Pasek dekoracyjny

O Gminie

Wójt Gminy Luzino
Jarosław Piotr Wejer
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino
I piętro, pokój nr 9

Wójt Gminy Luzino przyjmuje interesantów w poniedziałki od 14.30 do 15.00 oraz w środy od 9.00 do 11.30, w innym terminie po uzgodnieniu z Sekretariatem.
Jarosław Piotr Wejer jest Wójtem Gminy Luzino od 1992 r.  Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. W latach 1990-1992 był Sekretarzem Gminy Luzino, zaś w kadencjach 1990-1994, 1994-1998 oraz 1998-2002 był również radnym Gminy Luzino. Jako doświadczony samorządowiec w trakcie pełnienia swojej funkcji realizuje wiele cennych i istotnych dla gminy inwestycji, m.in. w zakresie oświaty, infrastruktury drogowej czy ochrony środowiska, a także kultury. Na ich realizację z powodzeniem pozyskuje środki z funduszy europejskich.

Jarosław Piotr Wejer wykonując swoją pracę traktuje Gminę Luzino jako szczególne miejsce na ziemi. Od 1992 r. podejmuje wiele trafnych decyzji, których odzwierciedleniem są inwestycje służące mieszkańcom Gminy Luzino.

Jarosław Piotr Wejer jest ojcem trzech, dorosłych córek – Moniki, Emilii i Alicji oraz mężem Ireny Bożeny. Wójt, wspólnie z rodziną wolne chwile spędza jeżdżąc na rowerze, co jest jego hobby.
Do kompetencji Wójta jako kierownika Urzędu należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 4. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 5. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 6. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 7. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 8. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 9. upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 10. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Z-ca wójta Gminy Luzino
Sekretarz Gminy Luzino

Marzena Meyer
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino
I piętro, pokój nr 11
tel.: (58) 678-20-68, wew. 36
e-mail: sekretarz@luzino.pl

Zastępca Wójta Gminy Luzino przyjmuje interesantów w godzinach pracy urzędu.

Zastępca Wójta wykonuje obowiązki Wójta w czasie jego nieobecności.
Sekretarz Gminy wykonuje funkcję kierownika administracyjnego Urzędu Gminy  i do jego zadań należy w szczególności:

 1. opracowywanie zakresu czynności dla poszczególnych stanowisk, w oparciu o projekty sporządzone przez bezpośrednich przełożonych,
 2. informowanie Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych,
 3. przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzania pracownikom określonych nowych czynności do wykonania,
 4. nadzorowanie czasu pracy pracowników Urzędu,
 5. prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu,
 6. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr Urzędu,
 7. prezentowanie nowoprzyjętych pracowników,
 8. dbanie o wygląd budynków Urzędu i ich otoczenie,
 9. nadzorowanie właściwe wydawanych pieniędzy na materiały biurowe,
 10. planowanie kosztów utrzymania Urzędu i rozliczanie się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie,
 11. koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 12. wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa Wójta.
 13. organizowanie „biblioteki” Urzędu i dbanie o stałe uzupełnianie jej zbiorów w tym głównie aktów normatywnych,
 14. prowadzenie rejestrów zgłoszonych skarg i wniosków oraz dokumentacji ich załatwienia,
 15. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy referatami i pracownikami,
 16. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.

Skarbnik Gminy Luzino
Krystyna Skowrońska
ul.
Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino
parter, pokój nr 7
tel.: (58) (58) 678-20-68, wew. 35
e-mail: skarbnik@luzino.pl

Skarbnik Gminy Luzino przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu.

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 1. realizacja budżetu Gminy,
 2. bezpośrednie kierowanie pracą Referatu Finansowego,
 3. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 5. przygotowywanie projektów budżetu Gminy,
 6. dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji,
 7. dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowywanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych,
 8. zapewnienie ochrony mienia komunalnego będącego w dyspozycji Gminy (ubezpieczenia),
 9. prowadzenie rejestru umów i zleceń oraz nadzorowanie prawidłowej ich realizacji w zakresie finansowym,
 10. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
 11. sporządzanie bilansu budżetu Gminy,
 12. prowadzenie rozliczeń z sołectwami,
 13. przedstawianie propozycji w sprawie tworzenia budżetów sołectw w ramach budżetu Gminy oraz udzielanie pełnych informacji i pomocy w planowaniu budżetu przez sołectwa,
 14. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.

HERB GMINY LUZINO

herb luzino

Dnia 11 kwietnia 1992 r. Radni Gminy Luzino zatwierdzili uchwałę Nr XIX/124/92 w sprawie ustalenia herbu gminy Luzino. Zgodnie ze Statutem Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 r. Herb Gminy przedstawia tarczę podzieloną na dwa równe pola linią pionową. Lewa strona tarczy – na żółtym tle przedstawia wizerunek połowy gryfa w kolorze czarnym. Prawa strona tarczy – na niebieskim tle przedstawia wizerunek św. Wawrzyńca z aureolą i kratą w ręku, który jest odziany w białą długą szatę z czerwonym ornatem diakona.

Herb Gminy może być używany w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek. Prawo do używania Herbu Gminy przysługuje:

 1. organom Gminy,
 2. jednostkom organizacyjnym Gminy,
 3. pracownikom samorządu terytorialnego i radnym w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu,
 4. osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej,
 5. osobom fizycznym i prawnym będącym podmiotami gospodarczymi,
 6. innym podmiotom.

Wójt może zakazać używania Herbu Gminy, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje go w sposób niezapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes Gminy na szkodę.

 

LOGO I HASŁO PROMOCYJNE GMINY LUZINO

Dnia 8 czerwca 2015 r. Komisja Konkursowa w składzie: Jarosław Wejer, Bartłomiej Formela, Małgorzata Kaliszewska oraz Marian Mielewczyk zadecydowała o tym, że konkurs na stworzenie loga i hasła promocyjnego wygrała Pani Jagoda Niemczyk z Gdańska, która otrzymała nagrodę finansową w wysokości 2500 zł. Nagroda została wręczona podczas uroczystej sesji Rady Gminy Luzino z okazji 25-lecia Samorządu.

Konkurs na stworzenie loga i hasła promocyjnego został ogłoszony 6 maja 2015 r. i trwał do 29 maja 2015 r. Jego głównym założeniem było zaprojektowanie loga, i hasła promocyjnego w celach promocyjnych, identyfikacyjnych i korespondencyjnych Gminy Luzino. Od 1 licpa 2015 r. do 7 lipca 2015 r. na Fanpage’u Gminy Luzino na Facebooku trwało głosowanie Internautów, którzy współdecydowali o wyborze loga. Komisja Konkursowa oceniając prace wzięła pod wzgląd te, które w głosowaniu Internautów zajęły pierwsze trzy miejsca.

Logo swoją formą odwołuje się do nowoczesnej Ziemi Kaszubskiej. Przedstawia ono daleki widok w głąb Kaszub, ukazujący ich powiązanie z morzem, jednak z zaznaczeniem, że ziemia na której znajduje się Gmina Luzino nie znajduje się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Nowoczesność wyrażona jest przez dynamikę kompozycji, która ma na celu odniesienie do dobrze rozwijającego się regionu oraz „grę” wzorem kaszubskim, który finalnie przybiera współczesny kształt, nadal przywołując skojarzenie z kwiatem, który był formą wyjściową. Kolorystyka loga również nie pozostaje w oderwaniu od tradycji kaszubskich, z którymi Gmina Luzino jest silnie związana. Kolory zainspirowane są barwami wykorzystywanymi w hafcie kaszubskim, a w logo mają dodatkowe znaczenia: pola, lasy, niebo, słońce. Logo nie odnosi się jedynie do jednej miejscowości znajdującej się na terenie Gminy Luzino, stąd też jego uniwersalny charakter, niewskazujący konkretnego miejsca na terenie gminy, bogatej w liczne legendy i prawdziwe historie.

Hasło promocyjne, związane z inspiracją logo (kwiatem, wzorem kaszubskim) służy scharakteryzowaniu Gminy Luzino jako miejsca o głęboko sięgającej tradycji, nierozerwalnie związanym z regionem i będącym jego ozdobą. Znajduje się w nim odniesienie do bliskości z naturą. Charakteryzuje Gminę Luzino jako miejsce będące w „rozkwicie” wieloaspektowo.

Gmina Luzino położona jest w północnej części województwa pomorskiego, wchodzi w skład powiatu wejherowskiego zajmując powierzchnię 112 km 2 na terenie trzech jednostek fizyczno – geograficznych: Pobrzeża Bałtyckiego, pojezierza kaszubskiego i Pradoliny Łeby-Redy.

Przez teren gminy przepływają rzeki: Reda i Łeba, (w północno-zachodniej części gminy), Bolszewka, pierwotnie zwana Luzińską Strugą ( w środkowo- wschodniej części gminy), Gościna ( w północno- wschodniej części gminy).

Gminę charakteryzuje urozmaicona rzeźba terenu z licznymi nizinami, dolinami, wzniesieniami. Najwyższe wzniesienie znajduje się w Milwinie – 201 m n. p. m., a najniższy punkt w Zelewie i charakteryzuje się wysokością 35 m n. p. m.

Prawie połowę powierzchni stanowią lasy sosnowe i bukowe z obszarami objętymi ochroną przyrody, takim jak Robakowski Moczar i Torfowisko w Zielonym Dworze – torfowiska przejściowe, Luziński Moczar – zbiorowiska torfowiskowe i mszarne, Źródła Jadwigi i Stara Łąka – wilgotne łąki z rzadkimi gatunkami roślin bagiennych, Bielawa – wilgotna łąka torfowiska z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, Wołowe Uroczysko – bór bagienny. W gminie znajdują się liczne pomniki przyrody nieżywionej – głazy narzutowe. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 6 Gdańsk – Szczecin, będąca jednocześnie międzynarodową trasą E-28 Gdańsk – Berlin oraz linia kolejowa Gdańsk – Stargard Szczeciński.

W skład gminy wchodzi 12 miejscowości sołeckich: Barłomino, Dąbrówka, Kębłowo, Kochanowo, Luzino, Milwino, Sychowo, Tępcz, Wyszecino, Zelewo i Zielnowo. Łącznie gminę Luzino zamieszkuje 15 027 mieszkańców. Gmina charakteryzuje się dużym przyrostem ludności, spowodowanym dodatnią migracją ludzi z większych miast poszukujących przyrostem ludności, spowodowanym dodatnia migracją ludzi z większych miast poszukujących ciszy, spokoju oraz dobrej komunikacji z miejscem pracy i szkołą.

Siedzibą władz gminy jest wieś Luzino, która zarazem jest jedną z największych wsi o charakterze małomiasteczkowym, w województwie pomorskim. Znajduje się w czołówce pod względem liczby mieszkańców w Polsce – 7299.

Pierwsze ślady osadnictwa w Luzinie i okolicach pochodzą z epoki kamienia i brązu oraz okresu wpływów kultury rzymskiej i łużyckiej, a ostatnie z wczesnego i późnego średniowiecza (VII w. p.n.e.). Wszystkie informacje o osadnictwie zostały potwierdzone przez badania archeologów i opisane. Przebadanych zostały 27 stanowisk i stwierdzono obecność: 23 cmentarzysk, 12 osad, 21 punktów osadniczych, 140 śladów osadniczych oraz skarbu monet i grodziska z IX w. n.e.

Na terenie gminy funkcjonują punkty gastronomiczne, hotel i urokliwe gospodarstwa agroturystyczne oraz pokoje gościnne pod całoroczny wynajem.

Poprzez działalność regionalnego teatru dramatycznego, Zespołu „Luzińskie Dzwoneczki”, kół gospodyń wiejskich w gminie tradycja przeplata się ze współczesnością. Odbywający się od 13 lat pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë” spowodował nominację Luzina na „Stolicę Kaszubskiej Piosenki”. Co roku orgaznizowane się liczne imprezy plenerowe nawiązujące do dawnych obrzędów kaszubskich, m.in. sobótki i dożynki (odbywające się zawsze w  ostatnią niedzielę sierpnia) z najbardziej widowiskowym przejazdem korowodu ulicami Luzina.

Opłaty skarbowe należy wpłacać na konto: 05 8349 0002 0012 8818 2000 0100 BS Krokowa o/Luzino .
W celu zapoznania się z zakresem czynności urzędowych podlegających opłacie oraz jej wysokością prosimy o zapoznanie z tekstem poniższej ustawy.

Filtr nie dostępnypost_type:events