Pasek dekoracyjny

POIiŚ 2014-2020

 

 

 

 

 

OPIS PROJEKTU

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” realizowany jest w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowanie sieci wodociągowej, wybudowanie ujęć wody (studni głębinowych), wsparcie Stacji Uzdatnia Wody w Kębłowie oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiekty SUW Luzino, SUW Kębłowo oraz OŚ Luzino. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty efekt rzeczowy projektu w postaci wybudowania kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 54,21 km, przebudowania sieci wodociągowej o łącznej długości 17,38 km, wybudowania 4 ujęć wody (studni głębinowych) w miejscowości Luzino, Kębłowo oraz Sychowo oraz wsparta zostanie jedna Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Kębłowo. Poza tym w wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty również efekt ekologiczny w postaci przyłączenia nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej w ilości 4800 RLM oraz po zakończeniu projektu zostanie uzdatnionej 140 000 m3/rok. Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.


Dnia 22 września 2016 r.,  w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer podpisał umowę dot. dofinansowania realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Luzino” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowane 54,21 km kanalizacji sanitarnej, przebudowane 17,38 km sieci wodociągowej oraz przebudowane zostaną 3 ujęcia wody: w Sychowie, w Kębłowie oraz 2  w Luzinie.

Gmina Luzino otrzymała na ten cel 32 333 221,56 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 62 280 598,07 zł.  Początek robót budowlanych zaplanowano na maj 2017 r., zaś zakończenie inwestycji na czerwiec 2019 r.


PROMOCJA PROJEKTU


Spoty promocyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia dokumentujące zakup tablic informacyjnych oraz przeprowadzone akcje promocyjno – informacyjne wśród mieszkańców 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BUDOWA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AKTUALNOŚCI


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI


 

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer