Pasek dekoracyjny

„Sport Wszystkich Dzieci” 2021. Nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków do Programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Na jego realizację w 2021 roku przeznaczono kwotę 49 mln zł.
Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.
Nabór wniosków dotyczy trzech zadań:
1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 21 000 000 zł.
• Wnioski należy składać do dnia 14 grudnia 2020 r.
• Termin rozpatrzenia do dnia 11 stycznia 2021 r.
• Termin realizacji zadania od dnia 4 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 10 000 000 zł.
• Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2021 r.
• Termin rozpatrzenia do dnia 22 marca 2021 r.
• Termin realizacji zadania od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – 18 000 000 zł.
• Wnioski należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r.
• Termin rozpatrzenia do dnia 22 marca 2021 r.
• Termin realizacji zadania od dnia 4 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Z uwagi na trudną sytuację finansową organizacji sportowych, spowodowaną pandemią, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zdecydował o zwiększeniu stawki dla instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia sportowe w ramach zadania nr 3 do poziomu 60 zł (w roku bieżącym – 40 zł). W zadaniu nr 2 i 3 zmniejszony został wymagany wkład własny do poziomu 5% (dotychczas wynosił odpowiednio 20% i 30%).

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 31.12.2020 r.), do dnia 15 stycznia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer