Pasek dekoracyjny

„Dobry start – program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino”

„Dobry start – program rozwoju przedszkoli Gminy Luzino”


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 3.1 „Edukacja Przedszkolna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest utworzenie 10 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Luzino od roku szkolnego 2018/2019. Ponadto w proj. zaplanowano działania mające na celu podniesienie wiedzy i potencjału edukacyjnego dzieci wszystkich OWP podlegających pod Gminę Luzino poprzez objęcie ich wsparciem w postaci dodatkowych zajęć, a także trwała poprawa atrakcyjności i efektywności zajęć dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kompetencji nauczycieli. Powyższe cele zostaną osiągnięte do 28.02.2021 r. poprzez realizację celów szczegółowych uwzględniających potrzeby i oczekiwania dzieci, rodziców oraz kadry pedagogicznej:
a) utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dzięki adaptacji pomieszczeń w Kębłowie (oddział Zelewo) i Sychowie (oddział Robakowo);
b) realizację dodatkowych zajęć dla 431 dzieci (208dz/203chł) – w tym rozwijających kompetencje kluczowe, dostosowanych do potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym 2 z niepełnosprawnością), wykorzystujących nowe formy i programy nauczania w celu rozbudzenia kreatywności dzieci przy wykorzystaniu TIK;
c) realizację szkoleń dla 16 n-li (16K/0M) pozwalających na zdobycie kompetencji w zakresie zidentyfikowanych potrzeb edukacyjnych dzieci;
d) doposażenie przedszkoli w narzędzia dydaktyczne i TIK – projekt zakłada wykorzystanie TIK we wszystkich zadaniach obejmujących proces kształcenia kompetencji dzieci i nauczycieli.

Dzieci mogą brać udział w więcej niż jednej formie wsparcia w tym samym okresie. Regulamin rekrutacji na zajęcia zaplanowane w projekcie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Luzino oraz w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego objętych projektem.

Wartość projektu: 1 037 949,73 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich: 882 257,27 zł).

Do pobrania:

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer