Pasek dekoracyjny

Złóż wniosek do Funduszu Sołeckiego. Harmonogram zebrań wiejskich

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy, głosując w trakcie zebrań wiejskich.

Aby wniosek Sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301).

Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, którzy podpiszą się pod danym wnioskiem.

Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z ich uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów (koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego).

Spośród zgłoszonych wniosków, mieszkańcy na zebraniu wiejskim poprzez głosowanie dokonają wyboru planowanej do realizacji inwestycji.

Po uchwaleniu wniosku przez zebranie wiejskie – Sołtys do dnia 30 września 2021 roku przekazuje wniosek Wójtowi celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Wnioski należy składać najpóźniej na 2 dni przed planowanym zebraniem wiejskim (harmonogram zebrań wiejskich poniżej) do Sołtysa wsi bądź kancelarii Urzędu Gminy Luzino przy ul. Ofiar Stutthofu 11.

 

Nazwa Sołectwa Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
Barłomino 55 221,81 zł
Dąbrówka 42 198,98 zł
Kębłowo 62 609,77 zł
Kochanowo 46 644,28 zł
Luzino 62 609,77 zł
Milwino 46 894,72 zł
Robakowo 62 609,77 zł
Sychowo 37 753,69 zł
Tępcz 29 614,42 zł
Wyszecino 46 206,01 zł
Zelewo 46 393,84 zł
Zielnowo 16 716,81 zł
Łącznie 555 473,87 zł

 

wzór wniosku – pobierz

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH – WRZESIEŃ 2021 r.

 

Lp. Nazwa sołectwa Data i godzina Miejsce
1. Barłomino 15.09.2021 r. godz. 19.00 SZKOŁA  PODSTAWOWA

W BARŁOMINIE

2. Dąbrówka 14.09.2021 r. godz. 19.00 ŚWIETLICA  WIEJSKA

W  DĄBRÓWCE

3. Kębłowo 30.09.2021 r. godz. 19.00 SZKOŁA PODSTAWOWA

W KĘBŁOWIE

4. Kochanowo 29.09.2021 r. godz. 18.00 ŚWIETLICA  WIEJSKA

W KOCHANOWIE

5. Luzino 20.09.2021 r. godz. 19.00 ŚWIETLICA  WIEJSKA – REMIZA OSP W LUZINIE
6. Milwino 28.09.2021 r. godz. 19.00 REMIZA  OSP  MILWINO
7. Robakowo 17.09.2021 r. godz. 19.00 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W ROBAKOWIE
8. Sychowo 27.09.2021 r. godz. 18.30 SZKOŁA PODSTAWOWA

W SYCHOWIE

9. Tępcz 23.09.2021 r. godz. 18.00 ŚWIETLICA WIEJSKA

W TĘPCZU

10. Wyszecino 16.09.2021 r. godz. 19.00 SZKOŁA  PODSTAWOWA

W WYSZECINIE

11. Zelewo 21.09.2021 r. godz. 19.00 REMIZA OSP ZELEWO
12. Zielnowo 21.09.2021 r. godz. 18.00 REMIZA OSP ZELEWO

 

Porządek obrad zebrań wiejskich:

  1. Otwarcie zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Rozdysponowanie środków Funduszu Sołeckiego, w tym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
  3. Sprawy różne
  4. Zakończenie zebrania.

UWAGA!

Wszystkich uczestników zebrania obowiązują maseczki zasłaniające usta i nos, dezynfekcja rąk przy wejściu do pomieszczenia oraz dystans 1,5 m między uczestnikami zebrania.

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer