Pasek dekoracyjny

„Dobry start – program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino”

„Dobry start – program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino”


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 3.1 „Edukacja Przedszkolna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest utworzenie 10 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Luzino od roku szkolnego 2018/2019. Ponadto w proj. zaplanowano działania mające na celu podniesienie wiedzy i potencjału edukacyjnego dzieci wszystkich OWP podlegających pod Gminę Luzino poprzez objęcie ich wsparciem w postaci dodatkowych zajęć, a także trwała poprawa atrakcyjności i efektywności zajęć dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kompetencji nauczycieli. Powyższe cele zostaną osiągnięte do 28.02.2021 r. poprzez realizację celów szczegółowych uwzględniających potrzeby i oczekiwania dzieci, rodziców oraz kadry pedagogicznej:
a) utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dzięki adaptacji pomieszczeń w Kębłowie (oddział Zelewo) i Sychowie (oddział Robakowo);
b) realizację dodatkowych zajęć dla 431 dzieci (208dz/203chł) – w tym rozwijających kompetencje kluczowe, dostosowanych do potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym 2 z niepełnosprawnością), wykorzystujących nowe formy i programy nauczania w celu rozbudzenia kreatywności dzieci przy wykorzystaniu TIK;
c) realizację szkoleń dla 16 n-li (16K/0M) pozwalających na zdobycie kompetencji w zakresie zidentyfikowanych potrzeb edukacyjnych dzieci;
d) doposażenie przedszkoli w narzędzia dydaktyczne i TIK – projekt zakłada wykorzystanie TIK we wszystkich zadaniach obejmujących proces kształcenia kompetencji dzieci i nauczycieli.

Dzieci mogą brać udział w więcej niż jednej formie wsparcia w tym samym okresie. Regulamin rekrutacji na zajęcia zaplanowane w projekcie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Luzino oraz w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego objętych projektem.

Wartość projektu: 1 037 949,73 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich: 882 257,27 zł).

Do pobrania:

Filtr nie dostępnypost_type:events