Pasek dekoracyjny

URZĄD GMINY W LUZINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY KONSERWATORA W WYMIARZE 1 ETATU (2 wolne etaty)

URZĄD GMINY W LUZINIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA PRACY

KONSERWATORA W WYMIARZE 1 ETATU (2 wolne etaty)

 

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe, preferowane o profilu technicznym (znajomość podstaw elektryki, hydrauliki, prac malarskich i porządkowych),
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora , w tym: brak przeciwwskazań do pracy na wysokości, brak klaustrofobii, brak przeciwskazań do ciężkich prac fizycznych,

dodatkowe:

 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu mechaniki i energetyki, potwierdzonej wykształceniem lub praktyką. Preferowana znajomość procesów dotyczących uzdatniania wody i odprowadzanych ścieków oraz sieci i armatury wodno-ściekowej.
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (podnosi wartość oferty).
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność,
 • uprawnienia elektryczne (w zakresie obsługi i konserwacji – podnosi wartość oferty).

 

 1. Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy konkurs zobowiązana będzie między innymi do:
 • prac związanych z utrzymaniem i konserwacją sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
 • obsługi urządzeń elektrycznych oraz elektronarzędzi (szafy sterownicze, silniki elektryczne i maszyny elektryczne),
 • wykonywania podstawowych remontów urządzeń mechanicznych (np. wymiana łożysk, filtrów, elementów maszyn i urządzeń),
 • dbałości o prawidłowe funkcjonowanie stref i elementów wyposażenia obiektów (oczyszczalni, stacji uzdatniania wody, strefy ujęć wód podziemnych),
 • prac remontowo-malarskich w zakresie podstawowym,
 • znajomości i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych,
 • dbania o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia,
 • utrzymywania porządku w pomieszczeniach użytkowanych obiektów,
 • wykonywania pracy również w terenie, w celu wykonywania zadań objętych zakresem pracy na danym stanowisku.
 • wykonywania innych prac zleconych przez przełożonego,
 • zgłaszania wszelkich zauważonych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na obiektach.
 1. Oferta powinna zawierać:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających ewentualny staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystaniu z pełni praw publicznych,
 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie urzędu, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@luzino.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino.

 1. Dodatkowe informacje:
 • brak podpisu na oświadczeniach będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
 • kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zostanie skierowany na badania wstępne,
 • informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 • niniejszy nabór nie podlega procedurze opisanej w rozdziale 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1282).
 1. Informujemy, że zgodnie z art. 13 z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):
 2. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Luzino, ul. Of. Stutthofu 11,
  84 – 242 Luzino, reprezentowana przez Wójta Gminy Luzino.
 3. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, który jest dostępny pod adresem email – inspektor.abi@gmail.com, bądź w siedzibie administratora po uprzednim umówieniu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit „b” i „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawione do uzyskania danych wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy
 8. Zakres danych osobowych, niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia postępowania konkursowego jest wymagany przepisami prawa i jest określony w  art 221 ust. 1 ustawy
  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 poz.1040 ze zm.)
 9. Kandydatowi na oferowane stanowisko pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
 10. Kandydatowi na oferowane stanowisko pracy przysługuje prawo usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
  i przenoszenia danych. Złożenie żądania skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień, spowoduje automatyczna rezygnację kandydata z udziału wprowadzonym naborze na wolne stanowisko pracy.
 11. Kandydatowi na oferowane stanowisko pracy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do sposobu i zakresu przetwarzania jego danych osobowych.
 12. Dane osobowe kandydatów nie zakwalifikowanych do zatrudnienia, nie będą przetwarzane w sposób aktywny i mogą być jedynie wykorzystywane do celów archiwizacyjnych lub statystycznych.
 13. Dane osobowe i dokumenty osoby zatrudnionej, przekazane administratorowi danych
  w ramach prowadzonego naboru zostaną włączone do akt personalnych pracownika.

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 31.03.2021 r.), do dnia 15 kwietnia 2021 r. w wybrany sposób:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer