Pasek dekoracyjny

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

Wójt Gminy Luzino ogłasza otwarty nabór wniosków do projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  1. sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem;
  2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy w oświadczeniu zostanie wskazany brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony przez Gminę Luzino w ilości uzależnionej od liczby złożonych oświadczeń.

Wsparcie kierowane jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich, którzy spełniają następujące warunki:

  1. zamieszkują gminę, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali miejscowość, w której funkcjonowało PPGR.

Warunkiem zakwalifikowania osób spełniających ww. kryteria do projektu jest złożenia oświadczenia, które pozwoli Gminie Luzino wnioskować o grant oraz zakupić sprzęt komputerowy. Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych należy złożyć w Budynku Urzędu Gminy przy ul. 10 marca 11 (pokój 11-12) w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2021 r

Dokumenty, które należy dostarczyć do Urzędu Gminy:

  1. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność wraz ze zgodą na przetwarzanie danych – do pobrania ze strony internetowej https://luzino.eu/pl/start/ ;
  2. w przypadku posiadania dokumentów, które potwierdzają fakt zatrudnienia danej osoby w PPGR, należy je dołączyć do oświadczenia.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Gminy Luzino po terminie, tj. po 22.10.2021 r. lub bez wymaganych dokumentów nie zostaną rozpatrzone.

 

OSWIADCZENIE_UCZNIA_SZKOLY_SREDNIEJ_KTORY_OSIAGNAL_PELNOLETNOSC OSWIADCZENIE_DLA_RODZICA-1

 

UWAGA!

Urząd Gminy Luzino informuje, że stawki opłat za odpady komunalne w roku 2022 nie ulegają zmianie.

Wpłaty należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca na przypisane do nieruchomości indywidualne numery rachunków bankowych, które również nie uległy zmianie.

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani otrzymaniem gotowych blankietów opłat, proszeni są o telefoniczne (58 67820 68 wew. 78) bądź e-mailowe (komunalny_ar@luzino.pl) zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Luzino,

w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2022 roku