie pocztowym.

 

 

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO):

 

 • Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  z siedzibą w Luzinie 84-242, ul. Młyńska 7, reprezentowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .
 • Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wnioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : abi@gmail.com.
 • Dane osobowe, przetwarzane są w celu zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skutecznego zatrudnienia na stanowisku pracy.
 • Zakres danych osobowych, niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o zatrudnienie jest wymagany przepisami prawa i jest określony w art.221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • Kandydatowi na oferowane stanowisko pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
 • Kandydatowi na oferowane stanowisko pracy przysługuje prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Złożenie żądania skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień, spowoduje automatyczną rezygnację kandydata z udziału w prowadzonym naborze na wolne stanowisko pracy.
 • Kandydatowi na oferowane stanowisko pracy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do sposobu i zakresu przetwarzania jego danych osobowych.
 • Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, tj.: nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia o zatrudnieniu.
 • Dane osobowe i dokumenty osoby zatrudnionej, przekazane administratorowi danych w ramach prowadzonego postępowania o zatrudnienie, zostaną włączone do jego akt osobowych.
 • Dokumenty pozostałych kandydatów są im odsyłane

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie: Ewa Walczak     

 

Luzino, dnia 2 listopada 2021 r.