Pasek dekoracyjny

Nie bądźmy obojętni wobec osób samotnych

Wójt Gminy Luzino informuje, że na terenie Gminy prowadzona jest przez służby socjalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – akcja mająca na celu zabezpieczenie osób starszych, samotnych, samotnie zamieszkałych i bezdomnych przed okresem zimowym.

Działania polegają na sprawdzeniu sytuacji bytowej wymienionych osób, w tym ich zabezpieczenia w opał na zimę, żywność oraz odpowiednią odzież. W przypadku zdiagnozowania potrzeb udzielana jest natychmiastowa pomoc.

Mając powyższe na względzie apeluje się do mieszkańców Gminy, aby w przypadku posiadania wiedzy o trudnej sytuacji bytowej ww. osób  – zgłaszali sprawę do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie.

Telefony kontaktowe:

(58) 678-20-68 wew. 60

(58) 678-20-68 wew. 61

(58) 678-20-68 wew. 62

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.06.2020 r.), do dnia 15 lipca 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer