Pasek dekoracyjny

Aktualności

 

logotypy Rafała

 


29 listopada 2020 r. Dodał: Redaktor UG

Od 1 grudnia 2015 roku Gmina Luzino realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino.

22 września 2016r podpisano umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0094/16.

Całkowita wartość projektu 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu 85%, tj. 32 333 221,56 zł.

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na roboty budowlane uzyskano oszczędności poprzetargowe w kwocie 12 000 042,10zł.  30 listopada 2020 roku podpisano Aneks nr POIS.02.03.00-00-0094/16-04 zwiększający zakres robót do 61,91km kanalizacji sanitarnej i 17,38km sieci wodociągowej. W wyniku dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino łącznie zostanie przyłączonych 5780 nowych użytkowników.

W związku z trwającą pandemią  SARS-CoV-2 przedłużono termin  realizacji projektu do 30 czerwca 2021 r.  Podpisano aneksy z Wykonawcami robót budowlanych tj. firmą ELGRUNT Sp. z o.o., KRUSZYWO Sp. z o.o., WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o. HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. przedłużające termin realizacji kontraktów do 31-05-2021r.

Planowany termin zakończenia inwestycji określono na 30 czerwiec 2021roku.


31 sierpnia 2020 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo i Robakowo.

W związku z trwającą pandemią  SARS-CoV-2 przedłużono termin  realizacji projektu do 30 czerwca 2021 r.  Podpisano aneksy z Wykonawcami robót budowlanych tj. firmą ELGRUNT Sp. z o.o., KRUSZYWO Sp. z o.o., WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o. HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. przedłużające termin realizacji kontraktów do 30-11-2020r.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


29 maj 2020 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo i Robakowo.

W związku z trwającą pandemią  SARS-CoV-2 przedłużono termin  realizacji projektu o 90 dni, tj. do 29 sierpnia 2020 r.     Podpisano aneksy z Wykonawcami robót budowlanych tj. firmą ELGRUNT Sp. z o.o., KRUSZYWO Sp. z o.o., WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o. HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. przedłużające termin realizacji kontraktów do 31-07-2020r.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


28 luty 2020 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo i Robakowo.

W okresie od grudnia 2019r  do lutego 2020r.  realizacja projektu na terenie gminy Luzino przebiegała następująco:

W ramach Umowy nr 7/2/2017 z dnia 21 września 2017 r. z Wykonawcą – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i niezbędnym uzbrojeniem w miejscowościach Robakowo i Luzino. Są kontynuowane prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Planujemy podpisanie aneksu na roboty dodatkowe na kwotę 690 541,65zł brutto.

W ramach Umowy nr 7/3/2017 z dnia 04 września 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej.  Są kontynuowane prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Planujemy podpisanie aneksu na roboty dodatkowe na kwotę 239 993,74zł brutto.

W ramach Umowy nr 7/4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej. Zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Są realizowane roboty dodatkowe z wcześniej podpisanych aneksów.

W ramach Umowy nr 7/5/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i Luzino, Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy. Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Planujemy podpisanie aneksu na roboty dodatkowe na kwotę 2 631 292,10zł brutto.

W ramach Umowy nr 7/6/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. – Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, Luzino i Robakowo, są kontynuowane roboty budowlane na ww. zadaniu. Nadal trwają prace związane z budową Tłoczni T2 Luzino.

Planujemy podpisanie aneksu na roboty dodatkowe na kwotę 566 522,00zł brutto.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


29 listopada 2019 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo i Robakowo.

W okresie od września do listopada 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

W ramach Umowy nr 7/2/2017 z dnia 21 września 2017 r. z Wykonawcą – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i niezbędnym uzbrojeniem w miejscowościach Robakowo i Luzino. Są kontynuowane prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Roboty odebrano w zakresie rzeczowym Protokołem odbioru wykonanych robót  z dnia 30.08.2019 r. na kwotę 331 094,21 zł zostaną rozliczone w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W ramach Umowy nr 7/3/2017 z dnia 04 września 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej.  Są kontynuowane prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Roboty odebrano w zakresie rzeczowym Protokołem odbioru wykonanych robót  z dnia 21.08.2019 r. na kwotę 95 686,86 zł zostaną rozliczone w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W ramach Umowy nr 7/4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej. Zakończono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

W ramach Umowy nr 7/5/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i Luzino, Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy. Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

W ramach Umowy nr 7/6/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. – Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, Luzino i Robakowo, są kontynuowane roboty budowlane na ww. zadaniu. Nadal trwają prace związane z budową Tłoczni T2 Luzino.

Zakończono prace związane z budową urządzeń fotowoltaicznych dla obiektu SUW Sychowo oraz oczyszczalni ścieków w Luzinie przez firmę PRO-ECO Sp. z o.o.

Zakończono prace  związane z budową urządzeń fotowoltaicznych dla obiektu SUW Luzino przez firmę 2 SUN Sp. z o.o. Sp. K.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 sierpnia 2019 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo i Robakowo.

W miesiącu sierpniu  2019r.  są kontynuowane prace związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacją sieci wodociągowej,  w ramach Umowy nr 7/2/2017 z dnia 21 września 2017 r.,  7/3/2017 z dnia 04 września 2017 r. , nr 7/4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. , nr 7/5/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

W ramach Umowy nr 7/6/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. – Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, Luzino i Robakowo, są kontynuowane roboty budowlane na ww. zadaniu. Do tej pory wykonano  tłocznie z Zadania 3, 4, 5 oraz tłocznię T1 Robakowo z Zadania 1. Nadal trwają prace związane z budową Tłoczni T2 Luzino.

W ramach Zadania 4 – Urządzenia techniczne i maszyny – Dostawa i montaż urządzeń instalacji fotowoltaicznych dla obiektu SUW, Sychowo, SUW Luzino oraz oczyszczalni ścieków w Luzinie. Zakończono prace związane z budową urządzeń fotowoltaicznych dla obiektu SUW Sychowo oraz oczyszczalni ścieków w Luzinie przez firmę PRO-ECO Sp. z o.o. Zakończono prace  związane z budową urządzeń fotowoltaicznych dla obiektu SUW Luzino przez firmę 2 SUN Sp. z o.o. Sp. K.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


31 lipca 2019 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo i Robakowo.

W miesiącu lipcu 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

W ramach Umowy nr 7/2/2017 z dnia 21 września 2017 r. z Wykonawcą – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i niezbędnym uzbrojeniem w miejscowościach Robakowo i Luzino. Są kontynuowane prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.        31 lipca 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks nr 3 do umowy 7/2/2017 z dnia 04 września 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 30 września 2019r.

W ramach Umowy nr 7/3/2017 z dnia 04 września 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej.  Są kontynuowane prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. 31 lipca 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks nr 2 do umowy 7/3/2017 z dnia 04 września 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 30 września 2019r.

W ramach Umowy nr 7/4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej. Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 30 maja 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks nr 3 do umowy 7/3/2017 z dnia 04 września 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 10 września 2019r.

W ramach Umowy nr 7/6/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. – Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, Luzino i Robakowo, są kontynuowane roboty budowlane na ww. zadaniu. Wykonano część tłoczni ścieków T1 Luzino, T2 Kębłowo, T4 Kębłowo – zadania 3,4,5.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


28 czerwca 2019 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo i Robakowo.

W miesiącu maju i czerwcu  2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

W ramach Umowy nr 7/1/2017 z dnia 04 września 2017 r. z Wykonawcą  – 31 maja 2019r zakończono prace związane z budową obiektów zaopatrzenia w wodę.

W ramach Umowy nr 7/2/2017 z dnia 21 września 2017 r. z Wykonawcą – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i niezbędnym uzbrojeniem w miejscowościach Robakowo i Luzino. W miesiącu maju wykonano 384,5mb kanału o średnicy 250mm  kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Jana w Robakowie.  30 maja 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks nr 2 do umowy 7/2/2017 z dnia 04 września 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 30 sierpnia 2019r.

W ramach Umowy nr 7/3/2017 z dnia 04 września 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej.  Są kontynuowane prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. 30 maja 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks nr 1 do umowy 7/3/2017 z dnia 04 września 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 31 lipca 2019r.

W ramach Umowy nr 7/4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej. Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 30 maja 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks nr 1 do umowy 7/4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 16 sierpnia 2019r.

W ramach Umowy nr 7/5/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i Luzino, Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy. Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 30 maja 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks nr 3 do umowy 7/5/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 30 września 2019r.

W ramach Umowy nr 7/6/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. – Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, Luzino i Robakowo, są kontynuowane roboty budowlane na ww. zadaniu. Wykonano część tłoczni ścieków T1 Luzino, T2 Kębłowo, T4 Kębłowo – zadania 3,4,5. 30 maja 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks do umowy 7/6/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 30 sierpnia 2019r.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 kwietnia 2019 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

W miesiącu kwietniu 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Kębłowo w ulicy Ludowej zostało wykonanych 318,70 m długości sieci DN 200 i 72,70 mb przyłączy DN 160  oraz 6 szt. studni na przyłączach i 9 szt.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


29 marca 2019 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 44,37 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 12,60 km sieci wodociągowej.

W miesiącu marcu 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Wilczka i Cisowej 192,90mb kanału  o średnicy 200mm oraz 57,8mb przyłączy DN 160,
 • w miejscowości Luzino w ulicach Przyleśnej i Cichej zostało wykonanych 453,50 m długości sieci DN 200 i 88,00 mb przyłączy DN 160  oraz 10 szt. studni na przyłączach i 15 szt. studni na sieci; oraz 1111,00 mb rurociągu tłocznego,
 • w miejscowości Robakowo w ulicach Tulipanowej, Św. Jana, Antoniego i Kwiatowej  zostało wykonanych 448,50 m długości sieci DN 250, 14,00 m długości sieci DN 200 i 70,00 mb przyłączy DN.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


28 lutego 2019 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

W miesiącu lutym 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Broniewskiego, KS. Popiełuszki i Gospodarskiej zostało wykonanych 1097,50 m długości sieci DN 200 i 211,50 mb przyłączy DN 160  oraz 32 szt. studni na przyłączach i 36 szt. studni na sieci.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


31 stycznia 2019 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

W miesiącu styczniu 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Robakowo zostały wykonane następujące roboty budowlane w ulicach Wspólna, Św. Jana, Wrzosowej i Kwiatowej 40,50mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz 284,00mb kanalizacji tłocznej PE110,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Chłopskiej i Ludowej zostało wykonanych 501,00 m rurociągu tłocznego, w ulicach Perłowej, Strażackiej, Zielonej i Leśniczej orz Wielki Las w Luzinie 1110,4 mb sieci wodociągowej i 6 hydrantów.
 • w miejscowości Luzino w ulicy Cichej zostało wykonanych 290,50 m długości sieci DN 200 i 86,00 mb przyłączy DN 160  oraz 12 szt. studni na przyłączach i 12 szt. studni na sieci.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


31 grudnia 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 41,06 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 13,23 km sieci wodociągowej.

W miesiącu grudniu 2018r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane sieć wodociągowa PE110 w ulicy Lipowej i Spółdzielców 67,80mb; sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Wilczka, Ceynowy i Spółdzielców 268,80mb kanału  o średnicy 200mm oraz 67,9mb przyłączy DN 160,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Chopina, Kopernika i Bema zostało wykonanych 61,00 m długości sieci DN 200 i 3,50 mb przyłączy DN 160  oraz 1 szt. studni na przyłączach i 2 szt. studni na sieci; oraz 897,6 mb sieci wodociągowej i 3 hydrantów.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 listopada 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo, Robakowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 40,66 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 12,27 km sieci wodociągowej.

W miesiącu listopadzie 2018r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Robakowo w ulicach św. Jana i Grabskiego 328,50mb kanału sanitarnego Dn200 PVC oraz 33,00mb przyłączy DN160 PVC,
 • w miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane sieć wodociągowa PE110 w ulicy Lipowej 194,60mb; sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Ceynowy,  Lipowej i Leszczynowej 59,90mb kanału  o średnicy 200mm orz 255,1mb przyłączy DN 160,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Św. Jadwigi, Zagrodowej, Kochanowskiego i Krasickiego zostało wykonanych 115,00 m długości sieci DN 200 i 47,50 mb przyłączy DN 160  oraz 8 szt. studni na przyłączach i 5 szt. studni na sieci; 205,0mb sieci tłocznej oraz  326,1 mb sieci wodociągowej i 3 hydrantów.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


31 października 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 39,62 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 11,75 km sieci wodociągowej.

W miesiącu październiku 2018r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Robakowo w ulicach św. Jana, Kaszubskiej, św. Krzysztofa i Lewińskiego  501,50mb kanału sanitarnego Dn200 PVC oraz 76,00mb przyłączy DN160 PVC,
 • w miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane sieć wodociągowa PE110 w ulicy Lipowej 127,30mb; sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Lipowej i Leszczynowej 193,00mb kanału  o średnicy 200mm
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Zagrodowej, Abrahama, Ogrodowej, Ks. Popiełuszki, Kochanowskiego oraz Luzino w ulicach Prostej, Cichej i Przyleśnej zostało wykonanych 866,50 m długości sieci DN 200 i 186,50 mb przyłączy DN 160  oraz 27 szt. studni na przyłączach i 32 szt. studni na sieci; oraz  516,3 mb sieci wodociągowej i 2 hydrantów.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 września 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 37,8 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 11,11 km sieci wodociągowej.

 

W miesiącu wrześniu 2018r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Robakowo w ulicach św. Antoniego i Tulipanowej wykonano  230,00mb kanału sanitarnego Dn200 PVC oraz 64,00mb przyłączy DN160 PVC,
 • miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane sieć wodociągowa PE110 w ulicach Lipowej i Spółdzielców 149,00mb; sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Lipowej 451,90mb kanału  o średnicy 200mm oraz 62,80mb o średnicy 160mm
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Uczniowskiej, Prostej, Mikołaja Kopernika, Bema, Waszyngtona, Kochanowskiego, Ludowej, Orzechowej, Krótkiej, Zakątnej, Północnej, Jodłowej oraz Luzino w ulicach Wielki Las, Prostej, Lęborskiej, Przemysłowej zostało wykonanych 3 151,00 m długości sieci DN 200 i 616,00 mb przyłączy DN 160  oraz 90 szt. studni na przyłączach i 103 szt. studni na sieci; 1672,50mb rurociągu tłocznego oraz 1386,7 mb sieci wodociągowej i 9 hydrantów

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


31 sierpnia 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 37,8 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 11,11 km sieci wodociągowej.

W lipcu i sierpniu 2018r na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino wykonano 609,30mb kanału sanitarnego Dn200,  261,60mb przyłączy DN160,  261,0mb kanalizacji tłocznej PE110 oraz 2 108,19mb sieci wodociągowej oraz 1720,00mb przyłączy PE32;
 • w miejscowości Robakowo wykonano 2 930,00mb kanału sanitarnego Dn200, 546,50mb przyłączy DN160,  131,0mb kanalizacji tłocznej PE110;
 • w miejscowości Kębłowo wykonano 4 072,00mb kanału sanitarnego Dn200,  882,50mb przyłączy DN160, 1 330,00mb kanalizacji tłocznej PE110 oraz  3 082,00mb sieci wodociągowej oraz 1720,00mb.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


29 czerwca 2018  r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 26,76 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 6,41 km sieci wodociągowej.

W okresie od 31.05.2018r do 30.06.2018r na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej i Wierzbowej wykonano łącznie 1262,50mb kanału sanitarnego, 169,80mb przyłączy o średnicy DN 160 oraz 110,00mb wodociągu o średnicy DN 110 w ulicy Tartacznej,
 • w miejscowości Luzino w ulicach:  Ofiar Stutthofu i Kryształowej wykonano łącznie 444,70mb kanału o średnicy fi200 i fi160. W ulicach Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Rzecznej, Okólnej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej wykonano 870,44mb sieci wodociągowej,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Wiejskiej, Św. Jadwigi, Kościuszki, Wybickiego, Rolniczej, Leśniczej, Zielonej, Zakątnej, Sosnowej – zostało wykonanych 2174,00mb długości sieci DN 200 i 467,50 mb przyłączy DN 160  oraz  60 szt. studni na przyłączach i 75 szt. studni betonowych na sieci oraz 666,00 mb  sieci wodociągowej i 65 hydrantów w ulicach Wiejskiej, Jesionowej i Lipowej.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 maja 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 23,15 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 4,60 km sieci wodociągowej.

W okresie od 01.05.2018r do 30.05.2018r na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino w ulicach: Strzebielińskiej, Modrzewiowej, Lipowej, Orzechowej oraz Spółdzielców wykonano łącznie 842,70mb kanału o 165,90 o średnicy DN 160,
 • w miejscowości Luzino w ulicach:  Ofiar Stutthofu, Żołnierzy Niezłomnych, Rubinowej,  Ofiar Grudnia 1970, Kościelnej,  Konopnickiej,  Sychty,  Rzecznej wykonano łącznie 1 288,55mb kanału o średnicy fi200 i fi160. Ponadto  w ul. Rzecznej 73,1mb kanalizacji tłocznej.  W ulicach Kościelnej, Robakowskiej, Rzecznej, Okólnej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej wykonano 1 041,25mb sieci wodociągowej,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Chłopskiej, Reymonta, Sienkiewicza, Zamenhoffa, Rolniczej, Leszczynowej, Zbożowej, Przyleśnej, Wiejskiej, Solidarności, Łącznej, Bursztynowej, Siewnej, 3-go Maja, Komandorskiej – zostało wykonanych 2 019,00 m długości sieci DN 200 i 319,00 mb przyłączy DN 160  oraz  56 szt. studni na przyłączach i 74 szt. studni betonowych na sieci oraz 1674,90 mb  sieci wodociągowej i 9 hydrantów w ulicach Fiołkowej, Rolniczej, Żurawinowej i Borówkowej.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 kwietnia 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

W miesiącu kwietniu 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Kębłowo w ulicy Ludowej zostało wykonanych 318,70 m długości sieci DN 200 i 72,70 mb przyłączy DN 160  oraz 6 szt. studni na przyłączach i 9 szt.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


29 marca 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 44,37 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 12,60 km sieci wodociągowej.

W miesiącu marcu 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Wilczka i Cisowej 192,90mb kanału  o średnicy 200mm oraz 57,8mb przyłączy DN 160,
 • w miejscowości Luzino w ulicach Przyleśnej i Cichej zostało wykonanych 453,50 m długości sieci DN 200 i 88,00 mb przyłączy DN 160  oraz 10 szt. studni na przyłączach i 15 szt. studni na sieci; oraz 1111,00 mb rurociągu tłocznego,
 • w miejscowości Robakowo w ulicach Tulipanowej, Św. Jana, Antoniego i Kwiatowej  zostało wykonanych 448,50 m długości sieci DN 250, 14,00 m długości sieci DN 200 i 70,00 mb przyłączy DN.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


28 lutego 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

W miesiącu lutym 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Broniewskiego, KS. Popiełuszki i Gospodarskiej zostało wykonanych 1097,50 m długości sieci DN 200 i 211,50 mb przyłączy DN 160  oraz 32 szt. studni na przyłączach i 36 szt. studni na sieci.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


31 stycznia 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

W miesiącu styczniu 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Robakowo zostały wykonane następujące roboty budowlane w ulicach Wspólna, Św. Jana, Wrzosowej i Kwiatowej 40,50mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz 284,00mb kanalizacji tłocznej PE110,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Chłopskiej i Ludowej zostało wykonanych 501,00 m rurociągu tłocznego, w ulicach Perłowej, Strażackiej, Zielonej i Leśniczej orz Wielki Las w Luzinie 1110,4 mb sieci wodociągowej i 6 hydrantów.
 • w miejscowości Luzino w ulicy Cichej zostało wykonanych 290,50 m długości sieci DN 200 i 86,00 mb przyłączy DN 160  oraz 12 szt. studni na przyłączach i 12 szt. studni na sieci.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


31 grudnia 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 41,06 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 13,23 km sieci wodociągowej.

W miesiącu grudniu 2018r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane sieć wodociągowa PE110 w ulicy Lipowej i Spółdzielców 67,80mb; sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Wilczka, Ceynowy i Spółdzielców 268,80mb kanału  o średnicy 200mm oraz 67,9mb przyłączy DN 160,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Chopina, Kopernika i Bema zostało wykonanych 61,00 m długości sieci DN 200 i 3,50 mb przyłączy DN 160  oraz 1 szt. studni na przyłączach i 2 szt. studni na sieci; oraz 897,6 mb sieci wodociągowej i 3 hydrantów.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 listopada 2018 r. Dodał: Redaktor UG

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo, Robakowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 40,66 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 12,27 km sieci wodociągowej.

W miesiącu listopadzie 2018r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Robakowo w ulicach św. Jana i Grabskiego 328,50mb kanału sanitarnego Dn200 PVC oraz 33,00mb przyłączy DN160 PVC,
 • w miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane sieć wodociągowa PE110 w ulicy Lipowej 194,60mb; sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Ceynowy,  Lipowej i Leszczynowej 59,90mb kanału  o średnicy 200mm orz 255,1mb przyłączy DN 160,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Św. Jadwigi, Zagrodowej, Kochanowskiego i Krasickiego zostało wykonanych 115,00 m długości sieci DN 200 i 47,50 mb przyłączy DN 160  oraz 8 szt. studni na przyłączach i 5 szt. studni na sieci; 205,0mb sieci tłocznej oraz  326,1 mb sieci wodociągowej i 3 hydrantów.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


31 października 2018 r. Dodał: Redaktor UG

logotypy Rafała

 

 

 

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 39,62 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 11,75 km sieci wodociągowej.

W miesiącu październiku 2018 r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Robakowo w ulicach św. Jana, Kaszubskiej, św. Krzysztofa i Lewińskiego 501,50 mb kanału sanitarnego Dn200 PVC oraz 76,00 mb przyłączy DN160 PVC,
 • w miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane sieć wodociągowa PE110 w ulicy Lipowej 127,30 mb; sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Lipowej i Leszczynowej 193,00 mb kanału  o średnicy 200 mm
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Zagrodowej, Abrahama, Ogrodowej, Ks. Popiełuszki, Kochanowskiego oraz Luzino w ulicach Prostej, Cichej i Przyleśnej zostało wykonanych 866,50 m długości sieci DN 200 i 186,50 mb przyłączy DN 160  oraz 27 szt. studni na przyłączach i 32 szt. studni na sieci; oraz  516,3 mb sieci wodociągowej i 2 hydrantów.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


31 sierpnia 2018 r. Dodał: Redaktor UG

logotypy Rafała

 

 

 

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 37,8 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 11,11 km sieci wodociągowej.

W okresie od 01.08.2018r do 31.08.2018r na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Robakowo w ulicach Ziemskiej, Tulipanowej, Narcyzowej, Fiołkowej, Alpejskiej, Lewińskiego, Wrzosowej, Kwiatowej i Podgórnej 1 254,50mb kanału sanitarnego Dn200 PVC, 303,50mb przyłączy DN160 PVC,
 • miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane:  sieć wodociągowa PE110 w ulicach Tartacznej i Spółdzielców 502,20mb oraz PE32 172,0mb; sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Północnej, Południowej, Lipowej, Spółdzielców, Dobrej, Ceynowy, Orzechowej 415,80 kanału  o średnicy 200 mm oraz 191,60 mb o średnicy 160 mm,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Wiejskiej, Krasickiego, Witosa, Świerkowej, Lipowej, Jesionowej, Rolniczej, Cichej, zostało wykonanych 2 390,50 m długości sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 i 510,00 mb przyłączy DN 160  oraz 58 szt. studni na przyłączach i 76 szt. studni na sieci; 841,00mb rurociągu tłocznego w ulicach Jodłowej i Przyleśnej oraz 1788,8 mb sieci wodociągowej i 12 hydrantów w ulicach Leśnej i Wiejskiej.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.

31 lipca 2018 r. Dodał: Redaktor UG

 

logotypy Rafała

 

 

 

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

 

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 31,35 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 9,31 km sieci wodociągowej.

W okresie od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino w ulicach Grabskiego i Wspólnej wykonano 193,5mb kanału sanitarnego Dn200 PVC, 70,0mb przyłączy DN160 PVC oraz 261,0mb kanalizacji tłocznej PE110; w miejscowości Robakowo w ulicach: Ziemskiej, Królewskiej, Chrobrego, Mieszka, Sobieskiego, Lewińskiego wykonano 1 675,5mb kanału sanitarnego Dn200 PVC, 243,0mb przyłączy DN160 PVC oraz 131,0mb kanalizacji tłocznej PE110
 • w miejscowości Luzino wykonano sieć wodociągową w ul. Ofiar Stutthofu  758,22mb, ul. Kościelnej 91,96mb, w ul. Robakowskiej 7,08mb, w ul. Strzebielińskiej 570,05mb, w ul. Paraszyńskiej 178,68mb.
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Strażackiej, Ogrodowej, Bolesława Chrobrego, Kochanowskiego, Leśnej, Sosnowej, Andersa, Zakątnej, Hetmańskiej, Północnej wykonano 1 681,50 m długości sieci DN 200 i 372,50 mb .przyłączy DN 160  oraz  61 szt. studni na przyłączach i 62 szt. studni na sieci; 489,00 mb. rurociągu tłocznego w ulicach Siewnej i Hetmańskiej oraz 1293,2 mb. sieci wodociągowej i 7 hydrantów w ulicach Chłopskiej, Ludowej i Sosnowej w miejscowości Kębłowo.

Ponadto są kontynuowane prace związane z budową obiektów zaopatrzenia w wodę.  Rozbudowa ujęcia Luzino wykonano zbiornik wody czystej V=400m3 (konstrukcję wraz z przykryciem i elewacją zbiornika, próby szczelności zbiorników, wyposażenie zbiornika, tj. drabiny, balustrady, włazy). Rozbudowa ujęcia Sychowo wykonano roboty elektryczne. Budowa ujęcia Kębłowo wykonano konstrukcję stalową budynku, zbiornik wody czystej  V=250m3, oraz roboty konstrukcyjne w ramach budowy budynku technologicznego.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


29 czerwca 2018 r. Dodał: Redaktor UG

 

logotypy Rafała

 

 

 

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

 

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 26,76 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 6,41 km sieci wodociągowej.

W okresie od 31.05.2018r do 30.06.2018r na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej i Wierzbowej wykonano łącznie 1262,50mb kanału sanitarnego, 169,80mb przyłączy o średnicy DN 160 oraz 110,00mb wodociągu o średnicy DN 110 w ulicy Tartacznej,
 • w miejscowości Luzino w ulicach:  Ofiar Stutthofu i Kryształowej wykonano łącznie 444,70mb kanału o średnicy fi200 i fi160. W ulicach Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Rzecznej, Okólnej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej wykonano 870,44mb sieci wodociągowej,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Wiejskiej, Św. Jadwigi, Kościuszki, Wybickiego, Rolniczej, Leśniczej, Zielonej, Zakątnej, Sosnowej – zostało wykonanych 2174,00mb długości sieci DN 200 i 467,50 mb przyłączy DN 160  oraz  60 szt. studni na przyłączach i 75 szt. studni betonowych na sieci oraz 666,00 mb  sieci wodociągowej i 65 hydrantów w ulicach Wiejskiej, Jesionowej i Lipowej.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 maja 2018 r. Dodał: Redaktor UG

logotypy Rafała

 

 

 

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

 

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 23,15 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 4,60 km sieci wodociągowej.

W okresie od 01.05.2018r do 30.05.2018r na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino w ulicach: Strzebielińskiej, Modrzewiowej, Lipowej, Orzechowej oraz Spółdzielców wykonano łącznie 842,70mb kanału o 165,90 o średnicy DN 160,
 • w miejscowości Luzino w ulicach:  Ofiar Stutthofu, Żołnierzy Niezłomnych, Rubinowej,  Ofiar Grudnia 1970, Kościelnej,  Konopnickiej,  Sychty,  Rzecznej wykonano łącznie 1 288,55mb kanału o średnicy fi200 i fi160. Ponadto  w ul. Rzecznej 73,1mb kanalizacji tłocznej.  W ulicach Kościelnej, Robakowskiej, Rzecznej, Okólnej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej wykonano 1 041,25mb sieci wodociągowej,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Chłopskiej, Reymonta, Sienkiewicza, Zamenhoffa, Rolniczej, Leszczynowej, Zbożowej, Przyleśnej, Wiejskiej, Solidarności, Łącznej, Bursztynowej, Siewnej, 3-go Maja, Komandorskiej – zostało wykonanych 2 019,00 m długości sieci DN 200 i 319,00 mb przyłączy DN 160  oraz  56 szt. studni na przyłączach i 74 szt. studni betonowych na sieci oraz 1674,90 mb  sieci wodociągowej i 9 hydrantów w ulicach Fiołkowej, Rolniczej, Żurawinowej i Borówkowej.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 kwietnia 2018 r. Dodał: Redaktor UG

logotypy Rafała

 

 

 

 

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 18,45 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 1,90 km sieci wodociągowej oraz została wybudowana studnia głębinowej nr 2 na ujęciu wody w miejscowości Sychowo oraz studnia głębinowa nr 4 na ujęciu wody w miejscowości Kębłowo.

W okresie od 01.04.2018r do 30.04.2018r zostały wykonane następujące odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Luzinie: ul. Sosnowa DN 200 PVC L = 113,80 m i DN 160 PVC L = 25,60 m;  ul. Strzebińskiej DN 160 PVC L = 91,90 m; ul. Południowej DN 160 PVC L = 18,70 m; ul. Północnej DN 200 PVC L = 251,00 m i DN 160 PVC L = 124,60 m; ul. Klonowej DN 200 PVC L = 31,40 m; ul. Kasztanowej DN 200 PVC L = 207,10 m i DN 160 PVC L = 101,30 m; ul. Jaworowej DN 200 PVC L = 63,60 m i DN 160 PVC L =18,80 m; ul. Cisowej DN 200 PVC L = 58,00 m i DN 160 PVC L =35,30 m;  ul. Bukowej DN 160 PVC L = 49,00 m; ul. Akacjowej DN 200 PVC L = 307,20 m i DN 160 PVC L = 126,70 m; Powyższe roboty zostały odebrane Protokołem odbioru w dniu 30.04.2018r, na łączną kwotę 533 557,96zł .

W okresie od 01.04.2018r do 30.04.2018r zostały wykonane następujące  roboty budowlane: w ul. Ofiar Stutthofu   wykonano łącznie 226,20mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Jasnej   wykonano łącznie 55,00mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Turkusowej  wykonano łącznie 95,50mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Perłowej wykonano łącznie 79,50mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Szafirowej wykonano łącznie 93,00mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Rubinowej wykonano łącznie 35,60mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Kryształowej wykonano łącznie 61,90mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Kościelnej wykonano łącznie 410,80mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Starowiejskiej  wykonano łącznie 163,10mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Rybackiej  wykonano łącznie 46,70mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Pomorskiej wykonano łącznie 65,50mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Konopnickiej wykonano łącznie 50,05mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Rzecznej wykonano łącznie 46,70mb kanału o średnicy fi200 i fi160 oraz 219,3mb kanalizacji tłocznej oraz 92,36mb sieci wodociągowej w ul. Okólnej.  Powyższe prace zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym, na łączną kwotę 1 298 532,07zł.

W okresie od 01.04.2018r do 30.04.2018r zostały wykonane następujące roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy w miejscowości Kębłowo w ulicach Przyleśnej, Jana III Sobieskiego, Rolniczej, Diamentowej, Narcyzowej, Solidarności, Obrońców Helu, Leśnej, 10 Lutego, Topolowej, Żwirki i Wigury, Gdańskiej, Konwaliowej,  oraz ul. Drzewiarza w Luzinie  – zostało wykonanych 3 197,0 m długości sieci DN 200 i 382,00 mb przyłączy DN 160  oraz  70 szt. studni na przyłączach i 112 szt. studni betonowych na sieci oraz 897,0 mb  sieci wodociągowej i 8 hydrantów w ulicach Rolniczej i Konwaliowej w miejscowości Kębłowo.  Powyższe prace zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym na łączną  kwotę 1 987 978,68 zł.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 marca 2018 r. Dodał: Redaktor UG

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 11,60 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 900,00 m sieci wodociągowej oraz została wybudowana studnia głębinowej nr 2 na ujęciu wody w miejscowości Sychowo oraz studnia głębinowa nr 4 na ujęciu wody w miejscowości Kębłowo.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w okresie od  19.02.2018r do 27.03.2018r zostały wykonane następujące odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Luzinie: odcinek S5-S7, S5-S16-S18 – ul. Południowa DN 200 PVC L = 126,40 m;  odcinek S7-S10,S7-S19-S24 – ul. Strzebielińska DN 200 PVC L=207,30 m; odcinek S39-S48-S50 – ul. Północna DN 200 PVC L=57,10 m; odcinek S115-S150-S157,S115-S146-S149- ul. Akacjowa i ul. Derdowskiego PVC 200 L = 174,40 m; odcinek S176-S181- ul. Klonowa PVC 200 L=106,80 m; odcinek S169-S182-S188- ul. Bukowa PVC 200 L=164,90 m. Powyższe roboty zostały odebrane Protokołem odbioru w dniu 30.03.2018r, na łączną kwotę 478 718,12zł.

W miesiącu marcu 2018 były wykonywane również roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej. W ramach powyższego zadania zostały wykonane następujące roboty budowlane: w ul. Rubinowej  wykonano łącznie 106,80mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Ofiar Grudnia 1970  wykonano łącznie 79,20mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Koralowej wykonano łącznie 118,20mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Kryształowej wykonano łącznie 185,70mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Kościelnej wykonano łącznie 205,40mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Starowiejskiej  wykonano łącznie 69,90mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Konopnickiej wykonano łącznie 110,10mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Rzecznej wykonano łącznie 186,80mb kanału o średnicy fi200 i fi160 oraz 4,6mb sieci wodociągowej wraz z hydrantem przeciwpożarowym. Powyższe prace zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym, na łączną kwotę 997 108,48zł.

W ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i Luzino, Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy w miesiącu marcu br. wykonał roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy w miejscowości Kębłowo w ulicach Różanej, Makowej, Rubinowej, Jagodowej, Okrężnej, Siewnej, Leśnej – zostało wykonanych 1161,0 m długości sieci DN 200 i 297,50 mb przyłączy DN 160  oraz  45 szt. studni na przyłączach i 47 szt. studni betonowych na sieci oraz 539,9 mb  sieci wodociągowej i 3 hydranty w ulicach Herberta, Perłowej, Andersa, Gdańskiej  w miejscowości Kębłowo.  Powyższe prace zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym (Protokół odbioru wykonanych robót nr 6 z dnia 30.03.2018 r.).

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


28 lutego 2018 r. Dodał Redaktor UG

logotypy Rafała

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

 

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 8,69 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 360 m sieci wodociągowej oraz została wybudowana studnia głębinowej nr 2 na ujęciu wody w miejscowości Sychowo oraz studnia głębinowa nr 4 na ujęciu wody w miejscowości Kębłowo.

W miesiącach styczeń-luty 2018 został wykonany odwiert studni głębinowej nr 4 o głębokości 88,0m z filtrem PCV o długości 15,5m na ujęciu wody w miejscowości Kębłowo. Dnia 22.02.2018 r. zostały odebrane protokołem odbioru następujące roboty budowlane: w zakresie rozbudowy ujęcia Luzino wykonano roboty ziemne oraz płytę denną; w zakresie rozbudowy ujęcia Sychowo wykonano studnię nr 2 w zakresie budowy ujęcia Kębłowo wykonano roboty ziemne i fundamenty pod budynek technologiczny oraz roboty ziemne i płytę denną pod zbiornik wody czystej. Powyższe roboty budowlane zostały wykonane w zakresie rzeczowym na łączną kwotę 623 451,60 zł.

Poza tym w w/w okresie w ramach budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej zostały wykonane następujące odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: S5-S16-S17-S18 DN200 PVC L = 87 m, S8-S9-S10 DN200 PVC L = 46,5 m, S39-S48-S49-S50 DN200 PVC L = 61,5 m, S169-S182-S183-S184-S185 DN200 PVC L = 96 m oraz S169-S170-S171 DN200 PVC L = 54 m.

W miesiącach styczeń-luty 2018 były wykonywane również roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej. W ramach powyższego zadania zostały wykonane następujące roboty budowlane: w ul. Koralowej wykonano łącznie 118,20 m kanału o średnicy DN 200 i DN 160, w ul. Rybackiej wykonano łącznie 186,80 m kanału o średnicy DN 200 i DN 160, w ul. Pomorskiej wykonano łącznie 131,20 m kanału o średnicy DN 200 i DN 160, w ul. Sychty wykonano łącznie 123,30 m kanału o średnicy DN 200 i DN 160, w ul. Rzecznej wykonano łącznie 186,80 m kanału o średnicy DN 200 i DN 160 , kanalizację tłoczną o średnicy DN 90 wykonano łącznie 73,10 m, sieć wodociągową o średnicy DN 90 o długości 41,40 m, w ul. Stolema wykonano łącznie 217,00 m kanału o średnicy DN 200 i DN 160. Powyższe roboty budowlane zostały wykonane na łączną kwotę 838 339,46zł i zostały odebrane na podstawie protokołu odbioru robót z dnia 28.02.2018r.

W ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i Luzino, Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy wykonał roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy w miejscowości Kębłowo w ulicach Mickiewicza, Staffa, Słowackiego, Reja, Baczyńskiego – zostało wykonanych 715,0 m długości sieci DN 200 i 208,0 mb przyłączy DN 160 oraz 33 szt. studni na przyłączach i 30 szt. studni betonowych na sieci oraz przy ulicy Drzewiarza w Luzinie – zostało wykonanych 470,0 m długości sieci DN 200 oraz 12 szt. studni na przyłączach. Powyższe prace zostały zrealizowane na łączną kwotę 717 949,22 zł brutto i potwierdzone  protokołem odbioru wykonanych robót nr 4 z dnia 31.01.2018 r. Ponadto w/w Wykonawca wykonał roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy w miejscowości Kębłowo w ulicach Jagalskiego, Fiołkowa, Miętowa, Rumiankowa, Konwaliowa, Wrzosowa,

Andersa, Jodłowa, Przyleśna, Okrężna, 11-Listopada, Solidarności, Modrzewiowa, Leśna, Krucza, Siewna, Gdańska, Klonowa, Orzeszkowej – zostało wykonanych 3672,5 m długości sieci DN 200 i 565,0 m przyłączy DN160 oraz 93 szt. studni na przyłączach i 123 szt. studni betonowych na sieci i 179,0 m sieci wodociągowej. Powyższe prace zostały zrealizowane na łączną kwotę 2 403 550,50 zł i potwierdzone protokołem odbioru wykonanych robót nr 5 z dnia 28.02.2018 r.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


05 stycznia 2018 r. Dodał Redaktor UG

 

logotypy Rafała

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 3,1 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 140 m sieci wodociągowej oraz zostało ukończona budowa studni głębinowej nr 2 na ujęciu wody w miejscowości Sychowo.

W grudniu 2017 roku wykonano na terenie gminy Luzino około 420 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz 9 studni betonowych Powyższy zakres prac został wykony w Kębłowie przy ulicy Rolniczej ora Wiśniowej.

Poza tym zostały ukończone prace budowlane związane z budową studni głębinowej nr 2 na ujęciu wody w miejscowości Sychowo. Zakres rzeczowy powyższego zadania obejmował: wykonanie studni wierconej, uzbrojenie odwiertu studni w obudowę wraz z orurowaniem i osprzętem, pompę głębinową wraz z rurociągiem tłocznym oraz w kable zasilające i kable sterowania oraz budowę przyłącza wody surowej oraz budowę przyłącza elektrycznego. Wartość robót wykonania powyższego zakresu zadania to 264 657,34 zł brutto.

Ponadto rozpoczęły się prace budowlane na ujęciach wody w miejscowości Kębłowo i Luzino. Do tej pory została zalana płyta denna pod zbiorniki ujęcia wody w miejscowości Kębłowo i Luzino, został wykonany fundament pod budynek nowobudowanej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kębłowo oraz został wykonany zbiornik wód popłucznych na ujęciu wody w Kębłowie.

W styczniu 2018 roku planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Mickiewicza, Staffa, Reja i Baczyńskiego w Kębłowie oraz przy ulicy Partyzantów i Drzewiarza w miejscowości Luzino.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


12 grudnia 2017 r. Dodał Redaktor UG

logotypy Rafała

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

W dniu 10 grudnia 2017 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Luzinie przy ulicy Mickiewicza 22 odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy Luzino połączone z akcją promocyjną promującą projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  W ramach spotkania informacyjnego mieszkańcy gminy Luzino mogli zasięgnąć informacji na temat stopnia zaawansowania prowadzonych prac budowlanych realizowanych w ramach projektu, występujących trudności dla mieszkańców związanych z wykonywanymi pracami budowlanymi oraz planowanymi zadaniami do realizacji w 2018 roku w ramach dofinansowanego projektu. Poza tym podczas spotkania informacyjnego została przeprowadzona również akcja promocyjna projektu. Dla najmłodszych mieszkańców zostały przygotowane stanowiska, na których to mogli zaprezentować swoje umiejętności plastyczne. Ponadto dla najmłodszych zostały przygotowane upominki w postaci zestawu kredek, notesu oraz balonów.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.

IMG_3633IMG_3610IMG_359630 listopada 2017 r. Dodał Redaktor UG

logotypy Rafała

 

 

 

 

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż od III kwartału  2017 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo i Sychowo. Do tej pory zostało wybudowane około 1,7 km sieci kanalizacji sanitarnej, 58 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości około 0,5 km oraz 64 studnie na sieci kanalizacji sanitarnej. Powyższe prace zostały wykonane przy ulicy Chłopskiej, Brzechwy, Herberta oraz Perłowej w miejscowości Kębłowo. Poza tym wybudowano około 140 m sieci wodociągowej, 1 hydrant i 3 węzły na sieci wodociągowej przy ulicy Chłopskiej w miejscowości Kębłowo. Z kolei w ramach budowy obiektów zaopatrzenia w wodę, wykonano otwór studni głębinowej nr 2 o głębokości 95 m z filtrem PCV o długości 12 m w miejscowości Sychowo. W chwili obecnej trwają dalsze prace związane z budową kanalizacji sanitarnej przy ulicy Drzewiarza i Partyzantów w miejscowości Luzino oraz dalsze prace instalacyjno – montażowe na ujęciu wody w miejscowości Sychowo.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.

12. 2017.10.18 (3)12. 2017.10.18 (2)12. 2017.10.18 (1)


27 listopada 2017 r. Dodał Redaktor UG

 

logotypy Rafała

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmino Luzino informuje, iż została rozstrzygnięta 6 część postępowania przetargowego na roboty budowlane, dotyczące budowy i modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W ramach części 6 postępowania 7.2017 – Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, Luzino i Robakowo, został w dniu 17.10.2017 r. wyłoniony Wykonawca HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.  z siedzibą: ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 3 776 813,40 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 7/6/2017 w dniu 15 listopada 2017 r. na wykonanie w/w zadania.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


22 września 2017 r. Dodał: Redaktor UG

logotypy Rafała

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmino Luzino informuje, iż zostało rozstrzygniętych 5 z 6 części postepowania przetargowego na roboty budowlane, dotyczące budowy i modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W ramach części 1 postępowania 7.2017 – Budowa obiektów zaopatrzenia w wodę, został w dniu 08.08.2017 r. wyłoniony Wykonawca Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy HIRSZ z siedzibą: ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 4 176 156,66 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 7/1/2017 w dniu 04 września 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 2 postępowania 7.2017 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem w miejscowościach Robakowo i Luzino, został w dniu 30.08.2017 r. wyłoniony Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT z siedzibą: ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 4 603 011,02 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 7/2/2017 w dniu 21 września 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 3 postępowania 7.2017 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej, został w dniu 18.08.2017 r. wyłoniony Wykonawca Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: Lider: Kruszywo SP. z o.o. z siedzibą: ul. Długa 4B, 84-223 Linia oraz Partner: Bituminium Sp. z o.o, z siedzibą ul. Długa 4B, 84-223 Linia, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 3 549 165,00 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 7/3/2017 w dniu 04 września 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 4 postępowania 7.2017 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej, został w dniu 11.08.2017 r. wyłoniony Wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DREWA-HYDROINSTAL Sp. zo.o. z siedzibą: ul. Chłopska 20, 84-239 Bolszewo, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 6 765 000,00 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 7/4/2017 w dniu 31 sierpnia 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 5 postępowania 7.2017 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i Luzino, został w dniu 04.08.2017 r. wyłoniony Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 21 398 310,00 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 7/5/2017 w dniu 31 sierpnia 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 6 postępowania 7.2017 – Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, Luzino i Robakowo, ofertę na wykonanie w/w zadania złożyło 6 Wykonawców. W chwili obecnej w ramach powyższej części postępowania przetargowego prowadzone są niezbędne czynności procedury przetargowej związane z badaniem ofert.

Ponadto Gmina Luzino informuje, iż został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na usługę dotyczącą sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W ramach części 1 postępowania nr 14.2017 – Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Budowa obiektów zaopatrzenia w wodę”, został w dniu 12.09.2017 r. wyłoniony Wykonawca Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 68 880,00 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 14/I/2017 w dniu 22 września 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 2 postępowania nr 14.2017Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadań: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem w miejscowościach Robakowo i Luzino, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino, budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo, Luzino, budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowościach Kębłowo, Luzino i Robakowo, został w dniu 05.09.2017 r. wyłoniony Wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą: ul. Głogowa 9, 80-297 Banino, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 219 551,00 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 14/II/2017 w dniu 11 września 2017 r. na wykonanie w/w zadania.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


22 sierpnia 2017 r. Dodał: Redaktor UG

logotypy Rafała„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje iż, w dniu 07 sierpnia 2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na usługę dotyczącą sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W dniu 17 sierpnia 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert na wyżej wymienione zamówienie publiczne. W postępowaniu przetargowym wzięło udział 5 Wykonawców, którzy złożyli na 2 części postępowania przetargowego łącznie 9 ofert. Planowany termin wyłonienia potencjalnych Wykonawców na realizację wyżej wymienionego zamówienia to III kwartał 2017 r.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


27 lipca 2017 r. Dodał: Redaktor UG

 

logotypy Rafała

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje iż, w dniu 25 lipca 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach  przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, związanego z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym wzięło udział 15 Wykonawców, którzy złożyli na 6 części postępowania przetargowego łącznie 33 oferty. Planowany termin wyłonienia potencjalnych Wykonawców na realizację wyżej wymienionego zamówienia to III kwartał 2017 r.

20424548_1457378150994847_1652752779_oProjekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


20 czerwca 2017 r. Dodał: Redaktor UG

Informacja do BG_lipiec 2017 r (004)-page-0


24 marca 2017 r. Dodał: Redaktor UG

 

logotypy Rafała„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje iż, przygotowuje się do przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji  sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W związku powyższym Gmina Luzino przygotowała postępowanie przetargowe na wyżej wymieniony zakres robót objętych projektem. Dokumentacja przetargowa została wysłana do Instytucji Wdrażającej celem poddania się kontroli ex-ante.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


21 lutego 2017 r. Dodał: Redaktor UG

logotypy Rafała „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino przygotowuje się do przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z budową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. Termin ogłoszenia zamówienia na wyżej wymienione roboty budowlane zaplanowano  na marzec 2017 r. Planowany termin podpisania umów z Wykonawcami na wyżej wymienione zamówienie publiczne ma odbyć się w czerwcu 2017 r. Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z zakresem przedmiotowym projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” zaplanowano na lipiec 2017 r. Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 listopada 2016 r. Dodał: Redaktor UG

 

logotypy RafałaMontaż tablic informacyjnych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

W dniu 22 listopada 2016 roku na terenie gminy Luzino w miejscowościach Kębłowo, Luzino, Sychowo oraz Robakowo zostało dostarczonych i zamontowanych 10 tablic informacyjnych promujących realizację przez Beneficjenta Gminę Luzino projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. Tablice informacyjne zostały zamontowane na stelażu (6 szt.) na terenie gminy Luzino oraz na klej montażowy na obiektach OŚ Luzino, SUW Kębłowo, SUW Luzino oraz SUW Sychowo.

Tablice informacyjne zostały wykonane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

wp_20161122_15_43_02_prowp_20161122_15_27_42_prowp_20161122_14_54_28_prowp_20161122_12_55_46_prowp_20161122_14_08_45_prowp_20161122_13_39_29_prowp_20161122_12_34_03_prowp_20161122_11_43_10_prowp_20161122_11_02_52_pro20161122_103343[/vc_column_text]

logotypy Rafała

 


29 listopada 2019 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo i Robakowo.

W miesiącu maju i czerwcu  2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

W ramach Umowy nr 7/1/2017 z dnia 04 września 2017 r. z Wykonawcą  – 31 maja 2019r zakończono prace związane z budową obiektów zaopatrzenia w wodę.

W ramach Umowy nr 7/2/2017 z dnia 21 września 2017 r. z Wykonawcą – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i niezbędnym uzbrojeniem w miejscowościach Robakowo i Luzino. W miesiącu maju wykonano 384,5mb kanału o średnicy 250mm  kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Jana w Robakowie.  30 maja 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks nr 2 do umowy 7/2/2017 z dnia 04 września 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 30 sierpnia 2019r.

W ramach Umowy nr 7/3/2017 z dnia 04 września 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej.  Są kontynuowane prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. 30 maja 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks nr 1 do umowy 7/3/2017 z dnia 04 września 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 31 lipca 2019r.

W ramach Umowy nr 7/4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej. Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 30 maja 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks nr 1 do umowy 7/4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 16 sierpnia 2019r.

W ramach Umowy nr 7/5/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i Luzino, Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy. Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 30 maja 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks nr 3 do umowy 7/5/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 30 września 2019r.

W ramach Umowy nr 7/6/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. – Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, Luzino i Robakowo, są kontynuowane roboty budowlane na ww. zadaniu. Wykonano część tłoczni ścieków T1 Luzino, T2 Kębłowo, T4 Kębłowo – zadania 3,4,5. 30 maja 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks do umowy 7/6/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 30 sierpnia 2019r.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 sierpnia 2019 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo i Robakowo.

W miesiącu sierpniu  2019r.  są kontynuowane prace związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacją sieci wodociągowej,  w ramach Umowy nr 7/2/2017 z dnia 21 września 2017 r.,  7/3/2017 z dnia 04 września 2017 r. , nr 7/4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. , nr 7/5/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

W ramach Umowy nr 7/6/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. – Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, Luzino i Robakowo, są kontynuowane roboty budowlane na ww. zadaniu. Do tej pory wykonano  tłocznie z Zadania 3, 4, 5 oraz tłocznię T1 Robakowo z Zadania 1. Nadal trwają prace związane z budową Tłoczni T2 Luzino.

W ramach Zadania 4 – Urządzenia techniczne i maszyny – Dostawa i montaż urządzeń instalacji fotowoltaicznych dla obiektu SUW, Sychowo, SUW Luzino oraz oczyszczalni ścieków w Luzinie. Zakończono prace związane z budową urządzeń fotowoltaicznych dla obiektu SUW Sychowo oraz oczyszczalni ścieków w Luzinie przez firmę PRO-ECO Sp. z o.o. Zakończono prace  związane z budową urządzeń fotowoltaicznych dla obiektu SUW Luzino przez firmę 2 SUN Sp. z o.o. Sp. K.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


31 lipca 2019 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo i Robakowo.

W miesiącu lipcu 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

W ramach Umowy nr 7/2/2017 z dnia 21 września 2017 r. z Wykonawcą – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i niezbędnym uzbrojeniem w miejscowościach Robakowo i Luzino. Są kontynuowane prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.        31 lipca 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks nr 3 do umowy 7/2/2017 z dnia 04 września 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 30 września 2019r.

W ramach Umowy nr 7/3/2017 z dnia 04 września 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej.  Są kontynuowane prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. 31 lipca 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks nr 2 do umowy 7/3/2017 z dnia 04 września 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 30 września 2019r.

W ramach Umowy nr 7/4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej. Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 30 maja 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks nr 3 do umowy 7/3/2017 z dnia 04 września 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 10 września 2019r.

W ramach Umowy nr 7/6/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. – Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, Luzino i Robakowo, są kontynuowane roboty budowlane na ww. zadaniu. Wykonano część tłoczni ścieków T1 Luzino, T2 Kębłowo, T4 Kębłowo – zadania 3,4,5.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


28 czerwca 2019 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo i Robakowo.

W miesiącu maju i czerwcu  2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

W ramach Umowy nr 7/1/2017 z dnia 04 września 2017 r. z Wykonawcą  – 31 maja 2019r zakończono prace związane z budową obiektów zaopatrzenia w wodę.

W ramach Umowy nr 7/2/2017 z dnia 21 września 2017 r. z Wykonawcą – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i niezbędnym uzbrojeniem w miejscowościach Robakowo i Luzino. W miesiącu maju wykonano 384,5mb kanału o średnicy 250mm  kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Jana w Robakowie.  30 maja 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks nr 2 do umowy 7/2/2017 z dnia 04 września 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 30 sierpnia 2019r.

W ramach Umowy nr 7/3/2017 z dnia 04 września 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej.  Są kontynuowane prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. 30 maja 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks nr 1 do umowy 7/3/2017 z dnia 04 września 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 31 lipca 2019r.

W ramach Umowy nr 7/4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej. Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 30 maja 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks nr 1 do umowy 7/4/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 16 sierpnia 2019r.

W ramach Umowy nr 7/5/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i Luzino, Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy. Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 30 maja 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks nr 3 do umowy 7/5/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 30 września 2019r.

W ramach Umowy nr 7/6/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. – Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, Luzino i Robakowo, są kontynuowane roboty budowlane na ww. zadaniu. Wykonano część tłoczni ścieków T1 Luzino, T2 Kębłowo, T4 Kębłowo – zadania 3,4,5. 30 maja 2019r podpisano z Wykonawcą Aneks do umowy 7/6/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. wydłużający termin realizacji umowy do 30 sierpnia 2019r.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 kwietnia 2019 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

W miesiącu kwietniu 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Kębłowo w ulicy Ludowej zostało wykonanych 318,70 m długości sieci DN 200 i 72,70 mb przyłączy DN 160  oraz 6 szt. studni na przyłączach i 9 szt.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


29 marca 2019 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 44,37 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 12,60 km sieci wodociągowej.

W miesiącu marcu 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Wilczka i Cisowej 192,90mb kanału  o średnicy 200mm oraz 57,8mb przyłączy DN 160,
 • w miejscowości Luzino w ulicach Przyleśnej i Cichej zostało wykonanych 453,50 m długości sieci DN 200 i 88,00 mb przyłączy DN 160  oraz 10 szt. studni na przyłączach i 15 szt. studni na sieci; oraz 1111,00 mb rurociągu tłocznego,
 • w miejscowości Robakowo w ulicach Tulipanowej, Św. Jana, Antoniego i Kwiatowej  zostało wykonanych 448,50 m długości sieci DN 250, 14,00 m długości sieci DN 200 i 70,00 mb przyłączy DN.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


28 lutego 2019 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

W miesiącu lutym 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Broniewskiego, KS. Popiełuszki i Gospodarskiej zostało wykonanych 1097,50 m długości sieci DN 200 i 211,50 mb przyłączy DN 160  oraz 32 szt. studni na przyłączach i 36 szt. studni na sieci.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


31 stycznia 2019 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

W miesiącu styczniu 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Robakowo zostały wykonane następujące roboty budowlane w ulicach Wspólna, Św. Jana, Wrzosowej i Kwiatowej 40,50mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz 284,00mb kanalizacji tłocznej PE110,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Chłopskiej i Ludowej zostało wykonanych 501,00 m rurociągu tłocznego, w ulicach Perłowej, Strażackiej, Zielonej i Leśniczej orz Wielki Las w Luzinie 1110,4 mb sieci wodociągowej i 6 hydrantów.
 • w miejscowości Luzino w ulicy Cichej zostało wykonanych 290,50 m długości sieci DN 200 i 86,00 mb przyłączy DN 160  oraz 12 szt. studni na przyłączach i 12 szt. studni na sieci.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


31 grudnia 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 41,06 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 13,23 km sieci wodociągowej.

W miesiącu grudniu 2018r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane sieć wodociągowa PE110 w ulicy Lipowej i Spółdzielców 67,80mb; sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Wilczka, Ceynowy i Spółdzielców 268,80mb kanału  o średnicy 200mm oraz 67,9mb przyłączy DN 160,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Chopina, Kopernika i Bema zostało wykonanych 61,00 m długości sieci DN 200 i 3,50 mb przyłączy DN 160  oraz 1 szt. studni na przyłączach i 2 szt. studni na sieci; oraz 897,6 mb sieci wodociągowej i 3 hydrantów.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 listopada 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo, Robakowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 40,66 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 12,27 km sieci wodociągowej.

W miesiącu listopadzie 2018r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Robakowo w ulicach św. Jana i Grabskiego 328,50mb kanału sanitarnego Dn200 PVC oraz 33,00mb przyłączy DN160 PVC,
 • w miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane sieć wodociągowa PE110 w ulicy Lipowej 194,60mb; sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Ceynowy,  Lipowej i Leszczynowej 59,90mb kanału  o średnicy 200mm orz 255,1mb przyłączy DN 160,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Św. Jadwigi, Zagrodowej, Kochanowskiego i Krasickiego zostało wykonanych 115,00 m długości sieci DN 200 i 47,50 mb przyłączy DN 160  oraz 8 szt. studni na przyłączach i 5 szt. studni na sieci; 205,0mb sieci tłocznej oraz  326,1 mb sieci wodociągowej i 3 hydrantów.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


31 października 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 39,62 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 11,75 km sieci wodociągowej.

W miesiącu październiku 2018r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Robakowo w ulicach św. Jana, Kaszubskiej, św. Krzysztofa i Lewińskiego  501,50mb kanału sanitarnego Dn200 PVC oraz 76,00mb przyłączy DN160 PVC,
 • w miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane sieć wodociągowa PE110 w ulicy Lipowej 127,30mb; sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Lipowej i Leszczynowej 193,00mb kanału  o średnicy 200mm
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Zagrodowej, Abrahama, Ogrodowej, Ks. Popiełuszki, Kochanowskiego oraz Luzino w ulicach Prostej, Cichej i Przyleśnej zostało wykonanych 866,50 m długości sieci DN 200 i 186,50 mb przyłączy DN 160  oraz 27 szt. studni na przyłączach i 32 szt. studni na sieci; oraz  516,3 mb sieci wodociągowej i 2 hydrantów.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 września 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 37,8 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 11,11 km sieci wodociągowej.

 

W miesiącu wrześniu 2018r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Robakowo w ulicach św. Antoniego i Tulipanowej wykonano  230,00mb kanału sanitarnego Dn200 PVC oraz 64,00mb przyłączy DN160 PVC,
 • miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane sieć wodociągowa PE110 w ulicach Lipowej i Spółdzielców 149,00mb; sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Lipowej 451,90mb kanału  o średnicy 200mm oraz 62,80mb o średnicy 160mm
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Uczniowskiej, Prostej, Mikołaja Kopernika, Bema, Waszyngtona, Kochanowskiego, Ludowej, Orzechowej, Krótkiej, Zakątnej, Północnej, Jodłowej oraz Luzino w ulicach Wielki Las, Prostej, Lęborskiej, Przemysłowej zostało wykonanych 3 151,00 m długości sieci DN 200 i 616,00 mb przyłączy DN 160  oraz 90 szt. studni na przyłączach i 103 szt. studni na sieci; 1672,50mb rurociągu tłocznego oraz 1386,7 mb sieci wodociągowej i 9 hydrantów

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


31 sierpnia 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 37,8 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 11,11 km sieci wodociągowej.

W lipcu i sierpniu 2018r na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino wykonano 609,30mb kanału sanitarnego Dn200,  261,60mb przyłączy DN160,  261,0mb kanalizacji tłocznej PE110 oraz 2 108,19mb sieci wodociągowej oraz 1720,00mb przyłączy PE32;
 • w miejscowości Robakowo wykonano 2 930,00mb kanału sanitarnego Dn200, 546,50mb przyłączy DN160,  131,0mb kanalizacji tłocznej PE110;
 • w miejscowości Kębłowo wykonano 4 072,00mb kanału sanitarnego Dn200,  882,50mb przyłączy DN160, 1 330,00mb kanalizacji tłocznej PE110 oraz  3 082,00mb sieci wodociągowej oraz 1720,00mb.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


29 czerwca 2018  r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 26,76 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 6,41 km sieci wodociągowej.

W okresie od 31.05.2018r do 30.06.2018r na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej i Wierzbowej wykonano łącznie 1262,50mb kanału sanitarnego, 169,80mb przyłączy o średnicy DN 160 oraz 110,00mb wodociągu o średnicy DN 110 w ulicy Tartacznej,
 • w miejscowości Luzino w ulicach:  Ofiar Stutthofu i Kryształowej wykonano łącznie 444,70mb kanału o średnicy fi200 i fi160. W ulicach Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Rzecznej, Okólnej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej wykonano 870,44mb sieci wodociągowej,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Wiejskiej, Św. Jadwigi, Kościuszki, Wybickiego, Rolniczej, Leśniczej, Zielonej, Zakątnej, Sosnowej – zostało wykonanych 2174,00mb długości sieci DN 200 i 467,50 mb przyłączy DN 160  oraz  60 szt. studni na przyłączach i 75 szt. studni betonowych na sieci oraz 666,00 mb  sieci wodociągowej i 65 hydrantów w ulicach Wiejskiej, Jesionowej i Lipowej.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 maja 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 23,15 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 4,60 km sieci wodociągowej.

W okresie od 01.05.2018r do 30.05.2018r na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino w ulicach: Strzebielińskiej, Modrzewiowej, Lipowej, Orzechowej oraz Spółdzielców wykonano łącznie 842,70mb kanału o 165,90 o średnicy DN 160,
 • w miejscowości Luzino w ulicach:  Ofiar Stutthofu, Żołnierzy Niezłomnych, Rubinowej,  Ofiar Grudnia 1970, Kościelnej,  Konopnickiej,  Sychty,  Rzecznej wykonano łącznie 1 288,55mb kanału o średnicy fi200 i fi160. Ponadto  w ul. Rzecznej 73,1mb kanalizacji tłocznej.  W ulicach Kościelnej, Robakowskiej, Rzecznej, Okólnej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej wykonano 1 041,25mb sieci wodociągowej,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Chłopskiej, Reymonta, Sienkiewicza, Zamenhoffa, Rolniczej, Leszczynowej, Zbożowej, Przyleśnej, Wiejskiej, Solidarności, Łącznej, Bursztynowej, Siewnej, 3-go Maja, Komandorskiej – zostało wykonanych 2 019,00 m długości sieci DN 200 i 319,00 mb przyłączy DN 160  oraz  56 szt. studni na przyłączach i 74 szt. studni betonowych na sieci oraz 1674,90 mb  sieci wodociągowej i 9 hydrantów w ulicach Fiołkowej, Rolniczej, Żurawinowej i Borówkowej.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 kwietnia 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

W miesiącu kwietniu 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Kębłowo w ulicy Ludowej zostało wykonanych 318,70 m długości sieci DN 200 i 72,70 mb przyłączy DN 160  oraz 6 szt. studni na przyłączach i 9 szt.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


29 marca 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 44,37 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 12,60 km sieci wodociągowej.

W miesiącu marcu 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Wilczka i Cisowej 192,90mb kanału  o średnicy 200mm oraz 57,8mb przyłączy DN 160,
 • w miejscowości Luzino w ulicach Przyleśnej i Cichej zostało wykonanych 453,50 m długości sieci DN 200 i 88,00 mb przyłączy DN 160  oraz 10 szt. studni na przyłączach i 15 szt. studni na sieci; oraz 1111,00 mb rurociągu tłocznego,
 • w miejscowości Robakowo w ulicach Tulipanowej, Św. Jana, Antoniego i Kwiatowej  zostało wykonanych 448,50 m długości sieci DN 250, 14,00 m długości sieci DN 200 i 70,00 mb przyłączy DN.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


28 lutego 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

W miesiącu lutym 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Broniewskiego, KS. Popiełuszki i Gospodarskiej zostało wykonanych 1097,50 m długości sieci DN 200 i 211,50 mb przyłączy DN 160  oraz 32 szt. studni na przyłączach i 36 szt. studni na sieci.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


31 stycznia 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

W miesiącu styczniu 2019r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Robakowo zostały wykonane następujące roboty budowlane w ulicach Wspólna, Św. Jana, Wrzosowej i Kwiatowej 40,50mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz 284,00mb kanalizacji tłocznej PE110,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Chłopskiej i Ludowej zostało wykonanych 501,00 m rurociągu tłocznego, w ulicach Perłowej, Strażackiej, Zielonej i Leśniczej orz Wielki Las w Luzinie 1110,4 mb sieci wodociągowej i 6 hydrantów.
 • w miejscowości Luzino w ulicy Cichej zostało wykonanych 290,50 m długości sieci DN 200 i 86,00 mb przyłączy DN 160  oraz 12 szt. studni na przyłączach i 12 szt. studni na sieci.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


31 grudnia 2018 r. Dodał: Redaktor UG

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 41,06 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 13,23 km sieci wodociągowej.

W miesiącu grudniu 2018r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane sieć wodociągowa PE110 w ulicy Lipowej i Spółdzielców 67,80mb; sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Wilczka, Ceynowy i Spółdzielców 268,80mb kanału  o średnicy 200mm oraz 67,9mb przyłączy DN 160,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Chopina, Kopernika i Bema zostało wykonanych 61,00 m długości sieci DN 200 i 3,50 mb przyłączy DN 160  oraz 1 szt. studni na przyłączach i 2 szt. studni na sieci; oraz 897,6 mb sieci wodociągowej i 3 hydrantów.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 listopada 2018 r. Dodał: Redaktor UG

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo, Robakowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 40,66 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 12,27 km sieci wodociągowej.

W miesiącu listopadzie 2018r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Robakowo w ulicach św. Jana i Grabskiego 328,50mb kanału sanitarnego Dn200 PVC oraz 33,00mb przyłączy DN160 PVC,
 • w miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane sieć wodociągowa PE110 w ulicy Lipowej 194,60mb; sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Ceynowy,  Lipowej i Leszczynowej 59,90mb kanału  o średnicy 200mm orz 255,1mb przyłączy DN 160,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Św. Jadwigi, Zagrodowej, Kochanowskiego i Krasickiego zostało wykonanych 115,00 m długości sieci DN 200 i 47,50 mb przyłączy DN 160  oraz 8 szt. studni na przyłączach i 5 szt. studni na sieci; 205,0mb sieci tłocznej oraz  326,1 mb sieci wodociągowej i 3 hydrantów.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


31 października 2018 r. Dodał: Redaktor UG

logotypy Rafała

 

 

 

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 39,62 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 11,75 km sieci wodociągowej.

W miesiącu październiku 2018 r.  na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Robakowo w ulicach św. Jana, Kaszubskiej, św. Krzysztofa i Lewińskiego 501,50 mb kanału sanitarnego Dn200 PVC oraz 76,00 mb przyłączy DN160 PVC,
 • w miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane sieć wodociągowa PE110 w ulicy Lipowej 127,30 mb; sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Lipowej i Leszczynowej 193,00 mb kanału  o średnicy 200 mm
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Zagrodowej, Abrahama, Ogrodowej, Ks. Popiełuszki, Kochanowskiego oraz Luzino w ulicach Prostej, Cichej i Przyleśnej zostało wykonanych 866,50 m długości sieci DN 200 i 186,50 mb przyłączy DN 160  oraz 27 szt. studni na przyłączach i 32 szt. studni na sieci; oraz  516,3 mb sieci wodociągowej i 2 hydrantów.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


31 sierpnia 2018 r. Dodał: Redaktor UG

logotypy Rafała

 

 

 

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 37,8 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 11,11 km sieci wodociągowej.

W okresie od 01.08.2018r do 31.08.2018r na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Robakowo w ulicach Ziemskiej, Tulipanowej, Narcyzowej, Fiołkowej, Alpejskiej, Lewińskiego, Wrzosowej, Kwiatowej i Podgórnej 1 254,50mb kanału sanitarnego Dn200 PVC, 303,50mb przyłączy DN160 PVC,
 • miejscowości Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane:  sieć wodociągowa PE110 w ulicach Tartacznej i Spółdzielców 502,20mb oraz PE32 172,0mb; sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Północnej, Południowej, Lipowej, Spółdzielców, Dobrej, Ceynowy, Orzechowej 415,80 kanału  o średnicy 200 mm oraz 191,60 mb o średnicy 160 mm,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Wiejskiej, Krasickiego, Witosa, Świerkowej, Lipowej, Jesionowej, Rolniczej, Cichej, zostało wykonanych 2 390,50 m długości sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 i 510,00 mb przyłączy DN 160  oraz 58 szt. studni na przyłączach i 76 szt. studni na sieci; 841,00mb rurociągu tłocznego w ulicach Jodłowej i Przyleśnej oraz 1788,8 mb sieci wodociągowej i 12 hydrantów w ulicach Leśnej i Wiejskiej.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.

31 lipca 2018 r. Dodał: Redaktor UG

 

logotypy Rafała

 

 

 

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

 

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 31,35 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 9,31 km sieci wodociągowej.

W okresie od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino w ulicach Grabskiego i Wspólnej wykonano 193,5mb kanału sanitarnego Dn200 PVC, 70,0mb przyłączy DN160 PVC oraz 261,0mb kanalizacji tłocznej PE110; w miejscowości Robakowo w ulicach: Ziemskiej, Królewskiej, Chrobrego, Mieszka, Sobieskiego, Lewińskiego wykonano 1 675,5mb kanału sanitarnego Dn200 PVC, 243,0mb przyłączy DN160 PVC oraz 131,0mb kanalizacji tłocznej PE110
 • w miejscowości Luzino wykonano sieć wodociągową w ul. Ofiar Stutthofu  758,22mb, ul. Kościelnej 91,96mb, w ul. Robakowskiej 7,08mb, w ul. Strzebielińskiej 570,05mb, w ul. Paraszyńskiej 178,68mb.
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Strażackiej, Ogrodowej, Bolesława Chrobrego, Kochanowskiego, Leśnej, Sosnowej, Andersa, Zakątnej, Hetmańskiej, Północnej wykonano 1 681,50 m długości sieci DN 200 i 372,50 mb .przyłączy DN 160  oraz  61 szt. studni na przyłączach i 62 szt. studni na sieci; 489,00 mb. rurociągu tłocznego w ulicach Siewnej i Hetmańskiej oraz 1293,2 mb. sieci wodociągowej i 7 hydrantów w ulicach Chłopskiej, Ludowej i Sosnowej w miejscowości Kębłowo.

Ponadto są kontynuowane prace związane z budową obiektów zaopatrzenia w wodę.  Rozbudowa ujęcia Luzino wykonano zbiornik wody czystej V=400m3 (konstrukcję wraz z przykryciem i elewacją zbiornika, próby szczelności zbiorników, wyposażenie zbiornika, tj. drabiny, balustrady, włazy). Rozbudowa ujęcia Sychowo wykonano roboty elektryczne. Budowa ujęcia Kębłowo wykonano konstrukcję stalową budynku, zbiornik wody czystej  V=250m3, oraz roboty konstrukcyjne w ramach budowy budynku technologicznego.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


29 czerwca 2018 r. Dodał: Redaktor UG

 

logotypy Rafała

 

 

 

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

 

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 26,76 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 6,41 km sieci wodociągowej.

W okresie od 31.05.2018r do 30.06.2018r na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej i Wierzbowej wykonano łącznie 1262,50mb kanału sanitarnego, 169,80mb przyłączy o średnicy DN 160 oraz 110,00mb wodociągu o średnicy DN 110 w ulicy Tartacznej,
 • w miejscowości Luzino w ulicach:  Ofiar Stutthofu i Kryształowej wykonano łącznie 444,70mb kanału o średnicy fi200 i fi160. W ulicach Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Rzecznej, Okólnej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej wykonano 870,44mb sieci wodociągowej,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Wiejskiej, Św. Jadwigi, Kościuszki, Wybickiego, Rolniczej, Leśniczej, Zielonej, Zakątnej, Sosnowej – zostało wykonanych 2174,00mb długości sieci DN 200 i 467,50 mb przyłączy DN 160  oraz  60 szt. studni na przyłączach i 75 szt. studni betonowych na sieci oraz 666,00 mb  sieci wodociągowej i 65 hydrantów w ulicach Wiejskiej, Jesionowej i Lipowej.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 maja 2018 r. Dodał: Redaktor UG

logotypy Rafała

 

 

 

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

 

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 23,15 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 4,60 km sieci wodociągowej.

W okresie od 01.05.2018r do 30.05.2018r na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane:

 • w miejscowości Luzino w ulicach: Strzebielińskiej, Modrzewiowej, Lipowej, Orzechowej oraz Spółdzielców wykonano łącznie 842,70mb kanału o 165,90 o średnicy DN 160,
 • w miejscowości Luzino w ulicach:  Ofiar Stutthofu, Żołnierzy Niezłomnych, Rubinowej,  Ofiar Grudnia 1970, Kościelnej,  Konopnickiej,  Sychty,  Rzecznej wykonano łącznie 1 288,55mb kanału o średnicy fi200 i fi160. Ponadto  w ul. Rzecznej 73,1mb kanalizacji tłocznej.  W ulicach Kościelnej, Robakowskiej, Rzecznej, Okólnej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej wykonano 1 041,25mb sieci wodociągowej,
 • w miejscowości Kębłowo w ulicach Chłopskiej, Reymonta, Sienkiewicza, Zamenhoffa, Rolniczej, Leszczynowej, Zbożowej, Przyleśnej, Wiejskiej, Solidarności, Łącznej, Bursztynowej, Siewnej, 3-go Maja, Komandorskiej – zostało wykonanych 2 019,00 m długości sieci DN 200 i 319,00 mb przyłączy DN 160  oraz  56 szt. studni na przyłączach i 74 szt. studni betonowych na sieci oraz 1674,90 mb  sieci wodociągowej i 9 hydrantów w ulicach Fiołkowej, Rolniczej, Żurawinowej i Borówkowej.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 kwietnia 2018 r. Dodał: Redaktor UG

logotypy Rafała

 

 

 

 

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 18,45 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 1,90 km sieci wodociągowej oraz została wybudowana studnia głębinowej nr 2 na ujęciu wody w miejscowości Sychowo oraz studnia głębinowa nr 4 na ujęciu wody w miejscowości Kębłowo.

W okresie od 01.04.2018r do 30.04.2018r zostały wykonane następujące odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Luzinie: ul. Sosnowa DN 200 PVC L = 113,80 m i DN 160 PVC L = 25,60 m;  ul. Strzebińskiej DN 160 PVC L = 91,90 m; ul. Południowej DN 160 PVC L = 18,70 m; ul. Północnej DN 200 PVC L = 251,00 m i DN 160 PVC L = 124,60 m; ul. Klonowej DN 200 PVC L = 31,40 m; ul. Kasztanowej DN 200 PVC L = 207,10 m i DN 160 PVC L = 101,30 m; ul. Jaworowej DN 200 PVC L = 63,60 m i DN 160 PVC L =18,80 m; ul. Cisowej DN 200 PVC L = 58,00 m i DN 160 PVC L =35,30 m;  ul. Bukowej DN 160 PVC L = 49,00 m; ul. Akacjowej DN 200 PVC L = 307,20 m i DN 160 PVC L = 126,70 m; Powyższe roboty zostały odebrane Protokołem odbioru w dniu 30.04.2018r, na łączną kwotę 533 557,96zł .

W okresie od 01.04.2018r do 30.04.2018r zostały wykonane następujące  roboty budowlane: w ul. Ofiar Stutthofu   wykonano łącznie 226,20mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Jasnej   wykonano łącznie 55,00mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Turkusowej  wykonano łącznie 95,50mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Perłowej wykonano łącznie 79,50mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Szafirowej wykonano łącznie 93,00mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Rubinowej wykonano łącznie 35,60mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Kryształowej wykonano łącznie 61,90mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Kościelnej wykonano łącznie 410,80mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Starowiejskiej  wykonano łącznie 163,10mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Rybackiej  wykonano łącznie 46,70mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Pomorskiej wykonano łącznie 65,50mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Konopnickiej wykonano łącznie 50,05mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Rzecznej wykonano łącznie 46,70mb kanału o średnicy fi200 i fi160 oraz 219,3mb kanalizacji tłocznej oraz 92,36mb sieci wodociągowej w ul. Okólnej.  Powyższe prace zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym, na łączną kwotę 1 298 532,07zł.

W okresie od 01.04.2018r do 30.04.2018r zostały wykonane następujące roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy w miejscowości Kębłowo w ulicach Przyleśnej, Jana III Sobieskiego, Rolniczej, Diamentowej, Narcyzowej, Solidarności, Obrońców Helu, Leśnej, 10 Lutego, Topolowej, Żwirki i Wigury, Gdańskiej, Konwaliowej,  oraz ul. Drzewiarza w Luzinie  – zostało wykonanych 3 197,0 m długości sieci DN 200 i 382,00 mb przyłączy DN 160  oraz  70 szt. studni na przyłączach i 112 szt. studni betonowych na sieci oraz 897,0 mb  sieci wodociągowej i 8 hydrantów w ulicach Rolniczej i Konwaliowej w miejscowości Kębłowo.  Powyższe prace zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym na łączną  kwotę 1 987 978,68 zł.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 marca 2018 r. Dodał: Redaktor UG

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 11,60 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 900,00 m sieci wodociągowej oraz została wybudowana studnia głębinowej nr 2 na ujęciu wody w miejscowości Sychowo oraz studnia głębinowa nr 4 na ujęciu wody w miejscowości Kębłowo.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w okresie od  19.02.2018r do 27.03.2018r zostały wykonane następujące odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Luzinie: odcinek S5-S7, S5-S16-S18 – ul. Południowa DN 200 PVC L = 126,40 m;  odcinek S7-S10,S7-S19-S24 – ul. Strzebielińska DN 200 PVC L=207,30 m; odcinek S39-S48-S50 – ul. Północna DN 200 PVC L=57,10 m; odcinek S115-S150-S157,S115-S146-S149- ul. Akacjowa i ul. Derdowskiego PVC 200 L = 174,40 m; odcinek S176-S181- ul. Klonowa PVC 200 L=106,80 m; odcinek S169-S182-S188- ul. Bukowa PVC 200 L=164,90 m. Powyższe roboty zostały odebrane Protokołem odbioru w dniu 30.03.2018r, na łączną kwotę 478 718,12zł.

W miesiącu marcu 2018 były wykonywane również roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej. W ramach powyższego zadania zostały wykonane następujące roboty budowlane: w ul. Rubinowej  wykonano łącznie 106,80mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Ofiar Grudnia 1970  wykonano łącznie 79,20mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Koralowej wykonano łącznie 118,20mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Kryształowej wykonano łącznie 185,70mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Kościelnej wykonano łącznie 205,40mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Starowiejskiej  wykonano łącznie 69,90mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Konopnickiej wykonano łącznie 110,10mb kanału o średnicy fi200 i fi160, w ul. Rzecznej wykonano łącznie 186,80mb kanału o średnicy fi200 i fi160 oraz 4,6mb sieci wodociągowej wraz z hydrantem przeciwpożarowym. Powyższe prace zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym, na łączną kwotę 997 108,48zł.

W ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i Luzino, Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy w miesiącu marcu br. wykonał roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy w miejscowości Kębłowo w ulicach Różanej, Makowej, Rubinowej, Jagodowej, Okrężnej, Siewnej, Leśnej – zostało wykonanych 1161,0 m długości sieci DN 200 i 297,50 mb przyłączy DN 160  oraz  45 szt. studni na przyłączach i 47 szt. studni betonowych na sieci oraz 539,9 mb  sieci wodociągowej i 3 hydranty w ulicach Herberta, Perłowej, Andersa, Gdańskiej  w miejscowości Kębłowo.  Powyższe prace zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym (Protokół odbioru wykonanych robót nr 6 z dnia 30.03.2018 r.).

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


28 lutego 2018 r. Dodał Redaktor UG

logotypy Rafała

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

 

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 8,69 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 360 m sieci wodociągowej oraz została wybudowana studnia głębinowej nr 2 na ujęciu wody w miejscowości Sychowo oraz studnia głębinowa nr 4 na ujęciu wody w miejscowości Kębłowo.

W miesiącach styczeń-luty 2018 został wykonany odwiert studni głębinowej nr 4 o głębokości 88,0m z filtrem PCV o długości 15,5m na ujęciu wody w miejscowości Kębłowo. Dnia 22.02.2018 r. zostały odebrane protokołem odbioru następujące roboty budowlane: w zakresie rozbudowy ujęcia Luzino wykonano roboty ziemne oraz płytę denną; w zakresie rozbudowy ujęcia Sychowo wykonano studnię nr 2 w zakresie budowy ujęcia Kębłowo wykonano roboty ziemne i fundamenty pod budynek technologiczny oraz roboty ziemne i płytę denną pod zbiornik wody czystej. Powyższe roboty budowlane zostały wykonane w zakresie rzeczowym na łączną kwotę 623 451,60 zł.

Poza tym w w/w okresie w ramach budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej zostały wykonane następujące odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: S5-S16-S17-S18 DN200 PVC L = 87 m, S8-S9-S10 DN200 PVC L = 46,5 m, S39-S48-S49-S50 DN200 PVC L = 61,5 m, S169-S182-S183-S184-S185 DN200 PVC L = 96 m oraz S169-S170-S171 DN200 PVC L = 54 m.

W miesiącach styczeń-luty 2018 były wykonywane również roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej. W ramach powyższego zadania zostały wykonane następujące roboty budowlane: w ul. Koralowej wykonano łącznie 118,20 m kanału o średnicy DN 200 i DN 160, w ul. Rybackiej wykonano łącznie 186,80 m kanału o średnicy DN 200 i DN 160, w ul. Pomorskiej wykonano łącznie 131,20 m kanału o średnicy DN 200 i DN 160, w ul. Sychty wykonano łącznie 123,30 m kanału o średnicy DN 200 i DN 160, w ul. Rzecznej wykonano łącznie 186,80 m kanału o średnicy DN 200 i DN 160 , kanalizację tłoczną o średnicy DN 90 wykonano łącznie 73,10 m, sieć wodociągową o średnicy DN 90 o długości 41,40 m, w ul. Stolema wykonano łącznie 217,00 m kanału o średnicy DN 200 i DN 160. Powyższe roboty budowlane zostały wykonane na łączną kwotę 838 339,46zł i zostały odebrane na podstawie protokołu odbioru robót z dnia 28.02.2018r.

W ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i Luzino, Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy wykonał roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy w miejscowości Kębłowo w ulicach Mickiewicza, Staffa, Słowackiego, Reja, Baczyńskiego – zostało wykonanych 715,0 m długości sieci DN 200 i 208,0 mb przyłączy DN 160 oraz 33 szt. studni na przyłączach i 30 szt. studni betonowych na sieci oraz przy ulicy Drzewiarza w Luzinie – zostało wykonanych 470,0 m długości sieci DN 200 oraz 12 szt. studni na przyłączach. Powyższe prace zostały zrealizowane na łączną kwotę 717 949,22 zł brutto i potwierdzone  protokołem odbioru wykonanych robót nr 4 z dnia 31.01.2018 r. Ponadto w/w Wykonawca wykonał roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy w miejscowości Kębłowo w ulicach Jagalskiego, Fiołkowa, Miętowa, Rumiankowa, Konwaliowa, Wrzosowa,

Andersa, Jodłowa, Przyleśna, Okrężna, 11-Listopada, Solidarności, Modrzewiowa, Leśna, Krucza, Siewna, Gdańska, Klonowa, Orzeszkowej – zostało wykonanych 3672,5 m długości sieci DN 200 i 565,0 m przyłączy DN160 oraz 93 szt. studni na przyłączach i 123 szt. studni betonowych na sieci i 179,0 m sieci wodociągowej. Powyższe prace zostały zrealizowane na łączną kwotę 2 403 550,50 zł i potwierdzone protokołem odbioru wykonanych robót nr 5 z dnia 28.02.2018 r.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


05 stycznia 2018 r. Dodał Redaktor UG

 

logotypy Rafała

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.

Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino łącznie około 3,1 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 140 m sieci wodociągowej oraz zostało ukończona budowa studni głębinowej nr 2 na ujęciu wody w miejscowości Sychowo.

W grudniu 2017 roku wykonano na terenie gminy Luzino około 420 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz 9 studni betonowych Powyższy zakres prac został wykony w Kębłowie przy ulicy Rolniczej ora Wiśniowej.

Poza tym zostały ukończone prace budowlane związane z budową studni głębinowej nr 2 na ujęciu wody w miejscowości Sychowo. Zakres rzeczowy powyższego zadania obejmował: wykonanie studni wierconej, uzbrojenie odwiertu studni w obudowę wraz z orurowaniem i osprzętem, pompę głębinową wraz z rurociągiem tłocznym oraz w kable zasilające i kable sterowania oraz budowę przyłącza wody surowej oraz budowę przyłącza elektrycznego. Wartość robót wykonania powyższego zakresu zadania to 264 657,34 zł brutto.

Ponadto rozpoczęły się prace budowlane na ujęciach wody w miejscowości Kębłowo i Luzino. Do tej pory została zalana płyta denna pod zbiorniki ujęcia wody w miejscowości Kębłowo i Luzino, został wykonany fundament pod budynek nowobudowanej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kębłowo oraz został wykonany zbiornik wód popłucznych na ujęciu wody w Kębłowie.

W styczniu 2018 roku planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Mickiewicza, Staffa, Reja i Baczyńskiego w Kębłowie oraz przy ulicy Partyzantów i Drzewiarza w miejscowości Luzino.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


12 grudnia 2017 r. Dodał Redaktor UG

logotypy Rafała

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

W dniu 10 grudnia 2017 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Luzinie przy ulicy Mickiewicza 22 odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy Luzino połączone z akcją promocyjną promującą projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  W ramach spotkania informacyjnego mieszkańcy gminy Luzino mogli zasięgnąć informacji na temat stopnia zaawansowania prowadzonych prac budowlanych realizowanych w ramach projektu, występujących trudności dla mieszkańców związanych z wykonywanymi pracami budowlanymi oraz planowanymi zadaniami do realizacji w 2018 roku w ramach dofinansowanego projektu. Poza tym podczas spotkania informacyjnego została przeprowadzona również akcja promocyjna projektu. Dla najmłodszych mieszkańców zostały przygotowane stanowiska, na których to mogli zaprezentować swoje umiejętności plastyczne. Ponadto dla najmłodszych zostały przygotowane upominki w postaci zestawu kredek, notesu oraz balonów.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.

IMG_3633IMG_3610IMG_359630 listopada 2017 r. Dodał Redaktor UG

logotypy Rafała

 

 

 

 

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje, iż od III kwartału  2017 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo i Sychowo. Do tej pory zostało wybudowane około 1,7 km sieci kanalizacji sanitarnej, 58 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości około 0,5 km oraz 64 studnie na sieci kanalizacji sanitarnej. Powyższe prace zostały wykonane przy ulicy Chłopskiej, Brzechwy, Herberta oraz Perłowej w miejscowości Kębłowo. Poza tym wybudowano około 140 m sieci wodociągowej, 1 hydrant i 3 węzły na sieci wodociągowej przy ulicy Chłopskiej w miejscowości Kębłowo. Z kolei w ramach budowy obiektów zaopatrzenia w wodę, wykonano otwór studni głębinowej nr 2 o głębokości 95 m z filtrem PCV o długości 12 m w miejscowości Sychowo. W chwili obecnej trwają dalsze prace związane z budową kanalizacji sanitarnej przy ulicy Drzewiarza i Partyzantów w miejscowości Luzino oraz dalsze prace instalacyjno – montażowe na ujęciu wody w miejscowości Sychowo.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.

12. 2017.10.18 (3)12. 2017.10.18 (2)12. 2017.10.18 (1)


27 listopada 2017 r. Dodał Redaktor UG

 

logotypy Rafała

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmino Luzino informuje, iż została rozstrzygnięta 6 część postępowania przetargowego na roboty budowlane, dotyczące budowy i modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W ramach części 6 postępowania 7.2017 – Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, Luzino i Robakowo, został w dniu 17.10.2017 r. wyłoniony Wykonawca HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.  z siedzibą: ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 3 776 813,40 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 7/6/2017 w dniu 15 listopada 2017 r. na wykonanie w/w zadania.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


22 września 2017 r. Dodał: Redaktor UG

logotypy Rafała

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmino Luzino informuje, iż zostało rozstrzygniętych 5 z 6 części postepowania przetargowego na roboty budowlane, dotyczące budowy i modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W ramach części 1 postępowania 7.2017 – Budowa obiektów zaopatrzenia w wodę, został w dniu 08.08.2017 r. wyłoniony Wykonawca Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy HIRSZ z siedzibą: ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 4 176 156,66 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 7/1/2017 w dniu 04 września 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 2 postępowania 7.2017 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem w miejscowościach Robakowo i Luzino, został w dniu 30.08.2017 r. wyłoniony Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT z siedzibą: ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 4 603 011,02 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 7/2/2017 w dniu 21 września 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 3 postępowania 7.2017 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej, został w dniu 18.08.2017 r. wyłoniony Wykonawca Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: Lider: Kruszywo SP. z o.o. z siedzibą: ul. Długa 4B, 84-223 Linia oraz Partner: Bituminium Sp. z o.o, z siedzibą ul. Długa 4B, 84-223 Linia, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 3 549 165,00 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 7/3/2017 w dniu 04 września 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 4 postępowania 7.2017 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej, został w dniu 11.08.2017 r. wyłoniony Wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DREWA-HYDROINSTAL Sp. zo.o. z siedzibą: ul. Chłopska 20, 84-239 Bolszewo, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 6 765 000,00 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 7/4/2017 w dniu 31 sierpnia 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 5 postępowania 7.2017 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i Luzino, został w dniu 04.08.2017 r. wyłoniony Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 21 398 310,00 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 7/5/2017 w dniu 31 sierpnia 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 6 postępowania 7.2017 – Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, Luzino i Robakowo, ofertę na wykonanie w/w zadania złożyło 6 Wykonawców. W chwili obecnej w ramach powyższej części postępowania przetargowego prowadzone są niezbędne czynności procedury przetargowej związane z badaniem ofert.

Ponadto Gmina Luzino informuje, iż został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na usługę dotyczącą sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W ramach części 1 postępowania nr 14.2017 – Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania „Budowa obiektów zaopatrzenia w wodę”, został w dniu 12.09.2017 r. wyłoniony Wykonawca Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 68 880,00 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 14/I/2017 w dniu 22 września 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 2 postępowania nr 14.2017Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadań: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem w miejscowościach Robakowo i Luzino, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino, budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo, Luzino, budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowościach Kębłowo, Luzino i Robakowo, został w dniu 05.09.2017 r. wyłoniony Wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z siedzibą: ul. Głogowa 9, 80-297 Banino, który zaoferował wykonanie zadania za cenę 219 551,00 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 14/II/2017 w dniu 11 września 2017 r. na wykonanie w/w zadania.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


22 sierpnia 2017 r. Dodał: Redaktor UG

logotypy Rafała„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje iż, w dniu 07 sierpnia 2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na usługę dotyczącą sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W dniu 17 sierpnia 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert na wyżej wymienione zamówienie publiczne. W postępowaniu przetargowym wzięło udział 5 Wykonawców, którzy złożyli na 2 części postępowania przetargowego łącznie 9 ofert. Planowany termin wyłonienia potencjalnych Wykonawców na realizację wyżej wymienionego zamówienia to III kwartał 2017 r.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


27 lipca 2017 r. Dodał: Redaktor UG

 

logotypy Rafała

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje iż, w dniu 25 lipca 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach  przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, związanego z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym wzięło udział 15 Wykonawców, którzy złożyli na 6 części postępowania przetargowego łącznie 33 oferty. Planowany termin wyłonienia potencjalnych Wykonawców na realizację wyżej wymienionego zamówienia to III kwartał 2017 r.

20424548_1457378150994847_1652752779_oProjekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


20 czerwca 2017 r. Dodał: Redaktor UG

Informacja do BG_lipiec 2017 r (004)-page-0


24 marca 2017 r. Dodał: Redaktor UG

 

logotypy Rafała„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino informuje iż, przygotowuje się do przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji  sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W związku powyższym Gmina Luzino przygotowała postępowanie przetargowe na wyżej wymieniony zakres robót objętych projektem. Dokumentacja przetargowa została wysłana do Instytucji Wdrażającej celem poddania się kontroli ex-ante.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


21 lutego 2017 r. Dodał: Redaktor UG

logotypy Rafała „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

Gmina Luzino przygotowuje się do przeprowadzenia procedury przetargowej związanej z budową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. Termin ogłoszenia zamówienia na wyżej wymienione roboty budowlane zaplanowano  na marzec 2017 r. Planowany termin podpisania umów z Wykonawcami na wyżej wymienione zamówienie publiczne ma odbyć się w czerwcu 2017 r. Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z zakresem przedmiotowym projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” zaplanowano na lipiec 2017 r. Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


30 listopada 2016 r. Dodał: Redaktor UG

 

logotypy RafałaMontaż tablic informacyjnych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”

W dniu 22 listopada 2016 roku na terenie gminy Luzino w miejscowościach Kębłowo, Luzino, Sychowo oraz Robakowo zostało dostarczonych i zamontowanych 10 tablic informacyjnych promujących realizację przez Beneficjenta Gminę Luzino projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. Tablice informacyjne zostały zamontowane na stelażu (6 szt.) na terenie gminy Luzino oraz na klej montażowy na obiektach OŚ Luzino, SUW Kębłowo, SUW Luzino oraz SUW Sychowo.

Tablice informacyjne zostały wykonane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

wp_20161122_15_43_02_prowp_20161122_15_27_42_prowp_20161122_14_54_28_prowp_20161122_12_55_46_prowp_20161122_14_08_45_prowp_20161122_13_39_29_prowp_20161122_12_34_03_prowp_20161122_11_43_10_prowp_20161122_11_02_52_pro20161122_103343

[/vc_column][/vc_row]

Filtr nie dostępnypost_type:events