Pasek dekoracyjny

Wybory sołtysów – 19.05.2019 r.

Dnia 19 maja 2019 r. odbyły się wybory sołtysów w miejscowościach: Dąbrówka, Milwino, Kębłowo, Luzino, Robakowo.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 19 MAJA 2019 R.

O WYNIKACH WYBORÓW SOŁTYSÓW SOŁECTW:

DĄBRÓWKA, KĘBŁOWO, LUZINO, MILWINO I ROBAKOWO

 

Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów w wyborach 19.05.2019 r.

Kalendarz  wyborczy przedstawia się następująco:

 

 

Data:

 

 

Czynność wyborcza:

do 15 kwietnia 2019 r. podanie do publicznej wiadomości kalendarza wyborczego, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP-u oraz urzędu, rozplakatowanie
na terenie sołectwa
do 25 kwietnia 2019 r.

(w godzinach pracy urzędu)

 

zgłaszanie kandydatów do gminnej
i sołeckiej komisji wyborczej
26 kwietnia 2019 r.

 

powołanie gminnej i sołeckiej komisji wyborczej
od 29 kwietnia 2019 r.

do 09 maja 2019 r.

(w godzinach od 10.00 do 16.00)

 

zgłaszanie kandydatów na sołtysa
do 07 maja 2019 r. sporządzenie spisu wyborców

 

od 08 maja 2019 r.
do 16 maja 2019 r.
(w godzinach pracy urzędu) 
udostępnienie do wglądu spisu wyborców (Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Luzinie)
19 maja 2019 r. 

(w godzinach od 8.00 do 16.00)

 

wybory sołtysa

 

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00 w lokalach wyborczych: w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie, w Oddziale Przedszkolnym w Robakowie,  w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce, w świetlicy wiejskiej w Milwinie.

Zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej i Sołeckiej Komisji Wyborczej w Luzinie, Kębłowie, Robakowie, Dąbrówce i Milwinie przyjmowane są przez Wójta Gminy Luzino w Kancelarii  Urzędu Gminy przy ul. Ofiar Stutthofu 11 w Luzinie w terminie do 25 kwietnia 2019 r. w godzinach pracy urzędu.

W skład Gminnej Komisji Wyborczej wchodzi od 3 do 5 osób, będących mieszkańcami gminy (sołectw, w których odbywają się wybory sołtysa), w tym 2 osoby z urzędu wskazane przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy.

W skład Sołeckiej Komisji Wyborczej wchodzi od 3 do 6 osób, w tym z urzędu jako członek osoba wskazana przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy oraz do 5 osób spośród mieszkańców sołectwa.

W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów spośród mieszkańców sołectwa do składu Gminnej Komisji Wyborczej, Sołeckiej Komisji Wyborczej, wybór członków następuje w drodze losowania publicznego.

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Luzino z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Sołtysa w sołectwach: Dąbrówka, Kębłowo, Luzino, Milwino i Robakowo

Prawo wybierania na sołtysa ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania danego sołectwa.

Kandydatów na sołtysów należy zgłaszać  na formularzu „Zgłoszenie kandydata na sołtysa”. Zgłoszenie zawiera: pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz podpisy co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze (ukończone 18 lat i stałe zamieszkiwanie na obszarze  danego sołectwa).

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia wyboru sołtysów będzie budynek Urzędu Gminy Luzino, przy ul. Ofiar Stutthofu 11 w Luzinie. Druki formularzy dotyczące zgłoszeń kandydatów na sołtysa oraz członków komisji dostępne są na stronie internetowej Gminy Luzino: www.luzino.eu w zakładce Strefa Mieszkańca pod hasłem „Wybory sołtysów 19.05.2019 r.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtr nie dostępnypost_type:events