Pasek dekoracyjny

Sprawy obywatelskie

Ślub cywilny

Małżeństwo można zawrzeć w dowolnie wybranym urzędzie.

 

Wymagane dokumenty:

– dokument tożsamości (do wglądu)

– zezwolenie na zawarcie małżeństwa, gdy wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego

i opiekuńczego (kobieta, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła jeszcze18 lat)

Akty stanu cywilnego nupturientów powinny znajdować się w rejestrze stanu cywilnego.

Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w RP, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, jeżeli osoba wcześniej  pozostawała w  związku małżeńskim dodatkowo dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dowodem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie czy stwierdzającym nieistnienie małżeństwa.

Dotyczy cudzoziemców:

– dokument tożsamości ( do wglądu)

– odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)

– zaświadczenie  potwierdzające, że zgodnie ze swoim prawem może zawrzeć małżeństwo, wraz z tłumaczeniem (osoby uprawnione do tłumaczenia wymieniono powyżej). Od złożenia tego dokumentu może zwolnić prawomocne postanowienie sądu. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, dodatkowo przedkłada się odpis aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny.

Osoby, nie znające języka polskiego składają oświadczenia w obecności tłumacza.

 

Przy składaniu dokumentów nupturienci podpisują zapewnienie o braku przeszkód prawnych  do zawarcia małżeństwa.

Składając zapewnienie podejmują decyzję o wyborze nazwiska/ nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Wybór nazwiska następuje poprzez złożenie oświadczeń do protokołu.

 

Opłata skarbowa: 84,-zł za sporządzenie aktu małżeństwa płatna w dniu składania zapewnienia

Termin zawarcia małżeństwa

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnienia. Datę planowanego zawarcia małżeństwa ustala się przy składaniu dokumentów.

Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić na skrócenie terminu oczekiwania.

Pobierana jest  wówczas dodatkowa opłata skarbowa 39,-zł.

 

Inne informacje: małżeństwo może być zawarte poza Urzędem, za co uiszcza się  dodatkową opłatę w wysokości 1.000,-zł., jednakże miejsce zawarcia małżeństwa i termin podlega ocenie co do spełnienia wymagań.

 

Tryb odwoławczy: w terminie 14 dni, od doręczenia pisma kierownika USC odmawiającego:

– przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

– wydania zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania

osoby zainteresowane mogą wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy podane w piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.

ślub konkordatowy

ślub konkordatowy

Zaświadczenie można otrzymać w dowolnie wybranym USC.

 

Wymagane dokumenty:

– dokument tożsamości (do wglądu)

– zezwolenie na zawarcie małżeństwa, gdy wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego

i opiekuńczego (kobieta, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła jeszcze18 lat)

Akty stanu cywilnego nupturientów powinny znajdować się w rejestrze stanu cywilnego.

Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w RP, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, jeżeli osoba wcześniej  pozostawała w  związku małżeńskim dodatkowo dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dowodem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie czy stwierdzającym nieistnienie małżeństwa.

Dotyczy cudzoziemców:

– dokument tożsamości (do wglądu)

– odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG

– zaświadczenie  potwierdzające, że zgodnie ze swoim prawem może zawrzeć małżeństwo, wraz z tłumaczeniem (osoby uprawnione do tłumaczenia wymieniono powyżej). Od złożenia tego dokumentu może zwolnić prawomocne postanowienie sądu. Jeżeli z treści zaświadczenia nie wynika stan cywilny, dodatkowo przedkłada się odpis aktu stanu cywilnego, który potwierdza aktualny stan cywilny.

Osoby, nie znające języka polskiego składają oświadczenia w obecności tłumacza.

Przy składaniu dokumentów nupturienci podpisują zapewnienie o braku przeszkód prawnych  do zawarcia małżeństwa.

Składając zapewnienie podejmują decyzję o wyborze nazwiska/ nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

 

Termin załatwienia sprawy: jeżeli akty stanu cywilnego nupturientów  znajdują  się w rejestrze stanu cywilnego zaświadczenie jest wydawane niezwłocznie.

W innym przypadku po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

– w tutejszym urzędzie 7 dni roboczych

– w innym USC 10 dni roboczych

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia.

 

Opłata skarbowa: zaświadczenie jest wolne od opłat.

-opłatę skarbową w wysokości  84,-zł za sporządzenie aktu małżeństwa płaci się w momencie składania podania o wydanie zaświadczenia na konto urzędu, który będzie sporządzał akt małżeństwa.

 

 

 

Tryb odwoławczy: w terminie 14 dni, od doręczenia pisma kierownika USC odmawiającego wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy podane w piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o wydanie  odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć do dowolnego urzędu stanu cywilnego, bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

Akty urodzenia przechowuje się w USC przez okres 100 lat, natomiast małżeństwa i zgony przez okres 80 lat. Możliwe jest wydanie starszego aktu małżeństwa pod warunkiem, że nie został sporządzony akt zgonu osoby.

 

Uprawnieni  do otrzymania odpisów aktów są:

– osoba, której akt dotyczy,

– wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki) małżonek, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun,

– sąd, prokurator,

– organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne dla realizacji ich ustawowych zadań,

– osoby, które wykażą interes prawny,

– organizacje społeczne, gdy jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

 

Osoba składająca wniosek przedstawia do wglądu dokument tożsamości.

 

Opłata skarbowa

– 22,-zł za odpis skrócony

– 22,-zł za wielojęzyczny odpis skrócony

– 33,-zł  za odpis zupełny

Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje  szereg zwolnień i wyłączeń od jej opłacenia ze względu na rodzaj sprawy, w której odpis aktu ma być wykorzystany.

 

Termin załatwienia sprawy

– Jeżeli księga jest przechowywana w tutejszym urzędzie do 7 dni roboczych

–  Jeżeli księga jest przechowywana w innym USC do 10 dni roboczych.

Zgon należy zgłosić w USC według miejsca tego zdarzenia w ciągu  3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Wymagane dokumenty:

– karta zgonu wystawiona przez lekarza

– dowód osobisty osoby zmarłej

– paszport osoby zmarłej, jeżeli jest ważny

– książeczka wojskowa osoby zmarłej , gdy dotyczył jej obowiązek wojskowy

– dowód osobisty współmałżonka ( do wglądu)

– dowód osobisty osoby zgłaszającej (do wglądu)

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Termin – niezwłocznie.

Sporządza się  protokół dokumentujący zgłoszenie zgonu, na podstawie którego sporządza się akt zgonu w Bazie Usług Stanu Cywilnego.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest jeden odpis skrócony aktu zgonu oraz karta zgonu dla administracji cmentarza.

 

Opłata skarbowa

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone pracownikowi zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł

Urodzenie w tut. Urzędzie rejestruje się, jeżeli dziecko urodziło się na terenie gminy Luzino. Urodzenie należy zgłosić w  ciągu  21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Po upływie terminów kierownik USC sporządza z urzędu akt urodzenia i nadaje dziecku imię.

 

Wymagane dokumenty:

– dokument tożsamości matki i ojca (do wglądu)

– pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone

– karta urodzenia lub karta martwego urodzenia ( zostaje przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą)

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Niezwłocznie, chyba że w rejestrze brak jest aktów stanu cywilnego stanowiących podstawę do sporządzenia aktu urodzenia dziecka (małżeństwa rodziców lub aktu urodzenia matki – gdy jest panną). Wówczas rejestracja nastąpi po przeniesieniu aktów do rejestru stanu cywilnego przez urząd przechowujący księgę.

Sporządza się protokół zgłoszenia urodzenia, następnie akt urodzenia.

Wydaje się jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu.

Nadaje się Nr PESEL i wydaje zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL.

Następuje zameldowanie dziecka.

 

Opłata skarbowa

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa w dowolnie wybranym USC.

 

Wymagane dokumenty

– dokument tożsamości (do wglądu)

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 

Złożenie oświadczenia przez osobę rozwiedzioną o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa przed kierownikiem USC.

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

– w tutejszym urzędzie 7 dni roboczych

– w innym USC 10 dni roboczych

 

Opłata skarbowa: 11,-zł za czynność urzędową

Zaświadczenie można uzyskać w dowolnie wybranym USC, jest ono ważne przez okres 6 miesięcy.

 

Wymagane dokumenty

– dokument tożsamości (do wglądu)

– dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

 

Termin i sposób załatwienia sprawy: przy składaniu dokumentów osoba zainteresowana podpisuje sporządzone zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Wydanie zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 10 dni od złożenia wniosku.

 

Opłata skarbowa: 38,-zł za wydanie zaświadczenia

Tryb odwoławczy: W terminie 14 dni, od doręczenia pisma kierownika USC odmawiającego wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, osoba zainteresowana może złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy podane w piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Wymagane dokumenty

– dokument tożsamości (do wglądu)

– złożenie wniosku o sprostowanie

– w przypadku, gdy podstawę sprostowania stanowi dokument zagraniczny należy go załączyć wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski

– w przypadku, gdy podstawę sprostowania stanowią materiały archiwalne należy dołączyć ich uwierzytelniony odpis lub wypis lub  uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów

 

Termin i sposób załatwienia sprawy: dokonanie czynności materialno-technicznej.

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

– w tutejszym urzędzie 7 dni roboczych

– w innym USC 10 dni roboczych

 

Opłata skarbowa: 39,-zł za wydanie odpisu zupełnego aktu po jego sprostowaniu

 

Inne informacje

Sprostowanie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie , w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych (rodziców, dziadków).

 

Tryb odwoławczy: jeżeli została wydana decyzja odmawiająca sprostowania aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem tutejszego USC.

Wymagane dokumenty

– dokument tożsamości (do wglądu)

– złożenie wniosku o uzupełnienie

– w przypadku, gdy podstawę uzupełnienia stanowi dokument zagraniczny należy go załączyć wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski

– w przypadku, gdy podstawę uzupełnienia stanowią materiały archiwalne należy dołączyć ich uwierzytelniony odpis lub wypis lub  uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów

 

Termin i sposób załatwienia sprawy: dokonanie czynności materialno-technicznej.

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

– w tutejszym urzędzie 7 dni roboczych

– w innym USC 10 dni roboczych

 

Opłata skarbowa: 39,-zł za wydanie odpisu zupełnego aktu po jego uzupełnieniu

 

Inne informacje

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie , w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze  i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych (rodziców, dziadków).

 

Tryb odwoławczy: jeżeli została wydana decyzja odmawiająca uzupełnienia  aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem tutejszego USC.

Wymagane dokumenty

– dokument tożsamości (do wglądu)

– złożenie wniosku

– oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski

 

Opłata skarbowa: 50,-zł za wydanie odpisu zupełnego aktu po dokonaniu transkrypcji

Termin i sposób załatwienia sprawy: przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego aktu dokonane w formie czynności materialno-technicznej.

Niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

Inne informacje

 

–   Wniosek o transkrypcję aktu można złożyć w dowolnie  wybranym USC.

– Nie wymagają tłumaczenia odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym.

– Transkrypcja polega na wiernym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu bez ingerencji w pisownię imion i nazwisk. Jeżeli jednak osoba ma wcześniej sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego, może razem z wnioskiem o transkrypcję wnosić o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.

– Jeżeli zagraniczny dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa  nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa , małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenie w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie  złożyć je do protokołu przed kierownikiem USC, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

 

Tryb odwoławczy: jeżeli została wydana decyzja odmawiająca transkrypcji aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem tutejszego USC.

Wniosek można złożyć w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

Wymagane dokumenty

– dokument tożsamości (do wglądu)

Wniosek, który powinien zawierać:

– dane osoby, której zmiana ma dotyczyć: imię/imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, Nr PESEL, adres do korespondencji wnioskodawcy

– imię i nazwisko na jakie ma nastąpić zmiana

– wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu

– wskazanie miejsca sporządzenia aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów

– uzasadnienie wniosku

– oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika USC lub nie została wydana decyzja odmowna.

Do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające wnioskowaną zmianę.

 

W przypadku gdy wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Polski, razem z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. W przypadku wnioskowania o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica oraz dziecka jeżeli ukończyło 13 lat. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

Jeżeli rodzice dziecka nie są zgodni co do zmiany, każdy z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

 

Opłata skarbowa: 37,-zł za decyzję o zmianie imienia lub nazwiska

 

Termin i sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

 

Tryb odwoławczy: Jeżeli została wydana decyzja odmawiająca zmiany imienia lub nazwiska przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem tutejszego USC.

Sprawy, które można załatwić w referacie spraw obywatelskich

Miejsce załatwiania spraw:
Urząd Gminy w Luzinie ul. 10 Marca 11

 

dowód osobisty

dowód osobisty

 

Wymagane dokumenty:
– wniosek wypełniony i podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego,
– dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 45×35 mm przedstawiające osobę w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
– w przypadku fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej wady lub nabytej narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu niepełnosprawności i stopni niepełnosprawności,
– w przypadku fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy należy dołączyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej,
– odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński (nie dotyczy osób, których akty urodzeń zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego)
– odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (nie dotyczy osób, których akty urodzeń zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego),
– na żądanie organu – poświadczenia obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, w sytuacji gdy dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby,
– dowód tożsamości (do wglądu).

Sposób załatwienia sprawy:
Dokumenty o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście z wyjątkiem małoletnich do ukończenia 5 roku życia.  Po ustaleniu tożsamoci osoby składającej wniosek następuje produkcja dowodu w Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie. Dowód odbiera się osobiście w miejscu złożenia.

Termin załatwienia sprawy: W terminie 1 miesiąca.
Dodatkowe informacje: osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
– od ukończenia 18 roku życia,
– od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.

Dowód osobisty jest ważny:
– 10 lat od daty jego wydania,
– wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania,
– wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie oznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

Dowód osobisty wydaje właściwy organ według miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w razie braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego jak i odbiór dowodu osobistego wymaga się osobistego stawiennictwa.
Natomiast osoba małoletnia składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę. Wprowadzono obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych
przed dniem 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2007 roku.
Tryb odwoławczy: w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie, które składa się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Luzino w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Osoba, która utraciła dowód osobisty jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy  lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.

Osoba, która utraciła dowód osobistym jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumenty może również zawiadomić organ gminy, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

Osoba, która  utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej.

  1. Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

1)      z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,

2)      z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,

3)      z dniem zgonu,

4)      z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt. 1 i 6,

5)      po upływie 3 miesięcy od zaistniałej okoliczności w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę dot.:

– zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,

  1. z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
  2. I. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa w  pkt. 1. 5), wynosi 4 miesiące.
  3. Unieważnienie dowodu osobistego w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 następuje w formie czynności materialno-technicznej.
  4. Dowód osobisty wydany z naruszeniem przepisów ustawy podlega unieważnieniu w drodze administracyjnej oraz obowiązkowi zwrotu z dniem uprawomocnienia się tej decyzji.

Wymagane dokumenty:
– podanie o zameldowanie lub wymeldowanie,
– dokument potwierdzający własność nieruchomości ,

Opłata skarbowa:
podanie: brak opłat
10 zł – decyzja inna, do której mają zastosowanie przepisy KPA.
Opłatę skarbową można uiścić w Kasie Urzędu Gminy w Luzinie przy ul.Ofiar Stutthofu 11, bądź dokonując wpłaty na konto Urzędu Gminy w Luzinie Nr 05 8349 0002 0012 8818 2000 0100 w BS Krokowa o/Luzino.

Sposób załatwienia sprawy: przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w kwestii faktu zamieszkiwania w danym lokalu mieszkalnym. Wydanie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy: do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Luzino w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wymagane dokumenty:
– dowód osobisty,
– podanie o wydanie poświadczenia zameldowania.

Opłata skarbowa wynosi:
– 17 zł od wydania poświadczenia o zameldowaniu,
Opłatę skarbową można uiścić w Kasie Urzędu Gminy w Luzinie przy ul.Ofiar Stutthofu 11, bądź dokonując wpłaty na konto Urzędu Gminy w Luzinie Nr 05 8349 0002 0012 8818 2000 0100 w BS Krokowa o/Luzino.

Sposób załatwienia sprawy: Wydanie poświadczenia.
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie.

Wymagane dokumenty:
Zameldowanie:
– dowód osobisty,
– wypełniony druk zameldowania na pobyt stały,
– potwierdzenie zamieszkania w nowym lokalu przez właściciela lub najemcę,

– aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
– w przypadku zameldowania w nowo wybudowanym budynku należy przedłożyć zaświadczenie o nadaniu nr domu.

Wymeldowanie:
– dowód osobisty,
– wypełniony druk wymeldowania z pobytu stałego,

Opłata:
Bez opłat, w przypadku pobrania zaświadczenia o wymeldowaniu 17zł
Sposób załatwienia sprawy: Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie

Wymagane dokumenty:
Zameldowanie:

– dowód osobisty,
– wypełniony druk „zgłoszenie pobytu czasowego”,
– potwierdzenie zamieszkania w nowym lokalu przez właściciela lub najemcę,

– aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
– w przypadku zameldowania w nowo wybudowanym budynku należy przedłożyć zaświadczenie o nadaniu nr domu.

Wymeldowanie:
– dowód osobisty,
– wypełniony druk „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”,

Opłata:
Bez opłat, w przypadku pobrania zaświadczenia o zameldowaniu bądź wymeldowaniu 17zł
Sposób załatwienia sprawy: Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące/ wymeldowanie z pobytu czasowego.
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie

Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek o udostępnienie danych osobowych.

Opłata:
Opłata za udzielenie informacji wynosi 31,00 zł.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy nr 05 8349 0002 8818 2000 0100 w BS Krokowa O/Luzino.

Sposób załatwienia sprawy:
Udzielenie informacji adresowej następuje w formie pisma skierowanego do osoby składającej wniosek w tej sprawie, a w sytuacji odmowy udzielenia informacji wydana zostaje decyzja administracyjna.
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie bądź w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji odmawiającej składa się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Luzino w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie wyjazdu powyżej 6 miesięcy:
– dowód osobisty,
– wypełniony druk „zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej”,

Zgłoszenie powrotu:
– dowód osobisty,
– wypełniony druk „zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”,

Opłata: Bez opłat.
Sposób załatwienia sprawy: Przyjęcie zgłoszenia wyjazdu lub powrotu z wyjazdu.
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie

Wymagane dokumenty:
– wypełniony wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
– w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej- numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu,

– numer NIP i Regon, o ile wnioskodawcy te numery nadano,

– oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych,

– w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

– oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,

– w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL,

– oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

Opłata: 100zł – opłata za wpis do rejestru,
Sposób załatwienia sprawy: po weryfikacji dokumentów Wójt dokonuje wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz  wydaje  zaświadczenie o wpisie,  lub  wydaje  decyzję  o  odmowie  wpisu  do  rejestru  żłobków i klubów dziecięcych.
Termin załatwienia sprawy: w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy: w przypadku wydania decyzji odmownej stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Luzino, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Inne Informacje:

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego bez wpisu jest niezgodne z prawem. Takie działanie stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo karą grzywny.
(art. 601 §1 k. w.)

Wymagane dokumenty:
– wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego,
– zaświadczenie o wysokości otrzymanego uposażenia, które żołnierz otrzymał z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca Jednostki Wojskowej),
– zaświadczenie o wysokości kwot w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych; zaświadczenie wydaje na wniosek żołnierza (niezwłocznie bądź nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku):
· Naczelnik Urzędu Skarbowego w stosunku do żołnierzy
prowadzących działalność gospodarczą,
· Pracodawca w stosunku do żołnierzy będących pracownikami
lub pozostającymi w stosunku służby,
· Wójt Gminy w stosunku do żołnierzy utrzymujących się
wyłącznie z działalności rolnej,
– dowód osobisty (do wglądu).

Wymagane dokumenty:
– prawidłowo wypełniony wniosek,
alternatywnie – karta powołania, zaświadczenie z Wojskowej komendy Uzupełnień lub Jednostki Wojskowej,
dokument stwierdzający tożsamość poborowego/ żołnierza
i uprawnionego członka rodziny,
– inne dokumenty w zależności od konkretnej sprawy (np. zaświadczenie członka rodziny o zatrudnieniu i otrzymywanym wynagrodzeniu,
zaświadczenie z powiatowego Urzędu Pracy, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dziecka).

Opłata: Wolne od opłat.
Sposób załatwienia sprawy: Wydanie decyzji administracyjnej.
Termin załatwienia sprawy: W terminie 1 miesiąca.
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Luzino w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Wymagane dokumenty:
– pisemny wniosek żołnierza,
– cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określających formę płatności należności mieszkaniowych,
– akt notarialny ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
– zaświadczenie właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza  oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia ) służby,
– decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
– oświadczenie żołnierza, że lokal (dom ) mieszkalny nie zostanie oddany w najem,
– dowód osobisty (do wglądu).

Opłata: Wolne od opłat.
Sposób załatwienia sprawy: Wydanie decyzji administracyjnej.
Termin załatwienia sprawy: W terminie 1 miesiąca.
Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji składa się do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Luzino w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Wymagane dokumenty:

Osoba stawiająca się do kwalifikacji przedstawia:

– dowód osobisty,

– dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

– 1 fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy,

Dokument potwierdzający poziom wykształcenia i pobierania nauki.

Opłata: wolne od opłat.

Wymagane dokumenty:

Osoba stawiająca się do kwalifikacji przedstawia:

– dowód osobisty,

– dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

– 1 fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy,

Dokument potwierdzający poziom wykształcenia i pobierania nauki.

Opłata: wolne od opłat.

Wymagane dokumenty:

Osoba stawiająca się do kwalifikacji przedstawia:

– dowód osobisty,

– dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

– 1 fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy,

Dokument potwierdzający poziom wykształcenia i pobierania nauki.

Opłata: wolne od opłat.

Wymagane dokumenty:

Osoba stawiająca się do kwalifikacji przedstawia:

– dowód osobisty,

– dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

– 1 fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy,

Dokument potwierdzający poziom wykształcenia i pobierania nauki.

Opłata: wolne od opłat.

W związku z obowiązywaniem dyrektywy Unii Europejskiej – Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Urząd Stanu Cywilnego w Luzinie informuje, że otrzymanie Medalu z okazji 50-lecia ślubu, czy też organizacja pozostałych Jubileuszy jest uzależnione od pisemnej zgody udzielonej przez Jubilatów. W celu podpisania zgody zainteresowani Jubilaci mogą zgłaszać sie do Urzędu Stanu Cywilnego w Luzinie przy ul. 10 Marca 11 w styczniu oraz lutym. Uroczystości Jubileuszowe odbywają się dwa razy w roku.

Filtr nie dostępnypost_type:events