Pasek dekoracyjny

Rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Od 05 marca do 4 kwietnia 2018 r. potrwa rekrutacja do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie oraz do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: nr 1 w Luzinie, w Kębłowie, Sychowie Barłominie i Wyszecinie oraz do klas pierwszych szkół podstawowych (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły).

Wnioski w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać  do dyrektora wybranej placówki oświatowej tj. do przedszkola, szkoły,  w godzinach pracy sekretariatu  tych placówek.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, o których mowa na wstępie brane są pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, prowadzony jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone Uchwałą Nr XXVII/284/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino.

Natomiast w przypadku rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych, o których mowa na wstępie, dla kandydatów spoza obwodu szkoły, obowiązują kryteria ustanowione Uchwałą Nr  XXVII/285/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Jednocześnie przypomina się, iż rodzice (opiekunowie prawni) zainteresowani 5-oma godzinami bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, czy też w innej placówce wychowania przedszkolnego, a każdą następną godziną płatną za 1,00zł (na chwilę obecną) muszą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego bądź do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Luzino. W związku z tym, w okresie od 05 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r.  muszą złożyć wniosek o przyjęcie do jednej z wymienionych  publicznych placówek wychowania przedszkolnego.

Zarządzenie Nr 3A/2018 Wójta Gminy Luzino z dnia 24 stycznia 2018 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: nr 1 w Luzinie, w Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie oraz do klas I szkół podstawowych Nr 1 w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) – do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia (Harmonogram czynności) – do pobrania

Zarządzenie Nr 3B / 2018 Wójta Gminy Luzino z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: Nr 1 w Luzinie, w Kębłowie, Sychowie, Barłominie, Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem), a także wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej, w której ustalono obwód (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie), dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino.  – do pobrania

Druki do pobrania:

Załącznik Nr 1 – wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 – do pobrania

Załącznik Nr 2 – wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2018/2019 (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem) do pobrania

Załącznik Nr 3 – zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód w roku szkolnym 2018/2019 (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie) do pobrania

Zarządzenie Nr 3C / 2018 Wójta Gminy Luzino z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: Nr 1 w Luzinie, w Kębłowie, Sychowie Barłominie, Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino – do pobrania

Załącznik Nr 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – do pobrania

Załącznik Nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata  – do pobrania

Załącznik Nr 3 – oświadczenie o kontynuacji edukacji – do pobrania

Załącznik Nr 4 – oświadczenie o zamieszkiwaniu – do pobrania

Załącznik Nr 5 – oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego bądź studiowaniu w trybie stacjonarnym – do pobrania

Załącznik Nr 6 – oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny – do pobrania

Załącznik Nr 7 – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola – do pobrania

Załącznik Nr 8 – oświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkoły – do pobrania

Załącznik Nr 9 – oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych w obwodzie szkoły, wspierających w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi – do pobrania

Załącznik Nr 10 – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej – do pobrania

Formularze druków dostępne są również w kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu  11, a także w szkołach na terenie gminy i przedszkolu.