Pasek dekoracyjny

Raport o stanie Gminy Luzino za rok 2018. Debata nad raportem – 26.06.2019 r.

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Luzino zobowiązany przedstawić Radzie Gminy Luzino raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Na  sesji, zaplanowanej na dzień 26 czerwca 2019 r., zostanie przeprowadzona debata nad przedstawionym przez Wójta Gminy raportem o stanie gminy. W debacie nad raportem uczestniczą radni oraz mogą uczestniczyć  mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy, do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.30 w Biurze Rady Gminy Luzino (budynek urzędu gminy przy ul. 10 Marca 11), pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy, zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 

Raport o stanie Gminy Luzino – do pobrania

Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem

Filtr nie dostępnypost_type:events