Pasek dekoracyjny

Informacje dla przedsiębiorców

Informacja – pomoc dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19.

Rada Gminy Luzino na sesji w dniu 30 kwietnia 2020 r. w związku z trwającą epidemią COVID-19, w ramach wsparcia przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wywołanych epidemią, korzystając z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695)   podjęła następujące uchwały:

 • nr XVI/238/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, treść uchwały;
 • nr XVI/239/2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, treść uchwały;
 • nr XVI/240/2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Luzino lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. treść uchwały;

Wobec powyższego:

 • zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od nieruchomości, których działalność gospodarcza została ograniczona na mocy przepisów szczególnych dotyczących ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 25% w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  Zwolnienie dotyczy:
 1. II raty podatku od nieruchomości za rok 2020 – w przypadku osób fizycznych,
 2. IV, V i VI raty podatku od nieruchomości za rok 2020 – w przypadku osób prawnych.

Przedsiębiorcy, spełniający kryteria określone uchwałą nr XVI/238/2020 i zainteresowani tą formą pomocy są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 1. korektę informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w której wykazuje się zwolnienie z podatku – dotyczy osób fizycznych,
  Formularz IN-1 dla osób fizycznych dot. złożenia korekty informacji
  ,
  • załącznik nr 1 do formularza IN-1,
  załącznik nr 2 do formularza IN-1,
  załącznik nr 3 do formularza IN-1; 
 2. korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, w której wykazuje się zwolnienie – dotyczy osób prawnych,
  Formularz DN-1 dla osób prawnych dot. złożenia korekty deklaracji,
  • ZDN-1 załącznik nr 1 do deklaracji,
  ZDN-2 załącznik nr 2 do deklaracji;
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne COVID-19,
  •1C.Formularz pomoc publiczna – zwolnienie z podatku,
  •1D. Formularz pomoc publiczna – zwolnienie z podatku;
 4. oświadczenie o wielkości pogorszenia płynności finansowej.
  •1E. Oświadczenie – pogorszenie płynności finansowej,
  •1F. Oświadczenie – pogorszenie płynności finansowej.
 • przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu o co najmniej 25% w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, przedłuża się do 30 września 2020 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości. Przedłużenie dotyczy:
 1. płatności II raty podatku od nieruchomości za rok 2020 – w przypadku osób fizycznych,
 2. płatności V i VI raty podatku od nieruchomości za rok 2020 – w przypadku osób prawnych.

Przedsiębiorcy, spełniający kryteria określone uchwałą nr XVI/239/2020 i zainteresowani tą formą pomocy są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne COVID-19,
  2A. Formularz pomoc publiczna – przedłużenie terminu płatności,
  2B. Formularz pomoc publiczna – przedłużenie terminu płatności;
 2. oświadczenie o wielkości pogorszenia płynności finansowej.
  2C. Oświadczenie – pogorszenie płynności finansowej,
  2D. Oświadczenie – pogorszenie płynności finansowej;
 • odstępuje się od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Luzino i jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Pomoc obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą i dotyczy należności pieniężnych z tytułu oddania gminnych nieruchomości i lokali użytkowych w najem, dzierżawę lub użytkowanie za okres od 16 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych obejmuje wyłącznie czynsz oraz odsetki z tytułu przekroczenia terminów płatności.

Przedsiębiorcy, spełniający kryteria określone uchwałą nr XVI/240/2020 i zainteresowani tą formą pomocy są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne COVID-19,
  3A. Formularz pomoc publiczna – odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych,
  •3B. Formularz pomoc publiczna – odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych (2);
 2. oświadczenie o zakazie/ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o ponoszeniu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, mających bezpośredni wpływ na płynność finansową prowadzonego przedsiębiorstwa,
  •3C. Oświadczenie – ponoszenie negatywnych konsekwencji,
  •3D. Oświadczenie – ponoszenie negatywnych konsekwencji;
 3. oświadczenie o wielkości pogorszenia płynności finansowej.
  •3E. Oświadczenie – pogorszenie płynności finansowej,
  •3F. Oświadczenie – pogorszenie płynności finansowej.

 

Filtr nie dostępnypost_type:events

Newsletter

Zapisz się do Newslettera poinformujemy Cię o nadchodzących wydarzeniach

Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino – kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ePUAP logotyp

 

 

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

 1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer