Pasek dekoracyjny

Wybory Sołtysa w Zielnowie

25 października 2020  r. odbędą się wybory sołtysa w sołectwie Zielnowo.

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00 w świetlicy wiejskiej (przy OSP) w Zelewie.

Prawo wybierania na sołtysa ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania danego sołectwa.

Kalendarz wyborczy w: Zarządzeniu Nr 62/2020 Wójta Gminy Luzino z dnia 7 października 2020 r. w  sprawie wyborów Sołtysa wsi Zielnowo, 

zmiana kalendarza wyborczego: Zarządzenie 65A /2020 Wójta Gminy Luzino z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2020 (…)

Zgłoszenia kandydatów na sołtysa  będzie przyjmowała Gminna Komisja Wyborcza od dnia 19 października 2020 r. do 22 października 2020 r. w godzinach od 10.00 do 15.00.  Kandydatów na sołtysów należy zgłaszać  na formularzu „Zgłoszenie kandydata na sołtysa”. Druk formularza zgłoszenia do pobrania. Zgłoszenie zawiera: pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz podpisy co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze (ukończone 18 lat i stałe zamieszkiwanie na obszarze  danego sołectwa).

W skład Gminnej Komisji Wyborczej wchodzi od 3 do 5 osób, będących mieszkańcami gminy, w tym 2 osoby z urzędu wskazane przez Wójta spośród pracowników samorządowych gminy.  Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Luzino z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej ds. Wyboru Sołtysa w związku z wyborami w sołectwie Zielnowo

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej  ds. przeprowadzenia wyborów sołtysa będzie  budynek Urzędu Gminy Luzino, przy ul. Ofiar Stutthofu 11 w Luzinie.

W skład Sołeckiej Komisji Wyborczej wchodzi od 3 do 6 osób, w tym z urzędu jako członek osoba wskazana przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy oraz od 2 do 5 osób spośród mieszkańców sołectwa. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów spośród mieszkańców sołectwa do składu  Sołeckiej Komisji Wyborczej, wybór członków następuje w drodze losowania publicznego. Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Luzino z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa w sołectwie Zielnowo

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.09.2020 r.), do dnia 15 października 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer