Pasek dekoracyjny

Rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Od 06 kwietnia do 24 kwietnia 2017 r. potrwa rekrutacja do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie oraz do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: Luzinie, Kębłowie, Sychowie Barłominie i Wyszecinie oraz do klas pierwszych szkół podstawowych (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły).

Wnioski w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać  do dyrektora wybranej placówki oświatowej tj. do przedszkola, szkoły,  w godzinach pracy sekretariatu  tych placówek.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, o których mowa na wstępie brane są pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, prowadzony jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone Uchwałą Nr XXVII/284/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino.

Natomiast w przypadku rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych, o których mowa na wstępie, dla kandydatów spoza obwodu szkoły, obowiązują kryteria ustanowione Uchwałą Nr  XXVII/285/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Jednocześnie przypomina się, iż rodzice (opiekunowie prawni) zainteresowani 5-oma godzinami bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, czy też w innej placówce wychowania przedszkolnego, a każdą następną godziną płatną za 1,00zł (na chwilę obecną) muszą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego bądź do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Luzino. W związku z tym, w okresie od 06 kwietnia do 24 kwietnia 2017 r.  muszą złożyć wniosek o przyjęcie do jednej z wymienionych  publicznych placówek wychowania przedszkolnego. 

 1. Zarządzenie Nr 14C/2017 Wójta Gminy Luzino z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie oraz do klas I szkół podstawowych w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) –do pobrania
  Załącznik do Zarządzenia – do pobrania
 1. Uchwała Nr XXVII/284/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino – do pobrania
 1. Uchwała Nr XXVII/285/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzin, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – do pobraniaDruki do pobrania:
 •  Załącznik Nr 1 – wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej – do pobrania
 • Załącznik Nr 2 – wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej – do pobrania
 • Załącznik Nr 3 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – do pobrania
 • Załącznik Nr 4 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu – do pobrania
 • Załącznik Nr 5 – oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej – do pobrania
 • Załącznik Nr 6 – oświadczenie o miejscu zamieszkiwania kandydata- do pobrania
 • Załącznik Nr 7 – oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego bądź studiowaniu w trybie stacjonarnym – do pobrania
 • Załącznik Nr 8 – oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny – do pobrania
 • Załącznik Nr 9 – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola – do pobrania
 • Załącznik Nr 10 – oświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkoły – do pobrania
 • Załącznik Nr 11 – oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych w obwodzie szkoły, wspierających w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi – do pobrania
 • Załącznik Nr 12 – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej – do pobrania

Formularze druków dostępne są również w kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu  11, a także w szkołach na terenie gminy i przedszkolu.