Pasek dekoracyjny

Projekty Unijne

Informacja dotyczącego drugiego etapu Zdalnej Szkoły

 

80 000,00 zł na sprzęt komputerowy dla szkół z terenu Gminy Luzino

Wniosek Gminy Luzino o dofinansowanie w ramach Programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” został rozpatrzony pozytywnie. Dzięki wsparciu do 6 szkół w gminie trafiły 34 sztuki  urządzeń przenośnych wraz z oprogramowaniem systemowym oraz antywirusowym, sprzęt został również ubezpieczony na wypadek uszkodzenia. Szkoły podstawowe rozdysponowały przekazany sprzęt do najbardziej potrzebujących. Urządzenia zostały przekazane na podstawie umów użyczenia, na okres zdalnego nauczania podczas zamknięcia szkół. Łączna wartość projektu wyniosła 89 711,40 zł z czego dofinansowanie otrzymane na realizacje projektu wyniosło 80 000,00 zł

Zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie dla projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce” oraz dla projektu „Instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce”, których wnioski  o dofinansowanie zostaną złożone w ramach konkursu dla działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Do pobrania

  • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Do pobrania
  • Zapytanie ofertowe na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce” oraz dla projektu „Instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce”, których wnioski  o dofinansowanie zostaną złożone w ramach konkursu dla działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 –  Do pobrania
  • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Do pobrania

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020 – Działania 10.3.1 – Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne

Do pobrania: skanowanie00271
Do pobrania: uzupełnienia

Wynik:

doc02235720161122143345_001

„Budowa i modernizacja sieci wodociągowych oraz ujęć wody na terenie Gminy Luzino”

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy projektu obejmował rozbudowę Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Luzino, budowę odcinka sieci wodociągowej pod ul. Ofiar Stutthofu pomiędzy ul. Koralową i Ofiar Grudnia 70 w Luzinie oraz wykonanie obudowy studni nr 3 na terenie ujęć wody Kębłowo i Luzino II.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 743 787,95 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 708 856,00 zł.

„Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Luzino”

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO Ryby).

Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę stawu i małej architektury: montaż ławek i koszy na śmieci, wykonanie robót ziemnych oraz budowę alejek – chodników, wykonanie instalacji i sieci elektrycznych poprzez montaż oprawy oświetleniowej oraz  wykonanie zieleni, tj. nasadzenie drzew, krzewów, bylin, ziół, traw oraz cebul.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 194 264,89 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 825 305,00 zł.

„Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino – Etap II”

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup 65 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem  oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 65 gospodarstw domowych, zakup 63 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 5 drukarek i 1 serwera do 14 jednostek podległych (szkoły podstawowe, biblioteka i jej filie, GOK, GOSRiT oraz świetlice wiejskie). Poza tym 7 jednostek (świetlic wiejskich)  uzyskało dostęp do szerokopasmowego Internetu. Ponadto w ramach szkolenia zostały przeprowadzone szkolenia dla Beneficjentów Ostatecznych z obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 748 486,57 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 748 486,57 zł.

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Luzino”

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wybudowanie 5 placów zabaw, dostosowania pomieszczeń w szkołach podstawowych poprzez modernizację toalet i łazienek, wyposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych poprzez zakup wyposażenia kuchni i utrzymania czystości, mebli i wyposażenia wypoczynkowego, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych oraz wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oraz zakup sprzętu ICT.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 045 953,16 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 1 045 953,16 zł.

Uporządkowanie infrastruktury publicznej w miejscowości Luzino

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę chodnika w pasie drogowym ulicy Robakowskiej o długości 424 mb. oraz budowę chodnika w pasie drogowym ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego o długości 276 mb.

Całkowita wartość projektu wyniosła 237 285,31 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 96 457,00 zł.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę ciągu pieszego w miejscowości Luzino przy ulicy Lipowej

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  (PO Ryby).

Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę chodnika w pasie drogowym ulicy Lipowej o długości 520 mb.

Całkowita wartość projektu wyniosła  155 140,80 zł. Wartość dofinansowania wyniosła  101 151,53 zł.

Wykonanie dojazdu, parkingu i ciągu pieszo-jezdnego obsługującego zespół boisk Orlik i centrum wsi Luzino w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej w miejscowości Luzino

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  (PO Ryby).

Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie nawierzchni dojazdu i parkingu o łącznej powierzchni 1056,2 m2 oraz nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego o łącznej powierzchni 57,6 m2.

Całkowita wartość projektu wyniosła  120 671,00 zł. Wartość dofinansowania wyniosła  83 390,52 zł.

Modernizacja infrastruktury drogowej na potrzeby funkcjonowania Izby Regionalnej w miejscowości Luzino

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy projektu obejmował utwardzenie działki budowlanej nr 730/2 wraz z wymianą konstrukcji nawierzchni istniejącego zjazdu na drogę powiatową nr 1451G.

Całkowita wartość projektu wyniosła  120 823,85 zł. Wartość dofinansowania wyniosła  74 960,00 zł.

Remont nawierzchni płyty boiska sportowego w Kębłowie

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zakres rzeczowy projektu remont nawierzchni płyty boiska sportowego w Kębłowie poprzez wykonanie kompletnej nawierzchni poliuretanowej.

Całkowita wartość projektu wyniosła  58 666,08 zł. Wartość dofinansowania wyniosła  24 802,00 zł.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Luzino – opracowanie dokumentacji

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zakres rzeczowy projektu obejmował opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę sieci wodociągowej oraz budowę obiektów zaopatrzenia w wodę na terenie Aglomeracji Luzino.

Całkowita wartość projektu wyniosła  978 465,00 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 676 175,00 zł.

Rozbudowa szkoły w Sychowie o pomieszczenia dydaktyczne i salę gimnastyczną

Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w ramach osi priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.

Celem projektu „Rozbudowa szkoły w Sychowie o pomieszczenia dydaktyczne i salę gimnastyczną” było rozszerzenie oferty sportowej i edukacyjnej w Gminie Luzino. Przedmiotem projektu była budowa sali gimnastycznej z zapleczem i pomieszczeniami dydaktycznymi oraz zagospodarowanie terenu poprzez budowę parkingu i utwardzenie ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Sychowie. W wyniku realizacji projektu powstał obiekt o łącznej powierzchni całkowitej 936,45 m2. Wartość projektu wyniosła 3 052 157,91 zł, dofinansowanie z EFRR 2 035 333,03 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce

Projekt został dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu była poprawa dostępności do miejsc kultury dla mieszkańców gminy Luzino poprzez budowę świetlicy w Dąbrówce. Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy uzyskali miejsce do spotkań, organizacji imprez kulturalnych zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Wartość projektu to 719 931,43 zł, a  dofinansowanie wyniosło 440 639 zł.

Świetlica wiejska w Dąbrówce

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Luzinie

Projekt został dofinansowany z EFRR w wysokości 5 214 528,21 zł, przy wartości projektu 10 410 338,58 zł.

Założeniem projektu była poprawa stanu środowiska oraz standardu życia mieszkańców gminy Luzino poprzez dostęp do podstawowej infrastruktury ochrony środowiska. Przedmiotem projektu była rozbudowa oczyszczalni polegająca na zwiększeniu jej przepustowości z BZT 205[kg/d] do 780[kg/d], dobudowa nowej oczyszczalni o wielkości 575[kg/dO2] ~ 9600 RLM oraz budowa nowego ciągu przeróbki osadów.

Oczyszczalnia ścieków w Luzinie


logotypy termomodernizacja

,,Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na  energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Luzino”,

Gmina Luzino informuje, że przystąpiła do realizacji inwestycji pt. ,,Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na  energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Luzino”, dla której otrzymała dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4. Redukcja emisji współfinasowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Luzino, poprzez wykonanie dostawy opraw wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi, polegającej na zainstalowaniu opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED, na wybranych, istniejących konstrukcjach wsporczych linii energetycznych i słupach oświetleniowych sieci kablowej.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności demontaż istniejących i montaż w miejsce zdemontowanych, opraw LED w ilości 851 szt. w poszczególnych miejscowościach:

 

Miejscowość Ilość opraw [szt.]
Barłomino (wieś) 34
Charwatynia (osada) 19
Dąbrówka (wieś) 8
Kębłowo (wieś) 191
Kochanowo (wieś) 32
Luzino 416
Milwino (wieś) 15
Milwińska Huta 8
Robakowo (wieś) 33
Sychowo (wieś) 18
Tępcz (wieś) 10
Wyszecino (wieś) 35
Zelewo (wieś) 22
Zielnowo (wieś) 10
Razem 851

Filtr nie dostępnypost_type:events