Pasek dekoracyjny

Rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Od 4 marca do 3 kwietnia 2020 r. potrwa rekrutacja do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie oraz do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: nr 1 w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie oraz do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Luzino (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły).

Wnioski w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać  do dyrektora wybranej placówki oświatowej tj. do przedszkola, szkoły,  w godzinach pracy sekretariatu  tych placówek.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, o których mowa na wstępie brane są pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, prowadzony jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone  uchwałą nr XXVII/284/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino.

Natomiast w przypadku rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych, o których mowa na wstępie, dla kandydatów spoza obwodu szkoły, obowiązują kryteria ustanowione uchwałą nr  XXVII/285/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Jednocześnie przypomina się, iż rodzice (opiekunowie prawni) zainteresowani 5-oma godzinami bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, czy też w innej  placówce wychowania przedszkolnego, a każdą następną godziną płatną za 1,00zł (na chwilę obecną) muszą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego bądź do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Luzino. W związku z tym, w okresie od 4 marca 2020 r. do
3 kwietnia 2020 r.  muszą złożyć wniosek o przyjęcie do jednej z   publicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina.

Zarządzenie nr 3A/2020 Wójta Gminy Luzino z dnia 28 stycznia 2020 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych nr 1 w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie oraz do klas I szkół podstawowych nr 1 i nr 2  w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) – do pobrania 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – do pobrania

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – do pobrania

Zarządzenie nr 3B / 2020 Wójta Gminy Luzino z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: nr 1 w Luzinie, w Kębłowie, Sychowie Barłominie, Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem), a także wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej, w której ustalono obwód (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie), dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino.  – do pobrania.

Druki do pobrania:

Załącznik nr 1 wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 – do pobrania.

Załącznik nr 2 wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2020/2021 (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem) – do pobrania.

Załącznik nr 3 – zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód w roku szkolnym 2020/2021 (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie) – do pobrania.

Zarządzenie nr 3C / 2020 Wójta Gminy Luzino z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych: nr 1 w Luzinie, w Kębłowie, Sychowie Barłominie, Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino – do pobrania.

Załącznik nr 1 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – do pobrania.

Załącznik nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu – do pobrania.

Załącznik nr 3 oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej – do pobrania.

Załącznik nr 4 – oświadczenie o miejscu zamieszkiwania kandydata- do pobrania.

Załącznik nr 5 – oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego bądź studiowaniu w trybie stacjonarnym – do pobrania.

Załącznik nr 6 – oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny – do pobrania.

Załącznik nr 7 – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola – do pobrania.

Załącznik nr 8 – oświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkoły – do pobrania.

Załącznik nr 9 – oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych w obwodzie szkoły, wspierających w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi – do pobrania.

Załącznik nr 10 – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej – do pobrania

Załącznik nr 11 – oświadczenie członków komisji rekrutacyjnej – do pobrania.

Formularze druków dostępne są również w kancelarii Urzędu Gminy w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu  11, a także w szkołach na terenie gminy i przedszkolu.

 

 

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.