Pasek dekoracyjny

Rekrutacja do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino

Termin rekrutacji  –  od 11 lutego do  15 marca 2021 r.

Wnioski w postępowaniu rekrutacyjnym o objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym należy składać  do dyrektora wybranej placówki oświatowej tj. do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej nr 1 w Luzinie, w Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie,  w godzinach pracy sekretariatu  placówki.

W rekrutacji udziału nie biorą dzieci obecnie uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina, a których rodzice (opiekunowie prawni) w okresie od 4 lutego do 10 lutego 2021 r. złożą  do dyrektora placówki wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022wniosek do pobrania

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, o których mowa na wstępie brane są pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, prowadzony jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone uchwałą nr XXVII/284/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino. 

Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Luzino z dnia 29 stycznia 2021 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:  nr 1 w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie oraz do klas I szkół podstawowych nr 1 i nr 2  w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie – do pobrania

Załącznik nr 1 do zarządzenia (dot. wychowania przedszkolnego)do pobrania

Załącznik nr 2 do zarządzenia (dot. kl. I szkoły podstawowej)do pobrania

 

Zarządzenie nr 7A / 2021 Wójta Gminy Luzino z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: nr 1 w Luzinie, w Kębłowie, Sychowie Barłominie, Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem), a także wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej, w której ustalono obwód (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie), dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino  – do pobrania

Druki do pobrania:

Załącznik nr 1 wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 – do pobrania

Załącznik nr 2 wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2021/2022 (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem) – do pobrania

Załącznik nr 3 – zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie tej szkoły w roku szkolnym 2021/2022 – do pobrania

 

Zarządzenie nr 7B / 2021 Wójta Gminy Luzino z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: nr 1 w Luzinie, w Kębłowie, Sychowie Barłominie, Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino do pobrania

Załącznik nr 1 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – do pobrania

Załącznik nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu – do pobrania

Załącznik nr 3 oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej – do pobrania

Załącznik nr 4 – oświadczenie o miejscu zamieszkiwania kandydata- do pobrania

Załącznik nr 5 – oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego bądź studiowaniu w trybie stacjonarnym – do pobrania

Załącznik nr 6 – oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny – do pobrania

Załącznik nr 7 – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola – do pobrania

Załącznik nr 8 – oświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkoły – do pobrania

Załącznik nr 9 – oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych w obwodzie szkoły, wspierających w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi – do pobrania

Załącznik nr 10 – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej – do pobrania

Załącznik nr 11 – oświadczenie członków komisji rekrutacyjnej – do pobrania

Formularze druków dostępne są w szkołach na terenie gminy i w przedszkolu.