Pasek dekoracyjny

Kontakt

Urząd Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

 

Kancelaria Urzędu: (58) 678-20-68

Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer
e-mail:
wojt@luzino.pl
Sekretariat Wójta Gminy: (58) 678 – 20-68, wew. 31

Zastępca Wójta Gminy Luzino
Sekretarz Gminy Luzino
Marzena Meyer
: (58) 678-20-68, wew. 36
e-mail: sekretarz@luzino.pl

Skarbnik Gminy Luzino
Krystyna Skowrońska:
(58) 678-20-68, wew. 35
e-mail: skarbnik@luzino.eu

REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik Referatu Organizacyjnego – Mirosława Kąkol, wew. 31
e-mail: sekretariat@luzino.pl

Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych – Mirosława Kąkol, wew. 31
Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej – Klaudia Szczypior, Monika Budek, wew. 44
Stanowisko ds.  obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, bhp i ochrony przeciwpożarowej – Alicja Hinz, wew. 42
Stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy – Anna Kotłowska, wew. 48  oraz Beata Noculak, wew. 48
Stanowisko ds. promocji i informacji publicznej – Marlena Wilkowska, wew. 42
Stanowisko ds. zadań oświatowych (dotacja przedszkolna, dowóz uczniów do szkół i sprawy oświatowe) – Aleksandra Kołacz, wew. 51
Stanowisko ds. zadań oświatowych (stypendia socjalne, obowiązek nauki, dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników) – Sylwia Funk, wew. 51
Stanowisko ds. kadr pracowników oświaty – Hanna Elas, wew. 45
Archiwista – Marta Kuske, wew. 23

REFERAT FINANSOWY
Skarbnik Gminy Luzino – Krystyna Skowrońska, wew. 35
e-mail: skarbnik@luzino.eu

Stanowisko ds. obsługi finansowo- księgowej Budżetu Gminy, Urzędu Gminy i Funduszy Sołeckich – Agnieszka Stefaniak,  Emilia Leśnik-Siuta, wew. 32 oraz Mirosława Fleming, wew. 26
Stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – Natalia Kunz, wew.38
Stanowisko ds. wymiaru podatku od środków transportowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, księgowość podatkowa, windykacja podatków i opłat – Bożena Krauze, wew. 76
Stanowisko ds. naliczania i windykacji należności z tytułu użytkowania wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi gminnych w wodę, odprowadzania ścieków oraz ewidencji – Alicja Młyńska, wew. 37
Stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czynszów mieszkaniowych w zakresie mieszkań komunalnych – Anna Schulz, wew. 22

Główny księgowy placówek oświatowych – Maria Bemka, wew. 46
Stanowisko ds. kadr i płac pracowników oświaty – Katarzyna Szyplak, wew. 45
Stanowisko ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych – Alicja Tetzlaff, wew. 45
Stanowisko ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych – Żaneta Lebiecka, wew. 46

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Irena Labuda, wew. 40
e-mail: usc@luzino.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności – Iwona Kreft, wew. 41
Stanowisko ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych – Władysława Gelińska, wew. 41
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – Irena Stasiak, wew. 52
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, spraw ochrony zdrowia – Ewa Waga, wew. 41

REFARAT INWESTYCYJNO – EKSPLOATACYJNY
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Eksploatacyjnego – Kazimierz Hinc, wew. 50
e-mail: inwestycje@luzino.pl

Stanowisko ds. wodociągów i kanalizacji – Szymon Meyer, wew. 59
Stanowisko ds. zamówień publicznych – Marlena Górska, wew. 59
Stanowisko ds. zamówień publicznych – Aurelia Wolska, wew. 59
Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych – Paulina Płotka, wew. 49
Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych, gospodarki wodno – ściekowej – Bożena Krausa, wew. 49
Stanowisko ds. obsługi beneficjentów programu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino” – Damian Rozenkranc, pozyskiwanie środków unijnych wew. 49

REFERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska – Renata Lisius, wew. 53
e-mail: zpnos@luzino.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska – Agnieszka Kafel, Wojciech Machnikowski, wew. 54
Stanowisko ds. zagospodarowania i planowania przestrzennego, wstępne projekty podziału – Bożena Adamus, wew. 55
Stanowisko ds. planowania przestrzennego, ochrona środowiska – Michał Szymanowski (w zakresie drzew) wew. 56
Stanowisko ds. numeracji porządkowej nieruchomości – Dorota Benke, wew. 54
Stanowisko ds. geodezyjnych – Iwona Jaśkowska, wew. 56
Stanowisko do obsługi programu „Czyste Powietrze” – Wojciech Machnikowski, wew. 47

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – Tadeusz Klein, wew. 34
e-mail: komunalny@luzino.pl 

Stanowisko ds. dróg – Agnieszka Stenka, wew. 69
Stanowisko ds. obiektów komunalnych – Anita Miotk, wew. 69
Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi – Aleksandra Radka, wew. 78
Koordynator akcji „Zima na drogach” – Tadeusz Klein, wew. 34

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Irena Labuda, wew. 40
Z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Iwona Kreft, wew. 41

REDAKTOR STRONY
Marlena Wilkowska
tel. 58 678 20 68, wew. 42
e-mail: promocja@luzino.eu

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer