Pasek dekoracyjny

Aktualności

22 września 2017 r. Dodał: Redaktor UG

logotypy Rafała

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmino Luzino informuje, iż zostało rozstrzygniętych 5 z 6 części postepowania przetargowego na roboty budowlane, dotyczące budowy i modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W ramach części 1 postępowania 7.2017 – Budowa obiektów zaopatrzenia w wodę, został w dniu 08.08.2017 r. wyłoniony Wykonawca Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy HIRSZ z siedzibą: ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 4 176 156,66 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 7/1/2017 w dniu 04 września 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 2 postępowania 7.2017 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem w miejscowościach Robakowo i Luzino, został w dniu 30.08.2017 r. wyłoniony Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT z siedzibą: ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 4 603 011,02 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 7/2/2017 w dniu 21 września 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 3 postępowania 7.2017 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej, został w dniu 18.08.2017 r. wyłoniony Wykonawca Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: Lider: Kruszywo SP. z o.o. z siedzibą: ul. Długa 4B, 84-223 Linia oraz Partner: Bituminium Sp. z o.o, z siedzibą ul. Długa 4B, 84-223 Linia, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 3 549 165,00 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 7/3/2017 w dniu 04 września 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 4 postępowania 7.2017 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej, został w dniu 11.08.2017 r. wyłoniony Wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DREWA-HYDROINSTAL Sp. zo.o. z siedzibą: ul. Chłopska 20, 84-239 Bolszewo, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 6 765 000,00 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 7/4/2017 w dniu 31 sierpnia 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 5 postępowania 7.2017 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i Luzino, został w dniu 04.08.2017 r. wyłoniony Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 21 398 310,00 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 7/5/2017 w dniu 31 sierpnia 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 6 postępowania 7.2017 – Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, Luzino i Robakowo, ofertę na wykonanie w/w zadania złożyło 6 Wykonawców. W chwili obecnej w ramach powyższej części postępowania przetargowego prowadzone są niezbędne czynności procedury przetargowej związane z badaniem ofert.

Ponadto Gmina Luzino informuje, iż został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na usługę dotyczącą sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W ramach części 1 postępowania nr 14.2017 – Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Budowa obiektów zaopatrzenia w wodę”, został w dniu 12.09.2017 r. wyłoniony Wykonawca Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 68 880,00 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 14/I/2017 w dniu 22 września 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 2 postępowania nr 14.2017Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadań: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem w miejscowościach Robakowo i Luzino, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino, budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo, Luzino, budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowościach Kębłowo, Luzino i Robakowo, został w dniu 05.09.2017 r. wyłoniony Wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą: ul. Głogowa 9, 80-297 Banino, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 219 551,00 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 14/II/2017 w dniu 11 września 2017 r. na wykonanie w/w zadania.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


22 sierpnia 2017 r. Dodał: Redaktor UG

logotypy Rafała„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje iż, w dniu 07 sierpnia 2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na usługę dotyczącą sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W dniu 17 sierpnia 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert na wyżej wymienione zamówienie publiczne. W postępowaniu przetargowym wzięło udział 5 Wykonawców, którzy złożyli na 2 części postępowania przetargowego łącznie 9 ofert. Planowany termin wyłonienia potencjalnych Wykonawców na realizację wyżej wymienionego zamówienia to III kwartał 2017 r.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


27 lipca 2017 r. Dodał: Redaktor UG

 

logotypy Rafała

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje iż, w dniu 25 lipca 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach  przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, związanego z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym wzięło udział 15 Wykonawców, którzy złożyli na 6 części postępowania przetargowego łącznie 33 oferty. Planowany termin wyłonienia potencjalnych Wykonawców na realizację wyżej wymienionego zamówienia to III kwartał 2017 r.

20424548_1457378150994847_1652752779_oProjekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


20 czerwca 2017 r. Dodał: Redaktor UG

Informacja do BG_lipiec 2017 r (004)-page-0


24 marca 2017 r. Dodał: Redaktor UG

 

logotypy Rafała„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje iż, przygotowuje się do przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji  sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W związku powyższym Gmina Luzino przygotowała postępowanie przetargowe na wyżej wymieniony zakres robót objętych projektem. Dokumentacja przetargowa została wysłana do Instytucji Wdrażającej celem poddania się kontroli ex-ante.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


21 lutego 2017 r. Dodał: Redaktor UG

logotypy Rafała „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino przygotowuje się do przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z budową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. Termin ogłoszenia zamówienia na wyżej wymienione roboty budowlane zaplanowano  na marzec 2017 r. Planowany termin podpisania umów z Wykonawcami na wyżej wymienione zamówienie publiczne ma odbyć się w czerwcu 2017 r. Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z zakresem przedmiotowym projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” zaplanowano na lipiec 2017 r. Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 listopada 2016 r. Dodał: Redaktor UG

 

logotypy RafałaMontaż tablic informacyjnych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

W dniu 22 listopada 2016 roku na terenie gminy Luzino w miejscowościach Kębłowo, Luzino, Sychowo oraz Robakowo zostało dostarczonych i zamontowanych 10 tablic informacyjnych promujących realizację przez Beneficjenta Gminę Luzino projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. Tablice informacyjne zostały zamontowane na stelażu (6 szt.) na terenie gminy Luzino oraz na klej montażowy na obiektach OŚ Luzino, SUW Kębłowo, SUW Luzino oraz SUW Sychowo.

Tablice informacyjne zostały wykonane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

wp_20161122_15_43_02_prowp_20161122_15_27_42_prowp_20161122_14_54_28_prowp_20161122_12_55_46_prowp_20161122_14_08_45_prowp_20161122_13_39_29_prowp_20161122_12_34_03_prowp_20161122_11_43_10_prowp_20161122_11_02_52_pro20161122_103343

Filtr nie dostępnypost_type:events

Biuletyn nr 144

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

ePUAP logotyp

fe_is_rgb-1_02